Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRSIKTIGHET försik4tighet l. fœr-, i Sveal. äv.0302 (försi´gtighet Weste), r. l. f.; best. -en; pl. (i konkretare anv., †) -er (GR 17: 620 (1545), Carlén Ensl. 1: 14 (1846)).
Etymologi
[jfr d. forsigtighed, t. vorsichtigkeit; till FÖRSIKTIG]
1) (†) till FÖRSIKTIG 1: förutseende; förtänksamhet; besinningsfullhet; klokhet; omtänksamhet; äv. konkretare: omsorg, försorg; ofta svårt att skilja från 2. Mång ting beställas j godha motto jbland thetta folchit genom thina försichtigheet. Apg. 24: 3 (NT 1526; Bib. 1917: försorg). Huadt wij genom sådantt och andre wåre försichtigheter, möde, sorg och arbete, förwärffuedt haffue. GR 17: 620 (1545). Man skrifwer mycket om myrornas försicktighet. Spegel Pass. 180 (c. 1680). Uti de åhren, när man intet äger någon försichtighet uti det Tilkommande, ingen förfarenhet af det Förbigångne. Ehrenadler Tel. 25 (1723). Hvad the med försichtighet och flit hafva förtient. ÄB 10: 3 (Lag 1734); jfr Schrevelius CivR 3: 212 (1849). — särsk.
a) i fråga om Gud: försyn. Tijn försichtigheet, o fadher, regerar thet (dvs. skeppet). Vish. 14: 3 (Bib. 1541; Apokr. 1921: försyn).
b) till FÖRSIKTIG 1 slutet; i uttr. eders försiktighet, användt ss. titel. (Till) Enom gemeen Rådhman (skriver man): Eders försichtigheet. AJGothus ThesEp. 2: 104 (1619).
2) till FÖRSIKTIG 2: förhållande(t) l. egenskap(en) att vara försiktig; förr äv. konkretare: försiktighetsmått, försiktighetsåtgärd; i äldre ex. ofta svårt att skilja från 1. Iakttaga stor, den största försiktighet. Försiktigheten bjuder att (osv.). Överdriven, alltför stor försiktighet. Det borde mana till försiktighet. Försiktighet är en dygd. (Man bör icke låna ut pängar utan mot borgen) Ty för dödfall .. och ordlösa skul, är försichtigheet af nöden. Schroderus Comenius 863 (1639). Emot tandsten kan han (dvs. spiritus victrioli) brukas, dok med stor försiktighet. Linné Stenr. 88 (c. 1747). Ödmann MPark 178 (1800; i bet.: försiktighetsmått). Nilsson FestdVard. 218 (1925).
Ssgr (till 2): FÖRSIKTIGHETS-ANSTALT. (†) försiktighetsmått, försiktighetsåtgärd. Höpken 2: 265 (1754). VetAH 1805, s. 209.
-HÄNSYN~20 l. ~02. hänsyn till vad försiktigheten bjuder. Törhända ha äfven försiktighetshänsyn spelat in vid (osv.). MLamm i 2Saml. 36: 93 (1915).
-MÅTT. försiktighetsåtgärd. Fennia XVI. 3: 105 (i handl. fr. 1761). Om försigtighetsmått vid införsel af lefvande djur. SFS 1894, nr 31, s. 1.
-REGEL, förr äv. -REGLA, r. l. f. föreskrift l. regel angående försiktighet som skall iakttagas; försiktighetsmått, försiktighetsåtgärd. Loenbom Stenbock 4: 152 (cit. fr. 1713: försigtighets reglor, pl.). Kindblad (1871).
-STEG. (†) försiktighetsmått, försiktighetsåtgärd. Sådane mått och försiktighetz steg, som finnas och pröfvas vara nyttigast. VDAkt. 1782, nr 15. Granberg Dram. 38 (1811).
-ÅTGÄRD~20 l. ~02. åtgärd som vidtages av försiktighetshänsyn. Fryxell Ber. 14: 188 (1846). Försigtighetsåtgärder blefvo genast vidtagna. PT 1901, nr 219 A, s. 3.

 

Spalt F 3138 band 9, 1927

Webbansvarig