Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HOVERI 1veri4 l. hωv1-, n.; best. -et l. -t; pl. (nästan bl. i bet. 2) -er (Crusenstolpe CJ 1: 124 (1845; i bet. 1), BtRiksdP 1883, I. 1: nr 28, s. 6).
Ordformer
(hoveri 1746 osv. håveri 1814)
Etymologi
[av d. hoveri; avledn. antingen av (ä.) d. hov (se HOV, sbst.3) l. av d. dial. hove, utföra visst arbete för en herrgård]
(i fråga om ä. förh. i Danmark o. förutvarande danska provinser)
1) benämning på (den skyldighet till) dagsvärke som det ålåg en landbonde (”fästebonde”) att fullgöra åt den herrgård under vilken han lydde. Göra hoveri, utföra hoveriarbete. Dähnert 80 (1746). Under Utsokne böndernes, som icke göra Hofverie, samman varo härstädes. HdlÅgerupArk. 31/12 1778. Falkman Uppl. 1: 62 (1848). Möller Jordbr. 233 (1881). Den särskilda arbetsskyldighet, som man kallat hofveri, var i hela Danmark allmän 1560 och således äfven i Skåne, utan att densamma dock var eller före Skånes skiljande från Danmark blef genom lag bestämd. Linde SvEkonR 125 (1888). 3NF (1928).
2) kam. hoverihemman ss. kameral enhet. BtRiksdP 1883, I. 1: nr 28, s. 6. Enligt den af Kammarrådet Cassel (år 1844) verkstälda uträkning bestod (vid Månstorps kungsgård i Skåne) hvarje helt hofveris arbetsskyldighet i sammanlagdt 34 öke- och 72 1/3 drängedagsverken. Därs. 1885, IV. 1: nr 54, s. 2. Ett mantal hofveri. Björkman (1889).
Ssgr (till 1; i fråga om ä. förh. i Danmark o. förutvarande danska provinser): HOVERI-ARBETE~020, äv. ~200. (Agardh o.) Ljungberg III. 2: 94 (1857). Hörlén GSed. 55 (1914).
-BONDE. Brunius SkK 383 (1850). Hoveribönderna äro skyldiga att vid huvudgården verkställa alla de arbeten, som godsägaren genom sin inspektor finner lämpligt ålägga. Hörlén GSed. 54 (1914).
-DAGSVÄRKE~020. SFS 1851, nr 44, s. 10. 2VittAH 29: Bil. 202 (1884).
(jfr 2) -HEMMAN. SFS 1883, nr 26, s. 1. Hofverihemmanen (hava) blifvit arrendegårdar. Torpson Norden 45 (1887).
-SKYLDIG. Hofveri- eller arbets-skyldige hemman. KrigVAT 1854, s. 129.
-SKYLDIGHET~200 l. —10~2. BtRiksdP 1847—48, IV. 1: nr 250.

 

Spalt H 1293 band 11, 1932

Webbansvarig