Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FRAMSTEG fram3~ste2g, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[fsv. framstigh, steg framåt, av FRAM 3 o. STEG; jfr t. fortschritt]
eg.: steg framåt.
1) om vart särskilt uppnått resultat vid framträngning (l. spridning) över ett område resp. vid strävan att vinna makt l. inflytande o. d.: ”landvinning”; insteg; stundom abstraktare: förhållande(t) att sprida sig vidare; förr äv.: framgång; numera i sht i pl.; ofta i uttr. göra framsteg (jfr under 3). Rychtet aff Eders Kongl. May:tz märkelige framstegh vthi Polen. Rålamb Resa 5 (1658, 1679). Uti England hade frihetsandan .. gjort .. stora framsteg. Schröderheim Robertson 1: 55 (c. 1794). Hämma eldens framsteg. Meurman (1846). Hofpartiet gjorde tydligen framsteg på riddarhuset och i bondeståndet. Malmström Hist. 4: 57 (1874).
2) (†) förhållande(t) att komma sig upp (i världen); befordran, upphöjelse, avancemang. (Kvalificerade personer böra) eij .. slutas ifrån framsteegh. RARP 8: 193 (1660). Sök titt Framsteg huru tu kan, om dhet än måste skie, med andras Förtal, Dicht och Höcklerj. Fernander Theatr. 418 (1695). 2RARP I. 1: 42 (1719). Hr Archiatern har at tacka sin förtjenst för detta framsteget (att hava blivit adlad). Höpken 2: 11 (1763).
3) om vart särskilt av de steg som tänkas successivt tillryggalagda vid en fortskridande utveckling l. förkovran: steg framåt; särsk. i uttr. göra framsteg (jfr under 1), gå l. skrida framåt, förkovra sig; stundom (i ssgr vanl.) mera abstrakt: framåtskridande, utveckling; i ssgr särsk. med tanke på utveckling (gm reformer) av ett lands l. områdes politiska l. sociala l. kulturella förhållanden i frisinnad l. radikal riktning. L. Paulinus Gothus MonPac. 766 (1628). De klena framsteg jag giorde uti mina studier. Säfström Banquer. Ff 4 a (1754). I sig sjelf var .. (panteismen) ett stort framsteg. Geijer I. 5: 418 (1847). Framsteget i den lefvande världen försiggår i det stora hela stötvis. Almquist Ärftl. 66 (1912). — jfr KULTUR-FRAMSTEG m. fl.
4) (†) försteg, företräde, främsta platsen. När wår egen kärleek hafwer framsteget, och Menniskian är sielff thet tinget, som hon först och mest elskar. Muræus Arndt 4: 176 (1648). Hiärne Orth. 83 (1717).
Ssgr (till 3): FRAMSTEGS-FIENTLIG. Föråldrade och .. framstegsfiendtliga institutioner. SDS 1894, nr 538, s. 1.
-MAN, m. Gustaf Adolf är .. (Sverges) reformator, en framstegsman, för hvilken medeltiden faller på alla områden. Weibull LundLundag. 16 (1882).
-VÄN, m.||ig. Den varmhjärtade framstegsvännen S. A. Hedlund. SvH 10: 265 (1909).

 

Spalt F 1366 band 8, 1925

Webbansvarig