Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLYKTIGHET flyk3tighe2t, sbst.2, r. l. f.; best. -en; pl. (†) -er (Martin IVetA 1759, s. 22, Lybecker Young 97 (1795), Dalin (1851)). Anm. Beträffande ordets stavning jfr FLYKTIG, adj.2
sbst. till FLYKTIG, adj.2
1) (†) till FLYKTIG, adj.2 1: flykt; bildl. Man .. ser hans snille med lätthet och flygtighet höja sig att öfverse alla de olika föremål, som möta på vettenskapernas och inbillningens fält. Clewberg i 1SAH 1: 215 (1786, 1801).
2) (†) till FLYKTIG, adj.2 3: snabbhet, rörlighet; raskhet, hurtighet. Rålamb 13: 108 (1690). (Dschiggetaiens) flygtighet öfverträffar Antilopens. Svartz PVetA 1797, s. 62. — bildl. Tempus (thet är Tijden) hwilken vppå sitt Hufwud hafwer ett Tijmglas med Wingar, til at betyda Tijdsens Flychtigheet. Stiernhielm Virt. 8 (1650, 1668); jfr 6.
3) i sht kem. till FLYKTIG, adj.2 4. Rålamb 13: 13 (1690). Kropparnes flyktighet. Rosenberg OorgKemi 50 (1887).
4) (†) till FLYKTIG, adj.2 5: flärdfullhet, flärd, yppighet. Serenius (1741). Löwenhielm PVetA 1751, s. 32. Hallenberg Hist. 1: 221 (1790). — personifierat. Franska Flycktigheten. Dalin Arg. 1: nr 21, s. 6 (1733; uppl. 1754: Madame de Fontanges).
5) till FLYKTIG, adj.2 6, särsk. till 6 b. Som iag alldrig warit af den flychtighet att iag mig först med En, sedan med En annor förbundit. VDAkt. 1708, nr 119. Så finnes det ock uti oss en flyktighet, som endast för ögonblicket vill förnöja sig af allt och hastar till något nytt. Rudin 2 Evigh. 1: 272 (1881, 1887). Brate Edda 144 (1913). särsk. (†) till 6 b slutet. Kolmodin QvSp. 2: 229 (1750). Den Klagan man förer öfver Fransosernas flygtighet och det Fördärf som Fransyska Seder hafva tilskyndat Europa. Lanærus Försök 67 (1788).
6) (i sht i vitter stil) till FLYKTIG, adj.2 7. Wij påminnas här, om thenna Werldennes Flychtigheet, Fåfängheet och Älendheet: thet wij haffue här ingen bliffuande staad. Botvidi 24Lijkpr. Dedik. 3 a (1628). I ett land, där snillena gärna hafva meteorernas sprakande flyktighet. Levertin Diktare 212 (1898). — särsk. (†) till 7 a. Blomkronan .. skiljer sig .. från blomfodret genom .. sin flygtighet. Agardh Bot. 1: 327 (1830).
7) till FLYKTIG, adj.2 8. (Om förf.) skrifver med en Fransysk läthet, i anseende til stylen, så följer ock med densamma den Fransyska flygtigheten i sjelfva saken. SvMerc. 1764, s. 633.
Ssg (till 3): FLYKTIGHETS-GRAD. kem. Man har t. o. m. lyckats att uppmäta flyktighetsgraden. TT 1899, K. s. 39.

 

Spalt F 928 band 8, 1925

Webbansvarig