Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IMPROPORTIONERAD, p. adj.; n. -at.
Etymologi
[jfr ä. eng. improportionated, eng. improportionate; av IN-, pref.2, o. PROPORTIONERAD]
(†) i förb. med bestämning inledd av prep. emot: som med avs. på storlek o. d. icke står i ett riktigt l. rimligt förhållande till ngt; utan bestämning: oproportionerligt stor resp. liten. RARP 6: 334 (1658). Kongl. Maj:t (har) .. i anseende af den improportionerade tilwärkningen .. godt funnit at moderera prijset på bemelte Tiära. Stiernman Com. 3: 335 (1665). Befinne Wij i detta måhl straffet wara aldeles improportionerat emot brottet. Därs. 791 (1669).

 

Spalt I 260 band 12, 1933

Webbansvarig