Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INSKRÄNKA in3~skräŋ2ka, v. -er, -te, -t, -t. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Lind (1738), Möller (1755)), -NING (se d. o.).
Ordformer
(-skränka (-skrenka o. d.) 1701 osv. -skränkia (-skrenckia) 16981716)
Etymologi
[liksom d. indskrænke av t. einschränken, av ein (jfr IN) o. ä. t. schränken, förse med skrankor (se SKRÄNKA). — Jfr INSKRÄNKE, INSKRÄNKT]
1) (†) i eg. o. lokal anv.: gm stängsel l. hinder innestänga (ngn i ngt), innesluta; äv.: tillsluta (ngt) med stängsel o. d.; äv. oeg. Så att .. de Churlänske Hamnarne hållas till Siös blocquerade och inskränkte. Stiernman Com. 5: 884 (1701). I sex år inskränktes han inom sin boning. Skjöldebrand i 2SAH 10: 203 (1821). Två feta kor med bjellror gingo betande på marken kring hyddan, icke inskränkt af något stängsel. Bremer NVerld. 2: 306 (1853). — särsk. i utvidgad anv.: innesluta, omhölja, omgiva. Mon hon sin heela Kropp i Sorge-floor inskränkia. Dahlstierna (SVS) 86 (1698). (Bröstets) cavitet blifver omgifven och inskränkt, af ben- kött- och membraneusa delar. Acrel Sår 107 (1745).
2) (†) lägga band på (ngn l. ngt), hindra (ngn l. ngt) från att utveckla sig l. ha sin fulla frihet o. d.; hålla tillbaka, hämma; vanl. med konkret obj. Sedan böre wi leka och hafwa wår lust i Guds åsyn, så at wår glädie och lek inskrenkes, at then ju icke skrider öfwer höfwan. Swedberg Ungd. 31 (1709). (Censuren beslöt att) sådane skriffter (som t. ex. Mörks Prins Theodorik) eij böra inskränkas både för språkets upodlande skull och ett oskyldigt tidsfördrif. 2Saml. 22: 108 (1749). (Värends-)bonden (såg sig) genom dessa författningar (dvs. G. I:s mandater mot viss skogsfällning) .. obilligt inskränkt i det fria bruket af sin jord. Hyltén-Cavallius Vär. 1: 6 (1863).
3) eg.: utstaka trängre gränser för (ngt); begränsa; särsk. dels i uttr. inskränka ngt l. sig inom ngt, hålla ngt l. sig inom ngt (t. ex. inom ett visst område, en viss krets o. d.), förr äv.: begränsa ngt l. sig till ngt, dels i uttr. inskränka ngt till ngt, begränsa ngt till ngt; äv. refl., i uttr. inskränka sig till (förr äv. vid) ngt, begränsa sig till ngt, ofta övergående i bet.: nöja sig med ngt, stanna vid ngt; ss. refl. äv. med saksubj.: icke vara l. utgöra annat l. mera än (det l. det). Inskränka ngns makt, sina utgifter. Inskränkande bestämmelser. Vi inskränka oss här till blott en sida av ämnet. Han inskränkte sig till att i största korthet utveckla sin mening. Hans tjänstgöring inskränker sig till tvenne års lärarvärksamhet vid realskola. Det hela inskränkte sig till ett gräl. Hela samlingen inskränkte sig till 50 personer. Inskränka sig innom vissa gräntser. Dalin Hist. 2: 16 (1750; bildl.). At förbemälte deras (dvs. allmogens i Österbotten) skyldighet (att hålla ett par dragoxar) må inskränkas til en oxe allenast på hvart fierdedels hemman. PH 6: 4162 (1756). Jag .. inskränker mig derföre vid, at .. hemställa (osv.). AdP 1800, s. 47. (De schweiziska förarnas) franska ordbok inskränker sig .. inom några få fraser. Nicander Minn. 1: 190 (1831). Rättigheten att deltaga i konungavalet var inskränkt till Upsvearne. Schlyter JurAfh. 1: 4 (1836). Betydelseöfvergångar ske .. på det sätt att gränserna för ett ords användning .. vidgas eller inskränkas i den ena eller andra riktningen. UVTF 26: 127 (1880). Perserna äro .. ej inskränkta till det egentliga Persien, utan hafva äfven utvandrat till grannländerna. Hedin GmPers. 323 (1887). Så snart man kommit inomskärs, inskränkes synkretsen från alla sidor af de öfver allt uppdykande klipporna. LbFolksk. 203 (1890). Men icke länge skulle Ulrik Scheffer se sig inskränkt till iakttagarens roll. Odhner i 3SAH 6: 77 (1891). Valet (blev) inskränkt inom en viss klass. De Geer Minn. 1: 151 (1892). jfr (†): Är .. förthenskul bätst .. at tu intet inskrencker Hans (dvs. Guds) almacht och wishet innom titt korta enwisa hofwud. Swedberg SabbRo 92 (1705, 1710). — särsk. refl., i abs. anv.: knappa in på sina utgifter o. d., minska sina levnadskostnader, leva enklare; jfr INDRAGA 5 f. Cavallin (1875). Han är tvungen att inskränka sig i denna dyra stad och skaffar sig till en början en bostad fyra trappor upp. PT 1907, nr 46 A, s. 3.
4) (för)minska, reducera; numera nästan bl. med mer l. mindre abstr. obj. Söka inskränka sidantalet (i en bok). Bolaget nödgas inskränka sin värksamhet. Om (biskop Knut i Linköping) .. fins allenast, at han hafwer minskat eller inskränckt något af the Frijheter som Biskop Benct hade gifwit Sanct Mariæ Kyrka uti Wisby. Spegel Kyrkioh. 2: 202 (1707); jfr 3. Flodernas (i Kanada) segelbarhet inskränkes af forsar, grund, vattenfall och andra hinder. NF 2: 1562 (1878). Kriget (har) betänkligt inskränkt tillförseln af Bacchi håvor. Siwertz JoDr. 130 (1928).

 

Spalt I 809 band 12, 1933

Webbansvarig