Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTRESSERA in1träse4ra l. -es-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE; jfr INTRESSENT.
Ordformer
(inter(r)ess- 16141878. intress- 1620 osv.)
Etymologi
[jfr t. interessieren, av fr. intéresser; till INTRESSE; jfr eng. interest, v.]
I. (†) motsv. INTRESSE 1; i ssgn FÖRINTRESSERA.
II. motsv. INTRESSE (2 o.) 3.
1) (†) intr.
a) med personligt subj.: intaga den ställning att ens intressen beröras (i ngt); hava intressen att bevaka (i ngt); hava l. skaffa sig (an)del (i ngt); särsk.: (för vinst) placera l. investera kapital (i ngt) l. hava kapital placerat (i ngt). G(reve) Pär: .. wij slijta dhe twister som edre bönder hafwa; och der så wore, att Grefwen i någen saak interesserade, wore enom fritt thaga andre owäldige domare der till. RARP V. 2: 90 (1655). Hafwe wij Præsidenten Albrecht Swanenberg med de Participanter som här uti (dvs. i hans fabriksföretag) interessera, eller ock härefter interessera kunne, följande puncter nådigst bewiljat och efterlåtit. Stiernman Com. 3: 88 (1662). Ingen, utom Magistraten och Borgerskapet, må emot dess vilja få interessera uti sådana inrättningar, som inom Stadsens Jurisdiction och på dess ägor anläggas (osv.). PH 5: 3493 (1753). Widegren (1788). Weste (1807). — särsk.
α) i uttr. intressera för ngt, teckna l. innehava andelar i ett företag till ett belopp av så l. så mycket; teckna l. övertaga en viss summa i ett lån; äv.: lämna bidrag till ngt ss. ägare till ngt. (K. M:t frågar) om icke dhe, hwilcka sielfwa äga huus i staden, böra för dem intressera och proportionaliter hielpa till brandredskapens inkiöp. BtÅboH I. 10: 196 (1691). Tillbiudandes mig i ett låhn af 50,000 d:r sölfverm:t att villia interessera för 24,000 d:r sölfverm:t. CPiper (1710) i HH XXI. 1: 27. Uti Hyttan interesserar BruksPatron H. för hälften, och resten possideras af Bergsmän. Johansson Noraskog 1: 159 (i handl. fr. 1785). I detta Discont-Verk böre private Personer få interessera för en tredjedel. AdP 1800, s. 496.
β) i uttr. intressera med ngn i ngt, dela kostnaderna med ngn för ngt; intressera med ngn om ngt, slå sig tillsammans med ngn om ngt, t. ex. om att prenumerera på ett exemplar av en tidning l. tidskrift. Som vår Capellan .. då hade fått en gammal och stadig Gymnasist .. i sitt hus, anhöll min fader att få interessera med honom i hans lönande. Nyrén Charakt. 82 (c. 1765). Om någon vore hugad att Interessera om Stockholms Dagligt Allahanda. VexiöBl. 1814, nr 52, s. 4. Carlén Rosen 289 (1842).
γ) deltaga (i ett val o. d.); vara inblandad (i ett händelseförlopp l. brott o. d.). Daniel Angelius .. sade sigh i dhetta slagzmåhl intet interessera. ConsAcAboP 3: 474 (1671). (D. 18 maj) inbrachte Saphieska walosker 3:ne fångar som interesserat utj ett mord. KKD 9: 109 (1704). Men skulle emot förmodan Pluraliteten af mine Medbröder i Stiftet .. vilja interessera uti det ordentelige Herredagsmansvalet. VDAkt. 1789, nr 8.
b) med sakligt subj.
α) i uttr. intressera i l. med ngt, vara beroende l. avhängig av ngt, stå o. falla med ngt. (Emedan) Sweriges säkerheet .. i Ryssens wälfärd interesserar, så att dher han vndergå skulle, wår Stat eij litet dher igenom pericliterandes wore. RARP 2: 50 (1634). Bonden, som af Bergsmannen skal hafwa sin näring, och altså hans wälstånd med Bergslagens conservation interesserar, (blir) här med (dvs. gm stadgan om kolköp) icke .. beswärad. Bergv. 1: 125 (1646).
β) ingå ss. del (i en samfällighet). Som Kyrkjoherdens i Tolg Präste bord, i Byelaget är interesserande. VDAkt. 1781, nr 136.
2) tr.
a) med personligt subj.
α) (†) få l. erhålla (ngt) ss. sin andel; jfr INTRESSE 2. Nu mehr är Hans Kongl. Mayst: i Swerige medh Churfurstl: Durchleutigheet förlijkt, således, at Hans Kong. Mtt. interesserar halfparten vthi Pillowiske och tridieparten i Memmelske Tullen. NAv. 31/1 1656, nr 1, s. 2.
β) (†) vara delägare i l. finansiera (ett företag). I samråd med Sahlgren i Götheborg och flere mina vänner, som interessera detta manufactur-verk, har jag (osv.). Nyrén Charakt. 114 (1780).
γ) (i sht i fackspr.) göra (ngn) till delägare o. d. (i ett företag); förmå (ngn) att placera pängar (i ett företag), göra (ngn) till intressent (i ett företag); äv. med sakobj.: placera l. investera (kapital i ett företag). Andersson (1845). Då arbetsgifvaren genom tantième eller annan slags andel af den blifvande vinsten ”intresserar” en eller flere af sin personal i företaget. EkonS 1: 235 (1891). Fullbordandet af kraftledningarna från Skråmforsen, i hvilket senare företag ett kapital om 1,500,000 kronor intresserats. TT 1900, Byggn. s. 85.
b) med sakligt subj.
α) beröra (ngns) intressen; numera vanl.: vara av vikt l. betydelse för (ngn); förr äv. allmännare: röra l. angå (ngn l. ngt). Lindfors (1815). Hvad skulle det intressera dig? Dalin (1852). Ja, flickor har det alltid intresserat, / Att karlen är ett fromt och sedigt fä — / De mena, att en from har lätt att böja knä. Rydberg Faust 98 (1876). (Då Brahe omredigerade krönikan om Gustav Vasa) gjorde (han) rättelser och tillägg angående förhållanden, dem han personligen kände och hvilka intresserade hans egen historia. Wieselgren GDag. 107 (1901). Saken intresserar närmast småbrukarna. Östergren (1929).
β) med. o. gymn. om rörelse, sjukdomssymtom o. d.: sträcka sig till l. beröra (en kroppsdel); äv. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. (jfr 4). Förlägges motståndet (vid benuppdragning o. -utsträckning) ofvan knäet, så är endast höftleden intresserad. Wide MedGymn. 88 (1895). Allteftersom utvidgningen eller insänkningen intresserar båda brösthalfvorna eller endast ena halfvan eller förekommer mera partiellt och begränsadt på någondera, talar man om (osv.). Petersson FysUnders. 301 (1908). Då någon .. får ett finprickigt .. utslag, som föga intresserar ansiktet. Petrén EpidSj. 63 (1926).
3) refl.
a) (†) deltaga (i ngt). (Maria Stuart) samtyckte och interesserade sigh vthi the practiquer, som aff Påwen, Spanien, och the Guiser emoot Elisabeth (av England) woro å banen ställte. Brask Pufendorf Hist. 149 (1680). Lanærus Försök 19 (1788).
b) ingå ss. delägare (i ett företag), investera kapital (i ett företag). Var och en, som ville bli direktör för en filial, skulle intressera sig i banken med 75,000 frcs i aktier. Cederschiöld Artist. 77 (1915). jfr (†): R. Cantzleren menthe inthet gott vara, att Chronan interesserade sigh monge saker. RP 9: 287 (1642).
4) i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. (jfr 2 b β).
a) med personligt (l. ss. personligt tänkt) huvudord.
α) vars intressen beröras (i ngt); som har intresse l. behov (av ngt). När och någon finnes, at hafwa emot någon Artickel i (handels-)Ordningen brutit uti någen den saak, som Stockholm kan ware interesseret uti, då skole de (dvs. uppsyningsmännen över handelsordningen) låte kalle honom på Tollhused. Stiernman Com. 1: 614 (1614). Åtgärd, som rör den sökande personligen eller hvari han är personligen intresserad. NF 19: 267 (1895). Att parterna äro .., åtminstone enligt hvad å kärandesidan uppgifves, rättsligt intresserade af det begärda rättsskyddet. Kallenberg CivPr. 1: 505 (1922).
β) som ingått ss. delägare (i ett företag); som placerat kapital (i ett företag); äv. i substantivisk anv.: intressent. Wi Carl etc. Giöre witterligt, att såsom Contracts åren med de Interesserade uti Tjäruhandelen äro till ända, .. Altså hafwe Wi (osv.). Stiernman Com. 5: 899 (1702). I en mängd industriella företag .. var han (dvs. E. Sparre) intresserad. Wieselgren GDag. 380 (1886, 1901). GHT 1895, nr 137 B, s. 4. jfr (†): Myckit ont (skulle) komma öfver oss och andra, som med handell här i Östersiön äre interesserade. RP 8: 170 (1640).
γ) (†) i uttr. vara intresserad med ngn, hava intressegemenskap med ngn, vara i samförstånd med ngn, vara lierad med ngn, spela under täcke med ngn. LReg 139 (1620). Keisaren är interesserat med Konungen i Pålen. RARP 1: 56 (1627).
δ) (†) inblandad (i ett brott). I samma werk (dvs. giftmorden) sades Duc de Luxembourg wara någorledes intresserad. Spegel Dagb. 157 (1680).
b) med sakligt huvudord.
α) (föga br.) filos. o. estet. förenad med begär l. önskningar. Både det moraliska och det sinliga nöje äro följakteligen intresserade .. (dvs.) förenade med en åstundan till föremålets existens. Tegnér FilosEstetSkr. 243 (1808). Trana Psych. 2: 104 (1847).
β) (numera knappast br.) om vänskap l. beräkning o. d.: egennyttig. Således är en interesserad vänskap aldrig fri från bedrägerier. Dalin Arg. 2: 140 (1754; uppl. 1734: den mäst interesserade vänskap). Rydberg KultFörel. 6: 207 (1888).
γ) (†) inbegripen (i ngt). Så skole slijke intaghne Godz, .. hwilkas Häffd och Possession the Andelige vthi warande Passawiske Fördraghet .. icke beslutit hafwa, vthi thetta Fredzfördragh och så wara interesserade och infattade. Schroderus Os. III. 2: 48 (1635).
III. motsv. INTRESSE 4 (o. 6).
1) väcka (ngns) intresse; fängsla (ngns) uppmärksamhet; vara föremål för (ngns) intresse. De samtalade om ett ämne som inte det minsta intresserade mig. Genealogien har alltid intresserat honom. Om det intresserar dig att höra, kan jag berätta att (osv.). Björnståhl Resa 4: 206 (1782). Den (dvs. ungdomen) intresseras och röres .. lika mycket genom stora skådespel af förstörelse (i historien), som den åldrige fruktar och afskyr dem. Geijer I. 5: 218 (1819). Jag (förbigår) med afsikt, .. hvad jag icke tror kan intressera någon annan att läsa. De Geer Minn. 1: 76 (1892). — särsk.
a) (numera mindre br.) abs.; äv. i p. pr. i adjektivisk anv.: intressant. Holmberg 1: 1091 (1795). Det är en bok som interesserar. Weste (1807). Hans enkla och flärdlösa men högst intresserande föredrag. Quennerstedt StrSkr. 1: 95 (1877, 1919).
b) i uttr. intressera ngn för ngn l. ngt, väcka ngns intresse resp. håg l. lust för ngn l. ngt. Lindfors (1815). Likväl undrar väl ingen på, att jag .. vill personligt intressera mina läsare för Vita nuovas författare. Wulff Dante 1 (1897). Han förstod att intressera gossen .. för bokliga studier. LfF 1906, s. 4.
2) refl.: hysa intresse; företrädesvis i uttr. intressera sig för ngn l. ngt, hysa intresse för ngn l. ngt, omfatta ngn l. ngt med intresse l. sympati, önska lära känna ngn l. ngt, önska värka till förmån för ngn l. ngt, vara ivrig för ngt. Linné Bref I. 2: 30 (1744). Jag känner at Du ej kan skänka det (dvs. ditt förtroende) åt någon, som mer lifligt än jag interesserar sig för Ditt väl. CHGrönhagen (1806) i JulhälsnLinköp. 1909, s. 125. Med varmt och heligt nit interessera sig för en och samma sak. Atterbom Minn. 236 (1817). Då jag vet, att du af gammal tillgifvenhet interesserar dig för mig och de mina bör jag (osv.). Tegnér (WB) 6: 544 (1830). Pojken var alldeles för ung .. för att kunna .. intressera sig för en människa så olik honom själv. Siwertz JoDr. 60 (1928). — särsk.
a) (numera knappast br.) lägga sig ut (för ngn). Therföre beder iagh min kiäresta Syster behagade äffterkomma sin gifna promesse och sigh för migh interessera hoos min dronningh. CCSparre (1690) i SvBrIt. 2: 15. Smedman Kont. 7: 44 (1874).
b) i fråga om (svagare) förälskelse. Han intresserade sig tydligen för henne. Edgren Lifv. 1: 272 (1883).
3) i p. pf.: som hyser intresse (för ngn l. ngt); äv.: som har (så l. så beskaffade) intressen; äv. i överförd anv.: som röjer l. ger uttryck åt intresse; äv. (i sht i pl. obest.) i substantivisk anv. Vara intresserad av, äv. för (förr äv. åt) ngn l. ngt. Vara litterärt intresserad. En nyfiket intresserad min. Intresserade inbjudas att åhöra föredraget. Brask Pufendorf Hist. 447 (1680). (Majorskan) var till yttersta grad interesserad åt piècen och dess utgång. Knorring Skizz. II. 2: 131 (1845). Man (kan) om hela den för-sofistiska filosofien säga, att hon var för det praktiska föga intresserad. Wikner Platon 47 (1867). Är man ifrigt och intresseradt sysselsatt med ett arbete, svinner tiden hastigt undan. StModSpråkv. 4: 244 (1908). En .. docent i psykologi .. var .. särdeles intresserad av .. mystiska fenomen. Siwertz JoDr. 86 (1928). — jfr BILDNINGS-, BOK-, FILM-, MISSIONS-, MUSIK-, TRÄDGÅRDS-INTRESSERAD m. fl. — särsk. motsv. 2 b. Helen är tydligen ganska intresserad av den där Kerrman men att hon skulle vara allvarligt förälskad i pojkslyngeln är väl ändå otänkbart. Bergman JoH 38 (1926).

 

Spalt I 1033 band 13, 1933

Webbansvarig