Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTEGRERA in1tegre4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr INTEGRATION.
Etymologi
[jfr t. integrieren, fr. intégrer, ävensom eng. integrate; av lat. integrare, återställa, fullständiga, komplettera, avledn. av integer (se INTEGRITET). — Jfr DESINTEGRERA]
1) fullständiga, göra fullständig, göra till ett helt.
a) (i sht i fackmässigt spr.) intr.: ingå (i ngt) ss. beståndsdel, numera i sht ss. ngt oskiljaktigt l. väsentligt; i sht i p. pr. ss. adj., ofta övergående i bet.: oskiljaktig, nödvändig, väsentlig, som måste finnas i ngt för att detta skall vara helt l. fullständigt; i sht i uttr. integrerande del o. d.; äv. om orsak o. d.: väsentlig. Att tillhöra Naturen såsom integrerande del. Atterbom i Phosph. 1810, s. 171. (Thorilds) sentimentalism .. var .. troligtvis en integrerande orsak till hans bemödande för den så kallade prosaiska Poesien. SvLitTidn. 1820, sp. 120. Metall-legeringarnes spänstighets-coëfficienter öfverensstämma temligen väl med medium emellan de integrerande metallernas. Svanberg o. Siljeström ÅrsbVetA 1843—44, s. 5. Då du nu ärnar utgiva en ny diktsamling .. vet jag ej om denna bijou är ämnad att däri integrera. EBäckström (1883) i SnoilskyVänn. 2: 206. SvD(A) 1930, nr 50, s. 3.
b) (i fackspr., föga br.) tr.: förena (ngt med ngt annat) till ett helt; äv.: sammanfatta. (Atterboms) försök att integrera Schellings moral- och religionslära. Geijer I. 8: 87 (1835). ”Integreringen” eller det åtskildas förbindelse till enhet. Rein Psyk. II. 1: 56 (1891). Steffen BrittStröft. 301 (1895).
c) (mindre br.) nat.-ekon. tr.: komplettera (ett industriföretag o. d.) gm att med detsamma förena annan industri som representerar ett annat led i produktionen; jfr INTEGRATION 1 b. EkonS 1: 461 (1894). Sådana verk, som icke voro integrerade i fråga om kolskogar och tackjärn, skulle förläggas utanför bergslagen. Heckscher EoH 137 (1922).
d) (†) med sakligt subj., tr.: fullständiga l. komplettera (ngt) gm att ingå däri ss. beståndsdel l. förena sig därmed. Atterbom i SvLittFT 1833, sp. 725. De ensidiga begreppen måste integrera hvarandra till dess att ideens artikulerade d. v. s. i sina delar fullständigt genomförda innehåll har funnit sin adequata typus. Frey 1845, s. 463. Ribbing Anthr. 28 (1861).
2) mat. gm beräkning finna integralen av (en funktion) l. lösningen av (en differentialekvation). Om nu en sådan differential equation skal aldeles integreras, eller bringas til en equation, som är fri för alla differentialer, så (osv.). VetAH 1755, s. 225. Att integrera en differential. Nycander Lardner XVI (1837). Fogelmarck Diff. 2: 47 (1877). SvUppslB (1932).

 

Spalt I 968 band 13, 1933

Webbansvarig