Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INGREPP in3~grep2, äv. 3~, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(-gre(e)p 16381814. -grepp 1657 osv. -grip 1547)
Etymologi
[till INGRIPA o. GRIPA IN; jfr d. indgreb, t. eingriff]
1) (†) handling(en) att föra händerna i l. till ngt för att gripa till sig ngt därur; vanl. bildl., i fråga om tillgrepp l. stöld av en annans ägodelar; jfr INGRIPA 1. Giöra ingrep på ens egendom. Serenius (1734; under property). Hvad gör då väl, om jag så der i hemlighet, / Et dylikt ingrep gör, och hans schatull beskattar? Rademine Goethe 27 (1799). Herrarnes ingrepp i faten. Mellin Nov. 1: 327 (1830, 1865).
2) tekn. förhållandet att en maskindel o. d. griper in i en annan l. att olika maskindelar o. d. gripa in i varandra; äv. om det förhållande att mot varandra tryckta maskindelar samvärka under friktion (frikterande ingrepp); jfr INGRIPA 2. Vara, stå i ingrepp (med ngt). Bringa, föra (ngt) ur ingrepp (med ngt). TT 1871, s. 156. Kuggskifvan hålles medels en fjäder tryckt mot drefvet, men föres ur ingrepp, då billarna upplyftas. LB 4: 292 (1905). Patent nr 45994, s. 1 (1919).
3) [efter t. eingriff] jäg. om djupt fotspår i marken efter (skjutet) djur; särsk. om sådana fotspår som ett djur åstadkommer i första språngsatsen, sedan det träffats av ett skott. BiblJäg. 4: 289 (1897). De första djupa ingreppen af de väldiga klöfvarna (syntes) i det gröna mosstäcket. Knöppel SvRidd. 115 (1912).
4) (†) anfall, angrepp; jfr INGRIPA 3. Ändoch vndertijdhen någre woldsamme öffuerfall och ingrip skedde äre. G1R 18: 241 (1547). Schroderus Albert. 4: 244 (1638).
5) utvecklande av värksamhet (för att invärka på ett händelseförlopp); handling(en) att blanda sig i ngt för att invärka därpå; åtgärd i detta syfte; ingripande; jfr INGRIPA 4. Önskvärdheten af hela artilleriliniens samtidiga ingrepp i striden, är obestridlig. KrigVAH 1886, s. 27. Stavenow Frihetst. 12 (1898). — särsk.
a) i sht kir. (med instrument l. enbart med händerna värkställd) åtgärd av operativ natur. Operativa, kirurgiska ingrepp. SvTidskr. 1893, s. 497. LbKir. 1: 425 (1920).
b) om handling l. värksamhet varigm ngn på ett obehörigt l. störande sätt inblandar sig i ngt; jfr INGRIPA 4 b. Några besvär puncter angående Stadsens ingrep i Academiens iurisdiction. Rudbeck Bref 35 (1664). Ögonblicket syntes konungen vara kommet att .. göra slut på Rysslands otillbörliga ingrepp i Sveriges angelägenheter. Tegnér Armfelt 1: 190 (1883). Det betraktades såsom ett förmätet ingrepp uti Guds rådslut att begynna undervisa en dövstum. Nyström DöfstUndH 14 (1907). — särsk. om handling l. värksamhet varigm ngn kränker (l. på ett obehörigt sätt beskär) allmänna l. enskilda rättigheter, ngns frihet o. d.: intrång; äv. om intrång i ngns yrke l. värksamhet. Göra ett ingrepp i ngt (förr äv. göra ngn ett ingrepp i ngt l. ett ingrepp sker ngn i ngt). Åm migh sodant ingrep skulle skie uti dedh, som jagh är berettigat till. OxBr. 8: 181 (1646). (Borgerskapet hade) budit till att giöra Adelen ett ingreep i privilegierne, om the få ett håhl der på, kunde de fuller sigh mera igenomträngia. RARP 4: 420 (1650). Så qvin- som mankiön har af naturen sina vissa sysslor afdelte. Hvaruti thet ena ei bör giöra thet andra ingrep. Kolmodin QvSp. 1: 247 (1732). Karl Anton hade sina friheter, hvari inga olofliga ingrepp tåldes. Geijerstam LycklMänn. 23 (1899).
Ssgr (till 2; tekn.): INGREPPS-CIRKEL. beröringscirkel vid friktionshjul. TT 1875, s. 183.
-HJUL. ingripande hjul (kugghjul, drivhjul). ASScF 3: 374 (1852).

 

Spalt I 503 band 12, 1933

Webbansvarig