Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-GÄNGA, v., -ning. tekn. fästa (ett föremål i ett annat) gm inskruvning i (för ändamålet gjorda) gängor i det senare; gänga in. TByggn. 1859, s. 115. I taket på hvarje lokomotiveldstad bör finnas ingängad en genomborrad skruf. Hwasser HbLokF 44 (1865). 2NF 31: 873 (1920).
-GÄRDA, -ning. [fsv. ingärdha] anbringa stängsel omkring (ett jordstycke); inhägna, gärda in; äv. med tanke på att man gm inhägnandet utmärker jordstycket ss. sin egendom; äv. abs. Nu gärder man å annars boolstadh .. tå böthe han 3 mark som ingärdadhe. Lagförsl. 197 (c. 1609). Sahl. Hr Probsten (har) låtet intaga, uprödia och ingierda en Oxehage, Skiettrehagen kallad. VDAkt. 1732, F III 7. Fennia XLIX. 4: 183 (1929).
-GÄRDES, adv. (l. adj.) [fsv. ingärþis; till GÄRDE, stängsel; jfr fsv. innangärþis, ävensom INRIKES, UTRIKES m. fl.] (†) i uttr. ingärdes ägor, ingärdade ägor. Hittar man (bi) på annars mans ingiärdes ägor hafwe ingen hittelöhn. FörarbSvLag 4: 435 (1696).
-GÄRNING. (i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) sysslor l. göromål inomhus. Ingärning. (Bak, mjölk, brännvinsbränning, spinna, väva.). EWigström (c. 1900) i Landsm. VIII. 3: 440. Därs. 1911, s. 20. —
-GÖMMA, v. (†) anbringa (ngt) till förvaring (i ngt); gömma (ngt i ngt); dölja; äv. bildl. VRP 1611, s. 235. At ingen skulle ingiömma sitt gull eller silfwer uti något skrijn eller Kista. Rudbeck Atl. 2: 361 (1689). Han ställer sin gång ifrån tankens djupast ingömda grunder. Leopold 3: 253 (1816). HbTrädg. 8: 77 (1884).
-GÖRA, v., -ning (Risingh LandB 50 (1671), HbSkogstekn. 646 (1922)).
1) skogsv. med avs. på mila: iordningställa; särsk. med tanke på vedens resning. Alla kolmilor, som samtel. inbrukarena uti Åshyttelaget på sina hemmansskogar ingjort. NoraskogArk. 4: 427 (1796). Göra (kol-)bottnen fullt färdig för milans ingörande. Svedelius Koln. 41 (1872). HbSkogstekn. 646 (1922).
2) [jfr t. einmachen i motsv. anv.] (†) med avs. på frukt l. kött o. d.: lägga in; sylta in; konservera. (Till att rätt sköta en trädgård hör bl. a. att) Fruchterna i rettan tijdh inhempta; förwara, och ingiöra, insylta. Risingh LandB 34 (1671). Jngiorde Höns 16 st. BoupptSthm 11/8 1680. Carl XII Bref 173 (1717).
3) (†) leverera in; inlämna; utgöra (skatt). G1R 26: 810 (1556). Huilken Tiendhe skall ingöres vthi wisse Kyrkeherberger, som wedh huar Kyrke skole opbygde blifue. SUFinlH 1: 315 (1602). OfferdalKArk. N I 1, s. 146 (1729).

 

Spalt I 521 band 12, 1933

Webbansvarig