Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GEVALT jeval4t l. ge- (geva´lt Weste; jevállt Dalin; j- l. g- Östergren (1924)), r. l. f. (GCederhielm Vitt. 104 (c. 1690) osv.) l. n. (Wivallius Dikt. 83 (1631) osv.).
Ordformer
(gewal 1684. gewalde, oblik kasus 1589. gewaldh 1597. gevalt(t) (geu-, giev-, -ahlt, -aldt) 1534 osv. gewåldh 1619. gewäldh 1644)
Etymologi
[liksom d. gevalt av t. gewalt, f., av fht. giwalt, m., till t. walten, råda, härska (se VÅLLA). Jfr VÅLD]
1) (†) makt, herravälde, välde. Du, rijka Triton, som har alla Tethys barn / Inunder din gewalt. GCederhielm Vitt. 104 (c. 1690). Lybecker 200 (c. 1715).
2) (†) makt, förmåga. Jag (dvs. sultan Soliman) .. har Gewalt till at öpna alla tillslutne Städer och Fästningar. Dryselius Måne 439 (1694).
3) (†) våld, övervåld. GR 9: 125 (1534). Des emellan kom be(mäl)te scheppere ock medh gewaldt togh med sig Peters båth med godzet. BtÅboH I. 3: 9 (1623). Wårt fahrtyg öf(ve)rfölls (av) .. hoopetahls med folck, men hialp intet, wij måste bruka giewahlt at rifwa oss från dhem. KKD 5: 33 (1709). Han (dvs. trälen) sin klumpiga hand / slog med smeksam gevalt / om den skönas gestalt. Sturzen-Becker 4: 178 (1862). — särsk.
a) oeg., närmande sig bet.: (större) belastning. Många .. påstå, det et Uhr ej kan nötas, ty säga de, det ligger ju ingen gewalt eller kraft på det. Printz Uhr 47 (1769).
b) angrepp; stormning. Johan iii (1578) i HB 2: 187. Murar äro så swage wordne uparbetade och de allz intet gewalt kunna utstå. FortifOrdn. 1695, 4: 4. — särsk. i uttr. blåsa gevalt, gm blåsa till stormning? blåsa av alla krafter?; jfr 4. Stolt på trompeten / Så pirögder Mollberg blåser gevalt. Bellman 6: 221 (1786).
4) (numera i sht vard.) i uttr. med (ngn gg av) all l. allt gevalt, förr äv. med gevalt, med all makt, av alla krafter; ofta övergående i bet.: till varje pris, under alla omständigheter. Jag önschar Gud wille hielpa Mig denne gången till Wexiö, fleer blijr dhet wäl inthet, tij ålder och swaghet inträngia sig nu med all Gewalt. VDAkt. 1694, nr 990. (Jesuiterna vilja) med all gevalt hafva och behålla et rike af denna verlden. SvMerc. 3: 1413 (1758). De sjunga .. qvartetter af all gevalt. Sturzen-Becker Sthm 74 (1844). När så dessa illdåd voro skedda .. lät konung Valdemar med all gevalt bringa alla skatterna ombord på flottan. PT 1896, nr 224, s. 3. Den nya komministern ville med all gevalt driva saken igenom. Lagerlöf Mårb. 82 (1922). — särsk. i numera obr. anv. Skulle någondera af Boiarerne (trots förbud) .. medh gewalt rijda, på Tzarens Hoff, (så skulle han kastas i torn). Barckhusen Cotossichin 34 (1669). Man wil en andlig Man skal wara med gewalt / En anda utan kropp och Ängla-ren i alt. Brenner Dikt. 1: 184 (1713). Han ville med gevalt sin hustrus ära skämma. Livin Kyrk. 139 (1781). (Sv.) Med fanders gevalt (fr.) à cor & à cri. Weste (1807). Man vill med hins gevalt eröfra mig åt teologien, som föga smakar mig. Thomander TankLöj. 67 (1826). Att med gevalt vilja fram i världen och då se sig med lika gevalt tillbakahållen, .. se det är en ting, som nedslår mera än allt annat. FADahlgren (1840) i 3SAH 10: 35.
Ssgr (till 3, †): A: GEVALT-TAGA. taga (ngt) med våld. UrkFinlÖ I. 2: 52 (1597).
B: GEVALTS-PUTSSTYCKE. = -STYCKE. ManhaftLöjtn. 30 (1666).
-STYCKE. våldsdåd. ManhaftLöjtn. 42 (1666).

 

Spalt G 362 band 10, 1928

Webbansvarig