Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GRATIS gra3tis2, äv. 40, adv. o. adj. oböjl.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. gratis, av lat. gratis, av gratiis, dat. pl. av gratia, ynnest, tack; jfr GRACE, GRATIFICERA]
I. adv.; eg.: av nåd l. ynnest; till skänks, för intet, utan ersättning l. vederlag.
a) (†) i fråga om det förhållande att pänningar o. d. bortskänkas till ngn som icke har rätt att göra anspråk därpå l. som icke presterat ngt arbete l. lämnat ngn annan valuta därför: ss. gåva. Proponerade .. Sveno Ausenius, om Sal. M:r Johannis Limnæj barn, motte få niuta någon hiellp gratis af sochnagången, för sijn fattighdom skulldh. VDP 1664, s. 595. Om något öf(ve)rskott kan finnas emot hans rätta prætention, så skal Dn. Brämming något niuta dock gratis icke pro meritis. HärnösDP 1693, s. 63.
b) i fråga om det förhållande att ngt göres l. bortskänkes utan ersättning l. betalning: kostnadsfritt; avgiftsfritt. Provet sändes gratis och franko. Gå gratis på teatern. Åka gratis. Rudbeckius MemQvot. 155 b (1638). Rådmannen .. låfwadhe att skaffa desse 4. små barn .. till godt barnlöst Folk, som dem gratis vnderhålla och upfostra willia. BoupptSthm 4/9 1669. Protocoll om öfverste Martinaus förhållande var tryckt och utdeltes gratis på klubbarne. HH XXV. 2: 82 (1809). (I Uppsala domkyrka) ringes gratis med storklockan, då en afliden student begrafves. Schück o. Lundahl Lb. 1: 109 (1901).
II. (föga br.) adj.: kostnadsfri, kostnadsfritt tillgänglig. För öfrigt spelade på .. (Amagertorv i Köpenhamn vid Kristian IV:s kröning 1596) en källa med rödt vin till gratis bruk för them törstigom. Sturzen-Becker 2: 171 (1861). En gratis friluftskonsert. PT 1902, nr 185 A, s. 3. Östergren (1925; angivet ss. förekommande särsk. i samtal).
Ssgr (till 1 b): GRATIS-AKTIE. handel. Bolagen .. begagna sig av den metoden att icke blott utdela en rätt god vinst på aktierna utan att därjämte lämna av bolagets vinstmedel gratisaktier till aktieägarna. RiksdP 1917, 2K. nr 73, s. 1.
-ANNONS. annons som införes gratis (i tidning o. d.). —
-BESPISNING. SocDem. 1897, nr 217, s. 1.
-BILAGA~020. bilaga som utan särskild kostnad för köparen medföljer en bok l. tidning o. d. WoJ (1891).
-FÖRESTÄLLNING~1020. föreställning (se d. o. 2) till vilken tillträde lämnas utan betalning; särsk. oeg.: frispektakel. NerAlleh. 1886, nr 84, s. 2. Auerbach (1909).
-KONSERT. jfr -FÖRESTÄLLNING. Lundell (1893).
-LEKTION. jfr -UNDERVISNING. De gratislektioner i italienska tungomålet, som .. (Roms kuskar) gifva en. Rosenius Himmelstr. 223 (1903).
-LOGERARE. (ngt vard.) person som utan ersättning o. utan tillåtelse skaffar sig logi ngnstädes. En gratislogerare, som krupit ner .. (på den övergivna pråmen) under gamla säckar. Bolander ManNas. 102 (1925).
-LOGI.
-LYSSNARE. särsk. i fråga om rundradio: tjuvlyssnare. SvD 1925, nr 61, s. 3.
-MUSIK. jfr -KONSERT. Lundell (1893).
-PASSAGERARE. fripassagerare. Kalmar 1897, nr 54, s. 2.
-PROV. Gratisprov .. (sändes) på begäran. BVT 1928, nr 10, s. 10.
-UNDERVISNING~1020. HbgD 1875, nr 133, s. 1.
-VIFTARE. (enst., skämts.) person som deltar i fester o. d. utan att betala för sig. Tavaststjerna Barnd. 285 (1886).

 

Spalt G 847 band 10, 1929

Webbansvarig