Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GUDLIGHET 3dlig~he2t, äv. (arkaiserande l. hånfullt) GUDELIGHET 3de-, r. l. f.; best. -en; pl. (†) -er (GR 2: 96 (1525; i bet. 2 b)).
Ordformer
(gud- 1544 osv. gud(h)e- 15251781)
Etymologi
[fsv. gudhlikhet, gudhelikhet (pl. -heter, andaktsövningar); jfr d. gudelighed, holl. goddelijkheid, t. göttlichkeit; till GUDLIG]
1) (†) till GUDLIG 1: gudomlighet (se d. o. 1). Then store Jupiter, måst offta sig förandra, / Ok uhr sin Gudligheet, i andra Hamnar wandra. Lucidor (SVS) 209 (1672). Möller (1790, 1807).
2) (numera bl. ålderdomligt; i sht i religiöst spr.; jfr dock a med anm.) till GUDLIG 2: fromhet, gudsfruktan; jfr GUDAKTIGHET. Medh tijdhen begynte .. (munkarnas) gudheligheet forkolna, och gudz ordh begynte .. gåå them aff sinnet. OPetri Clost. A 3 a (1528). Ach! hwad är wår gudlighet? / Idel ofullkomlighet. Ps. 1695, 272: 3; jfr Ps. 1819, 457: 3. En ting vände hon bort med annat tal, när den bracktes på bahnen, det var Gudelighet. Dalin Arg. 1: nr 3, s. 6 (1732). Och i böner och i toner / klingar gudligheten from. Fröding Eftersk. 1: 33 (1887, 1910). — jfr O-GUDLIGHET. — särsk.
a) (vard.) föraktligt l. hånfullt: fromleri; närmande sig l. övergående i bet.: skrymteri, skenhelighet. Hvad skall .. (en gammal mö) då göra .. annat än slå sig på Gudelighet? SP 1781, s. 261; jfr: (Observera) noga den skillnad, som är mellan Gudelighet och Gudsfruktan. Den förra är skrymteri. Därs. Auerbach (1909). Anm. Att denna föraktliga bibetydelse är äldre, än de anf. språkproven giva vid handen, torde möjl. framgå av språkprovet från NT under b.
b) (†) uppbyggelse; andaktsstund, andaktsövning; religiös ceremoni (av ett l. annat slag). Ath wij eenckom schulle scriffua wpsala Capittel tiil om the gudelighether .. mene wij icke behöffuas. GR 2: 96 (1525). (De) wore endeles förtenskuld tijtt så när komme, att the wille sådane gudeligheet fultgöra. Svart G1 32 (1561; i fråga om processionen med Erik d. heliges skrin d. 24 jan.). God är then psalm, som .. vpwecker och styrcker gudelighet och andacht. Swedberg Schibb. 104 (1716). jfr: Then osedhen (är) vpkomen, ath man intit annar kallar Gudheligheet, vtan vthwertes skrymterij för menniskior. FörsprNT 5 a (1526).
Ssg: (2 a) GUDLIGHETS-MIN. (tillf.) De satte nu upp en motbjudande gudlighetsmin. Nordenstreng Magnússon 112 (1921).

 

Spalt G 1288 band 10, 1929

Webbansvarig