Publicerad 1933   Lämna synpunkter
ILLUSTRATION il1ustratʃω4n l. ilus1-, l. -aʃ-, r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. illustration; av lat. illustratio (gen. -ōnis), vbalsbst. till illustrare (se ILLUSTRERA)]
vbalsbst. till ILLUSTRERA.
1) (†) till ILLUSTRERA 1: förhärligande. Schück (1854). Sundén (1885). — särsk. konkretare: (ngns, ett lands o. d.) ära l. berömmelse, prydnad; konkret om person: ryktbar l. framstående personlighet; celebritet. (Stagnelius) var ett stort, herrligt skaldesnille, hvilket .. skulle efter all möjlig anledning slutat som vår skönaste poetiska ära och illustration. Sturzen-Becker 1: 75 (1845, 1861). En annan af Finlands illustrationer, Calonius. BL 11: 410 (1845). Hedin Ludv 14-Tid. 18 (1895).
2) till ILLUSTRERA 2.
a) (†) till ILLUSTRERA 2 a, i uttr. till illustration, för att giva resp. få (närmare) upplysning l. kännedom om ifrågavarande sakförhållande; till förklaring; till sin (närmare) upplysning; till information. VDAkt. 1679, nr 316. Giort in margine härtil åtskillige anmärkningar dels til illustration dels til rättande. Benzelstjerna Cens. 74 (1738).
b) till ILLUSTRERA 2 b, konkretare: belysande l. bevisande exempel l. belägg (på ngt); stundom med anslutning till 3. Att framlägga några prof af denna förvexling af sin med genitiven af personal-pronomen vore väl i det hela onödigt .. men såsom ”illustration” må några exempel uptagas. Vinterbl. 1853, s. 73. Hon är .. just en illustration till er bildningsdryghet. Tavaststjerna Inföd. 77 (1887). En bättre illustration till detta (dvs. svenskarnas formalism) kan man väl knappast få än klagomålen från skärgårdens ungdom över att den inte kan få tjänst på handelsflottan. SvD(A) 1931, nr 31, s. 12. — särsk. med närmare anslutning till 3. Musikalisk illustration till textämne. Norman MusUpps. 175 (1884, 1888). (De folkliga dramerna) uppfördes ännu (under 1300-talet) i kyrkorna och .. som illustrationer till predikan. 2NF 19: 136 (1913).
3) till ILLUSTRERA 3: användande av bilder (teckningar, träsnitt, kopparstick, fototypiska bilder o. d.) till belysning av texten i en skrift (bok osv.); nästan bl. konkret, om dylik bild. Andersson (1857). Illustrationen är en konstart, som i vår tid tagit mycken fart. PT 1883, nr 283 A, s. 3. Illustrationer, som användas i boktryck för illustrering av tryckalster, framställas dels i träsnitt, dels på fotokemisk väg. Elge BoktrK 117 (1915).
Ssgr (i allm. till 3): ILLUSTRATIONS-ARBETE ~020, äv. ~200. särsk. konkret: tryckalster med talrika illustrationer; jfr -VÄRK. Elge BoktrK 85 (1915). Flodström SvFolk 243 (1918).
-FORM, pl. -ar. boktr. jfr FORM II 6. 2UB 10: 226 (1907). NordBoktrK 1907, s. 172.
-FÄRG. boktr. färg (se FÄRG, sbst.1 2 c) av bättre kvalitet, använd vid illustrationstryck. Våra nu vanliga svarta illustrationsfärger .. ha (vanl.) ett stick i blått eller violett. NordBoktrK 1904, s. 387. NoK 20: 36 (1923).
-LAPPNING. boktr. jfr FÖR-LAPPNING. NordBoktrK 1908, s. 217. Elge BoktrK 93 (1915).
-MEDEL. jfr -METOD. NF 4: 781 (1881). Träsnittets användning i vidsträcktare skala såsom modernt illustrationsmedel leder sitt ursprung från England. 2UB 10: 258 (1907).
-METOD. NoK 20: 116 (1923).
-MÄSSIG. om konst l. målning l. teckning: som värkar att vara blott illustration, närmande sig bet.: lättvindig, ytlig. Gösta von Hennigs ger rätt illustrationsmässigt en stockholmsk ögonblicksbild. SD(L) 1904, nr 100, s. 5. 2NF 23: 549 (1915).
-PAPPER. boktr. glättat papper av god kvalitet, avsett för illustrationstryck. NordBoktrK 1904, s. 386.
-PRESS. boktr. press avsedd för tryckande av illustrationstryck. GHT 1895, nr 236, s. 1. NordBoktrK 1905, s. 84.
(2 a) -SKRIFT. (†) skrift avsedd att lämna upplysningar l. informationer rörande ngt. Noch uplästes een illustra(ti)ons Skrifft .. huru Hr Benjamin .. lyst offta för andra uthan Pastoris weetskap. VDP 1683, s. 513.
-TRYCK. boktr. (utförande av) tryck, väsentligen bestående i illustrationer. KatalIndUtstSthm 1897, s. 14. De för illustrations- och färgtryck afsedda maskinerna. 2UB 10: 213 (1906). (Bolaget) Utför allt slags .. Illustrations- o. Accidenstryck. BVT 1928, nr 10, s. 5 (i annons).
-VÄRK, n. jfr -ARBETE. NF 6: 729 (1882).

 

Spalt I 202 band 12, 1933

Webbansvarig