Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INFEKTERA in1fäkte4ra, äv. -fek-, i Sveal äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr INFEKTION.
Etymologi
[jfr eng. infect, fr. infecter; av senlat. infectare, förgifta, till p. pf.-stammen i inficere (se INFICIERA). — Jfr DESINFEKTERA]
— jfr INFICIERA.
1) (†) försätta l. bemänga l. fylla (ngt med ngt obehagligt l. skadligt), i sht med avs. på luft l. vatten; särsk. dels: uppfylla med osunda dunster l. stank, förpesta, dels: förgifta. Infectera .. (dvs.) ansticka med röta, förgifta luften. Pfeiffer (1837). Ekbohrn (1904).
2) om person (djur) l. sjukdom: smitta ned (ngn l. ngt); förr särsk. i fråga om sådan smitta som ansågs förmedlas gm luften l. vattnet, numera bl. med tanke på att smittan förmedlas gm växt- l. djurmikroorganismer (bakterier); vanl. i pass. (se dock a o. b). Få huus finnes, dee som icke äre infecterede (av pesten). OxBr. 10: 78 (1625). Med blod och safter föres .. (tuberkelbacillen) äfven till aflägsna kroppsdelar. Kroppen infekteras (nedsmittas) och dukar slutligen under för sjukdomen. HeimdFolkskr. 3: 18 (1893). Rabies .. överföres endast genom bett av infekterat djur. Henricsson Hund. 111 (1923). — särsk.
a) med. refl., om djur som förmedlar smitta från en levande varelse till en annan. LbInternMed. 1: 339 (1915; om anofelesmyggan). Loppor .. infektera sig genom att suga blod från pestsjuka råttor och överföra vid övergång på människan .. bacillerna på dessa. Pettersson Bakt. 165 (1926).
b) växtbiol. om (vid försök ofta: avsiktlig) nedsmittning av växt l. växtdel, jord o. d. med bakterier o. svampar. LAHT 1892, s. 128. Alla försök att infektera andra dikotyledoner eller sädesslagen med sporidier (av timotejrosten) hade gifvit negativt resultat. SD(L) 1894, nr 17, s. 7.
c) (föga br.) i utvidgad l. allmännare anv. Det vore fara värdt, att hela .. (mellersta delen av) Sverige vore infekterad af nunnan. SD(L) 1898, nr 446, s. 2. I likhet med andra torkade frukter infekteras korinter lätt av kvalster. SvD(A) 1922, nr 82, s. 3.
d) bildl. Siwertz JoDr. 311 (1928). Hela samhällslivet (i ett förbudsland) är i högsta grad infekterat av intresset för spriten. SvD(A) 1931, nr 121, s. 10.

 

Spalt I 416 band 12, 1933

Webbansvarig