Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRETRÄDA 3re~trä2da l. 3-, v.2 -er, -trädde, -trädt, -trädd; se för övr. TRÄDA, v. vbalsbst. -ANDE; -ARE, -ARINNA o. -ERSKA, se avledn.
Etymologi
[ombildning av FÖRTRÄDA; jfr t. vertreten; jfr äv. d. foretræde, representera, sannol. lån från sv.; jfr FÖRE- I 8, II]
1) (†) med avs. på befattning, tjänst, värksamhet o. d.: förestå, sköta. Sundelius NorrköpMinne 300 (i handl. fr. 1645). The fem ansenliga ämbetz-rum, hwilka then Sal. Herren medh beröm hafwer företrädt. Gezelius Spegel I 1 a (1714). Riksmarskalken företrädde värdskapet (vid festen). Adlerbeth Ant. 1: 220 (c. 1792). Meurman (1846).
2) i uttr. företräda (ngns l. ngts) ställe o. d.
a) (numera knappast br.) om person: träda i stället för (ngn), intaga (ngns) plats, uppträda å (ngns) vägnar, vikariera för (ngn). Hallenberg Hist. 5: 334 (1796). Är .. (kanslern) förhindrad, företräder ärkebiskopen hans ställe såsom prokansler. Annerstedt UUH 1: 213 (1877). BetDöfstUnd. 1878, s. 70. Östergren (1924).
b) (†) om sak: stå l. vara i stället för (ngt), tjäna ss. (ngt). Lindfors Bröder 29 (1806). Betänksamheten är alltför nyttig, men näppeligen kan den företräda ingifvelsens ställe. Rydqvist i SAH 12: 417 (1827). Några stråmattor företräda golfs ställe. Skogman Eug. 1: 190 (1854).
3) (numera knappast br.) ersätta (ngn l. ngt), träda l. vara i stället för; vikariera för (ngn). Kellgren (SVS) 6: 298 (1790). På dig sjelf måste du taga .. (korset), på din egen skuldra måste du bära det; ingen annan kan här företräda dig. Wallin 2Pred. 1: 76 (1825). Iglars application på buken kan icke ersätta eller företräda åderlåtningen. Hwasser Colik 14 (1837). I de högre trakterna företrädas vingårdarna af valnötsträd och andra fruktträd. NF 13: 470 (1889).
4) representera; uppträda ss. ombud l. representant för (ngn l. ngt); uppträda å (ngns) vägnar. Det Stats-öfverhufvud, som har att företräda och representera National-Intelligensen. Biberg 1: 51 (c. 1814). Engelske konsuln, som äfven företräder Sverige och Norge. Hedin GmPers. 421 (1887). Aktiebolag skall företrädas af en styrelse. SFS 1895, nr 65, s. 13. — särsk.
a) (†) uppträda till försvar för (ngn). Mig bör, så långt det mig tillkommer, företräda ehvem det ock vara månde, som oskyldigt lider. Atterbom Minnest. 1: 199 (i handl. fr. 1685).
b) närmande sig bet.: vara l. uppträda ss. försvarare l. förfäktare l. språkrör för (en viss ståndpunkt, riktning l. strävan o. d.). I teologiskt afseende företrädde han en ariansk riktning. NF 13: 244 (1889). Den fosterländska politik, hvilken vår nuvarande regering företräder. VL 1893, nr 115, s. 3. Söderhjelm ItRenäss. 178 (1907).
c) i fråga om det förhållandet att prov l. exemplar l. art(er) o. d. av ngt (t. ex. av ett visst slags varelser l. föremål, av en konstnärs produktion o. d.) finnes (finnas) ngnstädes; nästan bl. i pass., särsk. i uttr. vara företrädd (av l. gm ngt). Äfven i Norge är rastritesskiffern sannolikt företrädd. 3SvGeolU 57: 24 (1883). (Den holländske målaren) Saenredam saknas i nationalmuseum, men är företrädd i privatsamlingar i Stockholm. NF 14: 329 (1890). En stor mästares konst, som oss veterligen icke genom något annat arbete är företrädd här uppe i norden. OoB 1894, s. 231. Det finnes icke en enda fransk industrigren, som icke är företrädd i hufvudstaden. Torpson Eur. 1: 155 (1895). Paddsläktet .. är i Sverige företrädt af tre arter. 2NF 1: 834 (1903).
Avledn. (till 4): FÖRETRÄDARE, sbst.2 [jfr t. vertreter] representant. AB 1852, nr 302, s. 2 (klandrat i Vinterbl. 1853, s. 172). Tredje ståndet .. förklarade sig för allmän nationalförsamling, ”såsom varande den enda verkliga företrädaren för franska nationen”. Pallin NTidH 176 (1878). Den ende framstående företrädaren af denna riktning. Eichhorn KonstH 169 (1881); jfr FÖRETRÄDA, v.2 4 b. (†) Fadren har ingen sett i timlig gestalt; .. derföre är sonen företrädaren af hans personlighet. Atterbom FB 286 (1818).
FÖRETRÄDARINNA101032, sbst.2, f. = FÖRETRÄDERSKA, sbst.2 b.
FÖRETRÄDERSKA, sbst.2, f.
a) (†) kvinna som (framträder o.) för ngns talan; jfr FÖRETRÄDA, v.2 4 a. Bernhardus kallar Mariam wår Frw, Midlerska och Företrädherska. Schroderus Os. 2: 688 (1635).
b) kvinnlig representant. En företräderska för denna tids idéer. RBerg hos Flodström SvFolk 336 (1918); jfr FÖRETRÄDA, v.2 4 b.

 

Spalt F 2625 band 9, 1927

Webbansvarig