Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTENDENTUR in1tändäntɯ4r l. -ten-, l. -den-, l. intän1-, r.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr dan. o. t. intendantur; till INTENDENT]
1) befattning ss. intendent. FörklFrämOrd (1885). — särsk. motsv. INTENDENT e. Sthm 1: 447 (1897). Ymer 1905, s. 8.
2) mil. o. sjömil. militär tjänstegren som bestrider en härs l. ett truppförbands beklädnad, förplägning o. allmänna hushållning, resp. motsvarande sjömilitära tjänstegren; äv. om den värksamhet som utövas av dessa; jfr INTENDENT g. Hygiea 1869, s. 99 (1868). Intendenturen besörjes af 1 arméintendent, 3 kontorschefer (m. fl.). Nordensvan o. Krusenstjerna 1: 107 (1879). Vissa befordringar inom intendenturen. NerAlleh. 1896, nr 20, s. 2. Marinens intendentur omhänderhades före 1634 av riksskattmästaren med biträde av kammarråd och kamrerare. 3NF 13: 895 (1930). SvUppslB (1932). — jfr ARMÉ-, ARMÉFÖRDELNINGS-, FÄSTNINGS-, FÖRDELNINGS-INTENDENTUR.
Ssgr (till 2; mil.): INTENDENTUR-BEFATTNING. SFS 1880, nr 19, s. 46. Därs. 1926, s. 499.
-FÄLTÖVNING~020. fältövning som har till ändamål att utbilda officerare vid intendenturkåren m. fl. beträffande intendenturtjänsten i krig vid högre o. lägre truppförband samt vid arméns etappväsende m. m. 2NF (1909). SFS 1914, s. 1865.
-FÖRRÅD. förråd vid vilket för härens räkning tillvärkas l. upphandlas varor o. persedlar för att utlämnas till truppförbanden. SFS 1898, nr 44, s. 1. 3NF 2: 120 (1923).
-GÖROMÅL~002, äv. ~200. SFS 1880, nr 19, s. 44. Därs. 1893, nr 7, s. 3.
-KOMPANI. kompani med uppgift att utbilda underbefäl o. manskap i magasins-, bageri- o. slakteritjänst m. m. SFS 1914, s. 1874.
-KÅR(EN). benämning på en 1880 bildad militärkår med uppgift att förvalta anslagen till härens förseende med hästar, dess övningar, truppförbandens förplägnad, munderingsutrustning m. m. SFS 1880, nr 19, s. 42. TjReglArm. 1889, s. 203. SvUppslB (1932).
-MATERIELL, r. materiell som ligger under intendenturens förvaltning, ss. munderingsutrustning, fordonsmateriell, förplägnadsutredning, kasernutredning m. m. SFS 1907, nr 105, s. 3.
-PERSONAL. personal vid intendenturkåren. SFS 1880, nr 19, s. 43. Därs. 1914, s. 1863.
-SKOLA, r. l. f. (förr) kurs för värnpliktiga uttagna till förråds- o. magasinstjänst; äv. konkret, om samtliga deltagare i dylik kurs. KrigVAT 1902, Bih. GenO, s. 184. 2NF 36: 647 (1924).
-TJÄNST.
2) om den värksamhet som utövas av intendenturpersonalen. BtRiksdP 1884, 4Hufvudtit. s. 4. Värnpliktige, uttagna till intendenturtjänst. SFS 1907, nr 111, s. 5.
-TJÄNSTEMAN~002 l. ~200. tjänsteman vid intendenturkåren. KrigVAH 1880, s. 170. Nordensvan o. Krusenstjerna 1: 62 (1882). SFS 1914, s. 1113.
-TRUPP. i sht i pl. Intendenturtrupperna hava till uppgift att .. sörja för arméns förplägnad m. m. SFS 1914, s. 1874. SvUppslB (1932).
-VÄSEN l. -VÄSENDE. Indelta arméens och beväringstruppernas intendenturväsende. KrigVAH 1880, s. 170.
-ÖVNING. (mindre br.) intendenturfältövning. SFS 1895, nr 109, s. 9.

 

Spalt I 978 band 13, 1933

Webbansvarig