Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-TASSA. på ett tassande sätt komma in, tassa in; i sht i p. pr. i förb. komma intassande. Lina kom .. intassande med filtskor. Lange Luba 86 (1889). Beskow Sag. 12 (1903).
-TASSLA. (†) gm tasslande ingiva (ngn ngt). (Klenmodet kan) intasla tigh .. förgifft och galla. Balck Ridd. I 6 b (1599).
-TASSLARE. (enst.) person som gm tasslande ingiver ngn ngt. Avunden kan svärta patriciern, intasslaren kan störta honom, ersätta honom kan ingendera. Hallström K11 174 (1918).
-TATUERA, -ing. gm tatuering åstadkomma (märken l. figurer i huden), tatuera in. Kongo 1: 128 (1887). Hvarje klan (hos nordvästindianerna) har sitt totemdjur, som intatueras på kroppen. 2NF 19: 1365 (1913).
-TE, v. (†)
1) förete (intyg, dokument o. d. inför ngn, i sht inför ngn myndighet l. inför rätta); andraga l. anföra (vad som kan tjäna till bevis l. dokumentering); jfr FÖRETE 1 a. Räntemästarens Oluf Månssons fullmächtige intedde sin fullmacht att wara eemoot M. Axel Kempe på sin principals wägnar. ConsAcAboP 2: 326 (1661). Vij blifve vidh vår förrige election, och intees flere skiäl, hvarföre vij M. Kexlerum och M. Bergium uthseedt hafva. Därs. 3: 8 (1664). Därs. 5: 45 (1680).
2) refl.: visa sig l. framträda (för ngn); äv. bildl.; jfr FÖRETE 2 a. BoupptSthm 8/4 1669. Vthi största ödmiukhet inter iag mig för Högwördige Fadrens ögon med denna min ödmiuka bön. VDAkt. 1709, nr 55.

 

Spalt I 963 band 13, 1933

Webbansvarig