Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRE- ssgr (forts.):
(I 1) FÖRE-SKUDDA. (†) framdraga (ngt) till sitt försvar, förebära; jfr FÖRESKJUTA 2. RARP 7: 124 (1660). De orsaker, som Zaren har welat föreskudda til sit frids-brott. BrefRyFridsbr. 1701, s. C 1 a.
(I 1) -SKUVA. (†) skjuta (ngn) fram l. framför; bildl. Szå är thet oss ju wisseligenn beswärligitt, Att wij vdj så måtte .. för en sådana skiöld eller skiull, allestedz föreschuffuede bliffua schole. GR 17: 619 (1545).
(I 4) -SKVALLRA. (†) prata för (ngn), intala (ngn ngt). (Djävulen upphetsar till krig) Föresqwalrande igenom .. (falska profeter) och höga Herrar, at thet är Gudz wilja, thet the ett sådant Krigztog antaga skola. Isogæus Segersk. 1069 (c. 1700).
(I 1) -SKYGGA. [jfr FÖR-SKYGGA] (†) skymma för (ngt); utgöra skydd för (ngt). Linc. (1640; under præumbro). (Plantorna skola) vaktas för öfverflödig väta, och för sträng heta, medelst diken, vatnande och buskars föreskyggande. Cederhielm PVetA 1740, s. B 3 b. Dalin (1852; angivet ss. föga br.).
(I 11) -SKYLLA. (†) beskylla (ngn) för (ngt l. ngn). Hans Bruns barn klagade efter deras faders död, som Nils Olsson föreskyltes honom ihjälslagit skulle. Johansson Noraskog 2: 308 (i handl. fr. 1545). ÄARäfst 185 (1596).
(I 7) -SKYNDA. (†) skicka förut. Helsingius K 7 a (1587).
(I 7) -SKÅDA, -ning. [jfr fsv. foreskuþa, undersöka, betänka] (†) förutse; ana. Atterbom i SvLittFT 1838, Bih. sp. 5. Dens. PoesH 1: 104 (1848). Allt, som hända skall, / Jag föreskådar noga. Solander Aisch. 6 (1875).
(I 1) -SKÄRA, -ning; -are. [jfr FÖR-SKÄRA] (†) skära för (mat), transchera. Försnijdaren .. föreskär och vthskifftar, the vpborne rätter. Schroderus Comenius 557 (1639). Dalin (1852; med hänv. till förskära, förskärare). Cavallin (1875: Föreskärare).
-SKÄRAR-KNIV. (†) förskärarkniv. Weste (1807). Meurman (1846).
(I 7) -SLAG, sbst.1 (†) mus. = FÖR-SLAG, sbst.1 Vogler HarmKänn. 22 (1794). Man brukar äfven i Sången ett manér, som består i en liten nots tilläggning framför Föreslaget, och som får namn af Dubbelt Föreslag eller Dubbel Appoggiatur. Sånglära 19 (1814). Schulthess (1885).
(II) -SLAG, sbst.2 [jfr FÖRSLAG, sbst.2] (†) förslag. GR 13: 60 (1540). SedolärMercur 3: nr 1, s. 2 (1731).
(II) -SLUTA. [jfr FÖRSLUTA] (†) låsa, regla. BtHforsH 3: 184 (1642). (Hustru Elin bekänner) låset sigh ovitterligen om afftonen föreslutit. Därs. 186. Hamb. (1700).

 

Spalt F 2587 band 9, 1927

Webbansvarig