Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRE- ssgr (forts.):
(I 1) FÖRE-BINDA, -ning. [jfr FÖRBINDA] (†) binda för, förbinda (se d. o. 1). Tiderus GrLat. 65 (1626). Ögonens förebindning, när en halsshuggas skal. Linc. (1640; under obductio). Heinrich (1814).
(I 1) -BJUDA. [fsv. fore biudha. Jfr FÖR-BUD, sbst.1] (†) instämma (ngn) till domstol. Sjöl. 1667, Skipm. 3. Därs. 4.
(II) -BLIVA. [jfr FÖRBLIVA] (†) förbliva, stanna. Att ingen Landzhöfdinge öfwer 3:ne åhr .. Skall widh hwart Lähn föreblifwa. HSH 31: 202 (1664).
(I 1) -BOMMA, -bomning. [jfr FÖR-BOMMA] (†) bomma för (ngt), barrikadera; äv. bildl. Hvi vill du nådens port än längre förebomma? Bellman 6: 50 (1787). Dalin (1852; med hänv. till förbomma). ÖoL (1852).
(I 1) -BORG. [jfr FÖR-BORG] (†) förborg (se d. o. 1); äv. bildl. Schroderus Hoflefw. 284 (1629; bildl.). Lind (1749; under vorburg).
(I 1) -BRINGA, v., -an (†, OxBr. 10: 144 (1639), Stiernman Com. 4: 153 (1676)), -else (†, Cavallin Herdam. 5: 343 (i handl. fr. 1698)), -ning (†, KKD 2: 241 (1718)). [efter mnt. o. t. vorbringen. Jfr FÖR-BRINGA, v.1]
1) (†) föra fram (ngn) till (ngn); frambära (ngt som är avsett som förtäring l. gåva o. d.) till (ngn), servera, bjuda. GR 10: 48 (1535). Mong herlig Rätt och kostelig Drick, ther war them förebrackt. Vultejus Post. E 1 a (1686).
2) (i skriftspr.) framlämna (en skrivelse o. d.) till (ngn), framvisa; förelägga (ngn ngt). RARP 2: 87 (1634). Jag har äfven kluddat till vägs med en Tragedie som under en annans namn förebringats vederbörande. Leopold (1775) i 2Saml. 6: 89. Han .. förebragte en öfverväldigande massa af intyg. Nyblom Twain 1: 121 (1873).
3) (i skriftspr.; numera i sht jur.) med avs. på skäl, bevis o. d., förr äv. meddelande, klagomål, påstående o. d.: frambära, framföra, anföra, tillkännagiva; stundom äv.: bringa (en fråga) på tal l. under diskussion. GR 10: 48 (1535). Vm någon heremot någott .. för haat och nijtt skuld .. eder förebringe wilde. Därs. 17: 631 (1545). Landtmarskalken sade sigh hafwa förebracht K: Maij:tt thet som passerade i går. RARP 4: 336 (1650). Två gånger i månaden har Associationen möte, då .. arkitekturfrågor .. förebringas. TT 1899, B. s. 89. De vackra, humanitära motiv, som förebringats. Kjellén NatSaml. 9 (1906). särsk. (†) övergående i bet.: påstå. Iblandh annett schall hann och haffve förebrachtt, att vij icke schole dher till berättigedhe vara. OxBr. 5: 22 (1613). BtÅboH I. 4: 93 (1631).
4) (†) frambringa, åstadkomma, alstra. Een .. Pijpa som förebringar ett Menniskio Liud. RelCur. 30 (1682). Alt hvad jorden förebringar. Kellgren 2: 298 (1788).
(II) -BRUKA. [jfr FÖR-BRUKA] (†) bruka, använda. Att der ännu intet alfvar var förebrukat. AOxenstierna 1: 106 (1625).

 

Spalt F 2525 band 9, 1927

Webbansvarig