Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GRATIAL grat1sia4l (gratschál Dalin), n. ((†) r. l. m. VDAkt. 1782, nr 331, KrigVAT 1851, s. 97); best. -et (ss. r. l. m. -en); pl. = l. -er; förr äv. GRATIALE, n.
Ordformer
(gratial 1696 osv. gratiale 1690)
Etymologi
[jfr t. gratial(e), av nylat. gratiale, n. av gratialis, adj. till gratia, nåd, ynnest (se GRACE)]
eg.: nådegåva; understöd (i allm. utgående i kontanta pänningar); numera huvudsakligen om vissa understöd som åt avskedade befattningshavare l. åt änkor o. barn utbetalas av vissa kassor, t. ex. Vadstena krigsmanshuskassa, flottans pensionskassa, hovstaternas gratialkassa, domkapitels kassa m. m., stundom äv. av enskilda personer l. bolag. (Han) hafwer .. af Osz ingen ständig lön heller wist gratiale. Schmedeman Just. 1275 (1690). De som emot Wåre .. Fiender sättia Lijfwet til, deras Änkior, och Faderlöse Barn skola .. i Fem åhrs Tijd bekomma .. Gratial. Förordn. 28/4 1696, s. B 1 a. Mitt offer är intet gratial, vtan en gamal rättighet. VDAkt. 1778, nr 305 (yttrat av en kyrkoherde). Den gratial eller underhåll som orklösa arbetare, samt de aflednes Enkor och Barn åtnjuta, .. gör att sällan någon verkelig nöd förspörjes bland grufvearbetarne (vid Dannemora). JernkA 1818, 1: 97. SFS 1920, s. 131. — jfr BEGRAVNINGS-GRATIAL.
Ssgr: A: GRATIAL-AVGIFT~02 l. ~20. (gratial- 1829 osv. gratials- 18261851) av delägarna erlagd avgift till flottans pensionskassa (l. dess tidigare motsvarighet). SFS 1826, s. 584. Därs. 1905, nr 63, s. 20.
-BERÄTTIGAD, p. adj. berättigad att erhålla gratial. SFS 1892, nr 32, s. 16.
-BREV. (gratial- 1824 osv. gratials- 18261838) jfr BREV 2. DA 1824, nr 49, Bih. s. 5. PT 1892, nr 194, s. 4.
-FOND. (gratial- 1838 osv. gratials- 18511853) pänningfond vars avkastning är avsedd till gratial; särsk. om dyl. fond tillhörande flottans pensionskassa resp. (förr) amiralitetets krigsmanskassan (kallad änke- eller gratialfonden). SFS 1838, nr 53, s. 5. KrigVAT 1850, s. 558. Flottans pensionskassa skall vara delad i två fonder, en pensionsfond och en gratialfond. SFS 1892, nr 32, s. 6.
-KASSA. (gratial- 1858 osv. gratials- 1826) kassa varur gratial utdelas. SFS 1826, s. 583. Pensioneringen från gratialkassan för Matrosers och Timmermäns efterlemnade enkor och barn. KrigVAT 1858, s. 84. Hofstaternas gratialkassa. 2NF 23: 378 (1915).
-RÄTT, r. l. m. (gratial- 1893 osv. gratials- 18261853) rätt till gratial. SFS 1826, s. 602. Därs. 1924, s. 753.
-SPANNMÅL. (i fråga om finl. o. ä. sv. förh.) ss. understöd utgående spannmål. Fördelning af gratialspanmål åt aflidne Professorers enkor och barn. SPF 1852, s. 349. Hagström Herdam. 2: 339 (1898; i fråga om förh. i Östergötl. år 1712).
-TAGARE. person som uppbär gratial; jfr GRATIALIST. KrigVAT 1851, s. 135. SDS 1900, nr 55 B, s. 1.
B (†): GRATIALS-AVGIFT, -BREV, -FOND, -KASSA, -RÄTT, se A.
Avledn.: GRATIALERING, r. l. f. (i fackspr.) utdelning av gratial åt ngn. Grunder för gratialering af enkor och barn efter befäl och underbefäl. SFS 1892, nr 32, s. 14.
GRATIALIST, m.||ig. person som åtnjuter gratial, gratialtagare, understödstagare. Förordn. 28/4 1696, s. B 1 b. SFS 1905, nr 62, s. 3.
Ssgr: gratialist-avlöningsmöte. (†) gratialistmöte. KrigVAT 1836, s. 383.
-möte. om de intill 1905 två ggr om året på bestämda platser inom varje regementes område hållna möten vid vilka gratialen från Vadstena krigsmanshuskassa utdelades. NF 5: 1473 (1882). SD(L) 1902, nr 236, s. 4. 2NF 10: 150 (1908).

 

Spalt G 845 band 10, 1929

Webbansvarig