Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GRENADJÄR gre1nadjä4r, l. gren1-, l. 4r, äv. GRENADIÄR grenad14r l. 4r, l. 1004; förr äv. GRANADÖR, m.; best. -en, äv. -n; pl. -er (BerDühnaStr. 1701, s. 2, osv.) ((†) = Rålamb 8: 65 (1691: Granadierne, best.), KKD 1: 52 (1705); med fr. pl. -s Spegel Dagb. 80 (1680), Nordberg C12 2: 677 (1740)).
Ordformer
(granadör: granad- Spegel Dagb. 80 (1680), Runeberg 5: 9 (1860); grand- KKD 1: 308 (1708), Därs. 3: XIX (c. 1715: -ieur); granat- Biurman Brefst. 139 (1729: -eur). -eur KKD 1: 308 (1708), Dahlberg Lefn. 86 (c. 1755; uppl. 1911), Oscar II V. 2: 27 (1861, 1892); -erare Isogæus Segersk. 535 (c. 1700), Dähnert 100 (1746); -ier Spegel Dagb. 80 (1680), KKD 6: 302 (c. 1743); -ieur KKD 3: XIX (c. 1715), HH XVIII. 3: 75 (1735); -ierare KKD 8: 80 (c. 1710); -ör Bellman 2: 130 (1783) osv.; -eer Serenius (1741); -er Lind 1: 1401 (1749: -värja). grenadjär: -ier Roland Minn. 112 (c. (1748), Klint (1906); -ieur KKD 3: 80 (c. 1710); -eur Roland Minn. 112 (c. 1748), SP 1780, s. 261; -jär (-iär) SAOL (1900) osv.)).
Etymologi
[liksom d. grenader, ä. d. äv. granader, t. grenadier, ä. t. äv. grenadierer o. granadier, eng. grenadier, ä. eng. äv. granadier, av. fr. grenadier, till grenade (se GRANAT, sbst.3); jfr it. granatiere. Formerna med gran- äro uppkomna gm anslutning till GRANAT, sbst.3, möjl. äv. gm inflytande av it. granatiere]
(i sht förr) mil. eg. o. urspr.: utvald, tapper o. pålitlig soldat för handgranatkastning; senare: (reslig o. ståtlig, stundom beriden) soldat tillhörande elittruppförband; numera: soldat tillhörande ännu bestående truppförband i vars namn (traditionellt) ingår ”grenadjär”, ävensom i fråga om ä. förh. Kungl. Livregementets grenadjärer. Tå .. all anstalt war giord til een storm, hwartil .. theras granadiers hade begynt göra wäg .., hafwa the belägrade .. omsider .. begiärt .. accord. Spegel Dagb. 80 (1680). KKD 8: 21 (c. 1710). (Karl XII) räknade .. (vid sitt infall i Norge) på sina Grenadiers, hvilke redan voro satte på den fot, at de, vid Konungens minsta vinck, skydde hvarken eld eller vattn. Nordberg C12 2: 677 (1740). Hvar man vet, hvad god värkan löftet om at bli Grenadier har hos en gemen Soldat. Flit, mod och beskedelighet växa strax hos honom. SvMerc. 2: 305 (1756). Grenadiererne äro nu til ingen ting nyttiga, framför andre Soldater; ty hela Bataillon bör vara tapper, och ingen belöning eller upmuntran är nu mera uti befordran til Grenadier. KrigsmSH 1798, s. 38. Allt (hos kejsar Nikolaus) sammansmälter i min föreställning till ett ideal af den skönaste granadör, snörd, uppstoppad och stel. Trolle-Wachtmeister Ant. 1: 257 (c. 1840). Gode vänner, män och qvinnor, fins här någon som mig hör, / Som vill lyssna till en visa af en gammal granadör? Runeberg 5: 9 (1860). Rydberg RomD 138 (1874, 1877; om it. förh.). — jfr LIV-GRENADJÄR.
Ssgr (mil.; nästan bl. i fråga om äldre förh.; jfr ovan): A: GRENADJÄR-, förr äv. GRANADÖR-BATALJON. (grenadjär- (granadör-) c. 1710 osv. granadörs- c. 1755) (D. 29 april) har (den) granadier battaljon, som commenderades af Major Gyllenstierna, .. anlendt till Pultava. KKD 1: 246 (c. 1710).
-KAPTEN. BerDühnaStröm. 1701, s. 2. —
-KOMPANI. (grenadjär- (granadör-) 17271846. granadörs- 1906) HH XVIII. 3: 22 (1727). SP 1809, nr 36, s. 2. (I min ungdom) fanns det icke några särskilda grenadierkårer, utan hade hvart och ett regemente sitt grenadierkompani. Lilljebjörn Minn. 163 (1874).
-KÅR. i fråga om äldre sv. förh.: grenadjärbataljon med egen förvaltning; i fråga om äldre utländska förh. om större truppförband (armékår). Loenbom Stenbock 3: 262 (1760). Hazelius Förel. 8 (1839).
-MÅTT. längd (av minst 3 alnar) som en grenadjär borde hava. Hans längd föreföll .. ingalunda fruntimmersmessig; han höll fulla grenadiermåttet. Kullberg SBer. 2: 107 (1848).
-MÖSSA. (grenadjär- (granadör-) c. 1748 osv. grenadjärs- (granadörs-) 17821852) hög, spetsig mössa, i ä. tid av vadmal (för officerare: sammet) l. läder, sedan Karl XIV Johans tid av björnskinn. Roland Minn. 113 (c. 1748). För Konungens Andra Lif-Gardes Regemente är approberad Grenadier-mössa af svart Björnskinn med vapenplåt och hvit banderolle. SamlFörfArméen 5: 113 (1824).
-REGEMENTE. (grenadjär- (granadör-) 1722 osv. granadierz- 1708) Öfwersten Bock .. commenderar Czarens granadierz Regemente. KKD 6: 131 (1708).
-TORP. (grenadjär- 1874 osv. grenadjärs- 1901) (förr) knekttorp anvisat åt grenadjär. 1NJA 1874, s. 282.
-VAKT. i grenadjärmössor klädd vakt, som tjänstgör vid vissa festliga tillfällen, vid vilka konungen är närvarande.
B (†): GRENADJÄRS-, äv. GRANADÖRS-BATALJON, -KOMPANI, -MÖSSA, -REGEMENTE, -TORP, se A.

 

Spalt G 891 band 10, 1929

Webbansvarig