Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FRAMDRAGA fram3~dra2ga, v. -er, -drog, -drogo, -dragit, -dragen; se för övr. DRAGA. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[fsv. framdragha, av FRAM o. DRAGA; jfr d. fremdrage]
— jfr DRAGA FRAM.
I. till DRAGA I.
1) (med möda, med våld o. d.) draga l. släpa l. föra fram (ngt tungt, ngn som spjärnar emot o. d.); jfr FRAM 3 o. 5. J skolen wardha framdraghne för förstar och konungar för mina skul. Mat. 10: 18 (NT 1526). I Kalmar skärgård framdragas .. (ungarna av tobisgrisslan) ur bergskrefvorna med en krok, fästad på en lång stång. Nilsson Fauna II. 2. 2: 407 (1834). På en framdragen stol ligga syarbete och kläder. Molander Gogol 104 (1883). — särsk. (†) bildl. Han framdrog mödosamt .. / Sin tyngda gång. JGOxenstierna 4: 15 (1815). särsk.
a) (†) i uttr. framdraga sitt liv, sina dagar o. d., med möda o. besvär framleva sitt liv osv.; äv. allmännare: tillbringa (sin tid). (Att) i sådan beswärligh lägenhett framdraga hela sin lijfztijdh. VDAkt. 21/3 1652. (När) man then hela dagh i helig roo framdragit, / .. Tå plägar .. (själen) i dröm rätt som til himla fara. Spegel ÖPar. 72 (1705).
b) skaffa (nödtorftigt) underhåll åt (ngn); äv. refl.: draga sig fram, försörja sig. (Jag) har .. måst .. mig igenom gossars informerande framdraga. VDAkt. 1720, nr 433. Jag har framdragit honom under dess academiske år. Därs. 1789, nr 133. Heinrich (1814; refl.).
2) (numera föga br.; jfr dock slutet) till FRAM 3: framforsla, (fram)transportera. BtHforsH 2: 121 (1757). (Statens järnvägars) godsvagnar hafva ej varit i tillfälle att framdraga mer än 38 procent, af hvad de skulle kunnat lasta. SvTidskr. 1871, s. 154. Om varorna hela vägen kunde framdragas i enkla pråmar. De Geer i 3SAH 1: 290 (1886). — särsk. (fullt br.) mil. med avs. på trupper o. d.: (för)flytta fram(åt). General Lecointe .. ansåg .. (sin armékår) alt för långt framdragen. Rappe Nordarm. 191 (1874).
3) (numera föga br.) till FRAM 3, intr., i fråga om trupp l. skara l. dess ledare: tåga l. färdas fram l. framåt; förr äv. om enskild person utan följe. Wij (veta) icke, om tesse landzknecter .. göre eder dannemen någet öffuerwoldh .., ther the framdrage. GR 12: 147 (1539). (Skjutsfärder få ej åläggas rikets undersåtar) undantagandes the(r) Konungl. M:tt eller hans Nådes brefdragare framdrager. Därs. 25: 225 (1555). (Erik Jarl) framdrog .. med stor våldsamhet och utplundrade byggderna. Strinnholm Hist. 2: 370 (1836). Därs. 4: 275 (1852).
4) (numera bl. i fackspr., mindre br.) till FRAM 3: draga l. sträcka ut (ngt) åt framsidan till; särsk. i p. pf. i adjektivisk anv.: utdragen, framskjuten, framskjutande, framspringande. (Nya Hollands urinvånare hade) framdragen mun, insjunkna kinder (osv.). Andersson Verldsoms. 3: 20 (1854). Fram-dragning kallas en bålrörelse, som verkar uträtande och korrigerande på ryggraden. Wide MedGymn. 103 (1895). Schackbrädsfrisen med omväxlande inskjutna och framdragna stenar. Hahr ArkitH 186 (1902).
5) till FRAM 3, med avs. på ngt som anlägges i långsträckt form, t. ex. en mur, en grav, en ledning, en väg osv.
a) sträcka, anlägga (ngt). Brunius Metr. 452 (1854). (telegraf-)ledningarne framdragas öfver hustaken. Nyström Telegr. 82 (1869). NF 17: 382 (1893).
b) fortsätta l. fullfölja sträckningen l. anläggningen av (ngt). Järnvägen har hittills slutat vid A, men framdrages nu till B. SFS 1893, Bih. nr 7, s. 29.
6) till 3 o. 5: åstadkomma l. uträtta att (ngn, sällan ngt) vinner framgång l. kommer att intaga en framstående l. ärad plats l. dyl.; befordra, gynna; förr äv.: föredraga (ngn l. ngt framför ngn l. ngt); numera knappast br. utom i den mån bet. övergår i bet. 7. (Kristian Tyrann) haffuer .. mæst .. framdragit .. the ther mest kundhe orett göra. GR 1: 29 (1521). At then (ost) som aff thet bäste slaghet är, för Parmesan offta framdraghen och höghre æstimerad är. Palmcron SundhSp. 91 (1642). Han föraktade sine landsmän och framdrog utlänningar. Dalin Hist. III. 1: 118 (1761). Adeln (kunde med stöd av regeringsformen) .. gynnas och framdragas framför de ofrälse. Odhner G3 1: 401 (1885).
7) till FRAM 5: taga fram l. ut l. upp (ngt ur en gömma l. ett förvaringsställe o. d.); ofta bildl. med avs. på ngt obemärkt l. förbisett l. bortglömt o. d.; äv. med avs. på person; särsk. i uttr. framdraga i (dags)ljuset l. ur sin obemärkthet o. d. Then Romerske Borgare lagen .. är .. (på kejsar Lothar III:s tid) framdragen vthi daghzliuset igen. Schroderus Sleid. 165 (1610). (Kellgrens) första försök förtroddes .. åt gömda lådor, hvarur de aldrig framdragits. Stenhammar 275 (1798). Han upptäckte och framdrog en mängd försnillningar. Fryxell Ber. 10: 92 (1842). (En sjöman som) ur fickan framdrog en flöjt. Rydberg Frib. 272 (1857).
8) till FRAM 5: (muntligen l. skriftligen) framhålla l. framhäva l. påpeka l. fästa uppmärksamheten på (ngt, vanl. ngt obekant, förbisett, ej nog beaktat o. d.); komma fram med (exempel, skäl, bevis o. d.). Flere .. exempel kunde framdragas. Hiärne 2Anl. 215 (1706). Jag .. framdrog särskildt den katolska helgondyrkan såsom oförenlig med mitt åskådningssätt. EWrangel i FrSmål. 44 (1893). Detta hittills ej framdragna brefställe. Vetterlund StudDikt. 7 (1901).
II. till DRAGA II.
1) (†) till FRAM 3: fördraga, tåla, utstå, uthärda. Sitt stånd, kall och ämbete bekläder .. (mannen) troligen, och framdraar desz beswär tåligen. Columbus BiblV O 4 b (1674).
2) (†) till FRAM 5: bära fram, sätta l. ställa fram (ngt, äv. ngn); framföra. Claues Vrne .. hafwer sitt wärff .. för oss framdragit. GR 18: 167 (1546). Uplästes .. en gratulation till Konungen i Frankrijke .. och itt creditifbref för Ambassadeur Her Grotio att framdraga samma gratulation. RP 8: 265 (1640). Swaner .. tiena .. för en Cirat och skåderätt at framdraghas på Förstlighe och Konungzliighe Bordh. Palmcron SundhSp. 98 (1642). Uthi wåra församblingar .. hender (sällan), at sådana barn framdragas til at döpas, som äre födde af .. (tattare”-)föräldrar. KOF II. 1: 157 (1659).
3) (†) till FRAM 5: skapa; frambringa, alstra (ngt). På Sex daghars tidh, framdrogh .. (Gud) thet ena Creaturet (dvs. skapade tinget) effter thet andra. L. Paulinus Gothus ThesCat. 170 (1631). (Om ej barnens sinne tuktas, lära de) omsider som Willträn (the ther icke rychtas kunna) swra och bittre Fruchter framdragha. Palmcron SundhSp. 375 (1642).
4) (†) till FRAM 5: föda till världen. Om barnet warit wid större lemmar ähn .. dhe som wid den ordinarie tijden framdragas. VRP 1709, s. 280.

 

Spalt F 1298 band 8, 1925

Webbansvarig