Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRFADER 3r~fa2der l. 3r~, m.; best. -dern, äv. -dren; pl. -fäder; se för övr. FADER.
Etymologi
[fsv. forfaþir; till FÖR- I 2 b; jfr d. forfader, isl. forfaðir, mnt. vorvader, t. vorvater, eng. forefather]
1) (numera bl. tillf.) stamfader, ättefader; ofta svårt att skilja från 2 a. OPetri 2Post. 34 a (1530). (Evert Horns) Far-Fader heet H. Hindrich Claszon .., Förfader för Hornarna aff Kankas. Widekindi KrijgH 653 (1671). En ättling .. (beslöt) att ge en fyllig bild af förfaderns lif och lefverne. GbgMorgonp. 1918, nr 301, s. 7. — särsk. [möjl. eg. utgående från 2] oeg., om sak: föregångare. Orgelns ursprung sträcker sig långt tillbaka i forntiden; dess förfäder äro säckpipan och panspipan. NF 12: 339 (1888). Laurin Skämtb. 18 (1908).
2) om var särskild av de män i tidigare släktled än faderns från vilka ngn härstammar i rätt uppstigande linje.
a) (tillf.) i sg.; ofta svårt att skilja från 1. Atavismens naturlag (kan) i hvilket ögonblick som hälst .. låta någon bortglömd förfaders låga typ bryta fram midt i den skenbart oantastliga aristokratiska förfiningen. GHT 1894, nr 86, s. 2. Från spiselhyllan blickade en byst av någon okänd förfader deltagande ned på honom. Rudbeck Wodehouse 65 (1921). jfr: Så kan man väl utan fara skrifva en aflefva, en förfader. Almqvist SvSpr. 24 (1840).
b) i pl.; ofta (i sht i högre stil) övergående till benämning på de släktled av ett folk (l. en folkgrupp) som levat i äldre (särsk. långt tillbaka liggande) tid. Tu skalt icke tins nästas råmercke flytia, huilka förfädhernar satt haffua: 5Mos. 19: 14 (Bib. 1541). Wåre gamble förfäder. Bureus Suml. 79 (c. 1600). Hvad fäder och förfäder gjort och icke vi sjelfva, / Knappt jag kallar det vårt. Gyllenborg Ajax 12 (1804). Lättjan .. är egentligen den nesliga strådöd, för hvilken våra förfäder bådo sina gudar bevara sig. Geijer II. 1: 38 (1825). Nilsson FestdVard. 57 (1925).
3) [sannol. efter mnt. vorvader] (†) företrädare (i ett ämbete), föregångare. GR 1: 27 (1521). Af wårom Förfädrom framledne Konungom och androm Rijkzens Föreståndarom. Därs. 2: 2 (1525). Wåre och Wåre Högloflige Förfäders, Sweriges Rijkes Konungars, Stadgar och Förordningar. Kyrkol. 1: 5 (1686).
Ssgr (till 2): A (föga br.): FÖRFÄDER-DYRKAN, se B.
B: FÖRFÄDERS-DYRKAN. (förfäder- 18931913. förfäders- 1893 osv. förfädra- 1909) rel.-hist. dyrkan av förfäderna (ss. gudomsväsen); jfr -KULT. Westermarck Äkt. 246 (1893). 2NF 7: 1360 (1907).
-DYRKARE. rel.-hist. jfr -DYRKAN. Den bildade kinesen är förfädersdyrkare och konfucianist. Nyström NKina 1: 252 (1913).
-KULT. (förfäders- 1905 osv. förtädra- 1909) rel.-hist. jfr -DYRKAN. Kjellén Storm. 2: 222 (1905).
C (tillf.): FÖRFÄDRA-DYRKAN, -KULT, se B.

 

Spalt F 2635 band 9, 1927

Webbansvarig