Publicerad 1928   Lämna synpunkter
FÖRÄNDRING förän4driŋ l. fœr-, i Sveal. äv. 032 (förä´ndring Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr t. veränderung]
vbalsbst. till FÖRÄNDRA; äv. mer l. mindre konkret.
1) (i sht i skriftspr.) till FÖRÄNDRA 1: handling(en) att förändra ngt l. förhållande(t) att bliva förändrad (av ngn l. ngt), ändring; äv. mer l. mindre konkret; ofta med bestämning inledd av prep. av (förr äv. ), betecknande det som förändras. Denna modell utgör blott en förändring av den förut använda. Jagh förmodar, att vederleken skall snart göra en förändringh på vårt vilkor. OxBr. 6: 16 (1627). RF 1809, § 56. En proposition om kyrkomöte, som sedan med några mindre förändringar blef lag. De Geer Minn. 1: 234 (1892). Förändring af bygdeväg till landsväg. SFS 1905, nr 34, s. 2. Förändringar, som vidtagits med fabriken. Därs. 1908, nr 69, s. 5. För att ingen förändring skulle kunna göras. Dan. 6: 17 (Bib. 1917). — jfr DETALJ-, DIREKTIONS-, FORM-, FRONT-, LAG-, STATS-FÖRÄNDRING m. fl. — särsk. (†) i förb. med objektiv gen. Sådane missbrukers hastige förändringer eller afskaffning. RA 1: 347 (1544).
2) till FÖRÄNDRA 1 b, om det förhållandet att ngt förändrar sig; äv. mer l. mindre konkret; i pl. förr stundom övergående dels i bet.: växlingar, dels i bet.: förändrade förhållanden. Språkets förändring. Någre wichtige förändringer, (äro) så wäll j thz Tyske som Polniske wäsendet (dvs. kriget) infalne. RARP 2: 186 (1635). Alt är förändring vnderkastadt. Hiärne 2Anl. 307 (1706). Jag förundrade mig öfver så många lyckones förändringar. Ehrenadler Tel. 70 (1723). Gud .. förutser alt, som händer; alt, som under alla möjeliga förändringar skulle hända. Ödmann PredUtk. 174 (1808). När och huru har den nämnda, genom sina följder ganska genomgripande förändringen inträdt, och på hvilka vägar har den fortgått? EHTegnér i 3SAH 6: 215 (1891). En förändring i jordaxelns läge. Nathorst JordH 911 (1894). — jfr BETYDELSE-, SPRÅK-, VÄRDE-FÖRÄNDRING m. fl.
3) (utom i a o. b samt i ssgn ART-FÖRÄNDRING numera bl. tillf.) avvikelse (från det typiska l. normala); äv. mer l. mindre konkret, om ngt som avviker från ngt annat (vanl. uppfattat ss. det typiska l. normala); i pl. förr äv. om de sinsemellan olika former o. d. varunder ngt framträder. Lagerbring HistLit. 211 (1748). En skickelig konstnär (hade) bildat i vax flere förändringar af förruttnelsen. Eurén Kotzebue Orth. 3: 121 (1794). En i grunden lika natur framträder under många olika förändringar. Lehnberg Pred. 2: 159 (c. 1800). Att på hvarje ställe (i uttalsordboken) angiva de förändringar eller olikheter, som förekomma. LoW Förord (1889). — särsk.
a) (numera föga br.) naturv. variation; konkret: varietet. Af hela beskrifningen .. ser man at denna växt (dvs. Orchis morio Lin.) måste vara en förändring af .. (Orchis mascula Lin.), ehuruväl hon på första åseendet .. är mycket olik. Linné Gothl. 172 (1745). Retzius Djurr. 6 (1772). Den (dvs. bandvidet) förekommer under flera förändringar. Fries BotUtfl. 3: 295 (1864).
b) (fullt br.) bergv. parti av mineralfyndighet o. d. som i förhållande till annat parti företer olikhet i rikhalt, petrografisk sammansättning o. d.; förr äv.: (malm)typ. VetAH 1803, s. 46. Malmen är af 2:ne förändringar. JernkA 1826, 1: 85. Såframt den (dvs. kalken) ej är en lokal förändring, måste den hafva sitt läge inom lagrets lägre del. Linnarsson VgCambr. 33 (1869).
4) (†) växling, omväxling. Högström Lapm. 27 (1747). Intet nöje kan vara menlösare, intet större, intet rikare på förändringar, och intet ädlare (än arbete inom naturaliesamlingar). Linné MusReg. XII (1754). Hvilka glada förändringar af dalar och berg, af slätter och högder! Fischerström 1: X (1779). Hvilken mängd olika skalbaggar .. foglar, ödlor .. hvimla icke här i oändelig förändring. Gosselman Col. 1: 277 (1828).
5) till FÖRÄNDRA 2: ombyte, skifte, utbyte. Heldmann TySpr. 41 (1726). Förändring af vistelseort och arbetsplats. EkonS 1: 428 (1894). — jfr LÄGE-, NAMN-, PLATS-, VOKAL-FÖRÄNDRING m. fl.
Ssgr: (1) FÖRÄNDRINGS-ARBETE~020, äv. ~200. Reparations- och förändrings-arbeten. TT 1883, s. 83.
(1) -EXTRAKT. kam. benämning på ett i enlighet med Resol. 4/12 1794 (vilken dock efter Förordn. 13/6 1908 icke alltid tillämpas) årligen av varje häradsskrivare upprättat utdrag ur jordeboken vari med föregående års jordebokssumma ss. utgångspunkt en detaljerad redogörelse lämnas för alla under året inträffade förändringar gm tillkomst l. avgång o. slutligen den nya jordebokssumman angives. PH 15: 751 (1794). Linde Kam. 455 (1867). NF 7: 1322 (1884).
(1) -MODELL. mil. modell (särsk. av vapen) som utgör en förändring av en äldre modell. Infanterigevären af 1845 och 1849 års förändringsmodeller äro ursprungligen af 1815 års modell. Jochnick Handgev. 3 (1854). TLev. 1909, nr 32, s. 2 (i fråga om pälsmössor).

 

Spalt F 3601 band 9, 1928

Webbansvarig