Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTER- ssgr (forts.):
INTER-NODIUM -nω4dium, äv. -nω3dium2, n.; best. -iet; pl. -ier. [jfr t. internodium, eng. internodium o. internode; bildat i anslutning till sådana ord som INTERKOLUMNIUM o. d.; till lat. nodus, knut (se NÄSTA, v.)] bot. på växt: den del av stammen som begränsas av fästpunkterna (”noderna”) för två efter varandra följande blad, mellanled, stamled; äv. bildl., om ”länk”, förbindelseled o. d. i en utvecklingskedja. Retzius BrefFlorman 50 (1827; bildl.). BotN 1865, s. 153. Nauclea lanceolata har spolformigt uppsvällda internodier, som bebos af myror. 2NF 19: 608 (1913). SvUppslB (1932).
-NORDISK1040, stundom 30~20. (nytt ord) som är gemensam för l. försiggår mellan de nordiska länderna. Internordiska telefonsamtal. UNT 1930, nr 10612, s. 1. SvD(A) 1931, nr 1, s. 10.
-PARLAMENTARISK1010040. [jfr eng. interparliamentary] som är gemensam för l. försiggår mellan olika länders parlament l. riksförsamlingar; särsk. ingående i namn på vissa till den internationella fredsrörelsen hörande organ. Interparlamentariska unionen, benämning på en för världsfreden värksam, 1888 bildad sammanslutning av representanter för olika länders riksförsamlingar. Interparlamentariska byrån, ett i Bern 1892 inrättat värkställande organ för interparlamentariska unionen. Interparlamentariska konferenser. GHT 1896, nr 227 A, s. 2. Nordiska interparlamentariska möten. Därs. 1897, nr 270 A, s. 2. 2NF 8: 1333 (1908).
-PARLAMENTARISM 1010104. [jfr -PARLAMENTARISK] rörelse, strävan o. d. av interparlamentarisk art. (Mötet i Köpenhamn 1897) var endast en ringa begynnelse till ”nordisk interparlamentarism”. Dagen 1897, nr 259, s. 1.

 

Spalt I 1002 band 13, 1933

Webbansvarig