Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FASTIGHET fas3tig~he2t, r. l. f.; best. -en; pl. (i bet. 4) -er.
Etymologi
[efter t. festigkeit, fasthet, styrka; jfr d. fastighed, fasthet; till FAST, adj.1]
1) (†) motsv. FAST, adj.1 1: fasthet. Lind (1738). Då tvär-diken grafvas, får man .. undertiden en Sand, hvilken bör kastas på desse åker-stycken och blandas, at dy-jorden får någon fastighet. Linné Sk. 53 (1751). Faxe IVetA 1787, s. 10.
2) (†) motsv. FAST, adj.1 3: motståndskraft. Dörren är af järn med säker lås och starka järnhakar; men på det mera fastighet må erhållas mot våldsamma försök, så ansågs nödigt, at en tvärstång påfästes med starka nedtnaglar. VDAkt. 1790, nr 524.
3) (†) motsv. FAST, adj.1 7; i uttr. äga fastighet i ngt, sitta fast i l. vid ngt. Läderna må vara lösa eller fasta, .. nockerna antingen ega fastighet i lädret eller vrida sig fram och åter, så förorsakas härigenom olika egenskaper uti machinen. Carlström Spinnm. 42 (1832).
4) motsv. FAST, adj.1 9: jordegendom med därå befintliga byggnader, gård l. hus med tillhörande jord. Vardt Ionas Malmbergs gård och fastighet .. andra gången vpbudne. VRP 24/9 1733. (Med) Fastighet .. förstås ej allenast Jordlägenheter, utan ock Bruk, Quarnar, Manufacturier och Fabriker med särskildta bygnader, samt hus och gårdar i Städerna äfvensom till Städerne anslagen jord. Rabenius Kam. § 392 (1825). Fastighet är en mycket god säkerhet, i all synnerhet första inteckningen däri. LAHT 1908, s. 118. — jfr AVLINGE-, ARVS-, FRÄLSE-, JORDBRUKS-, LANDT-, STADS-FASTIGHET m. fl. — särsk.
a) (†) koll.: av fastighet(er) bestående egendom. Ja, med min dotters hand undfår du, som jag säger, / Ett gåfvobref på all den fastighet jag äger. Remmer Tart. 63 (1820).
b) kortsp. bildl., om fyr- l. åttkantig spelmark av högre valör. Lindskog Spelb. 145 (1847). Fastigheter .. gälla (i vira) 48 points. Hagdahl Fråga 295 (1883).
Ssgr (till 4): FASTIGHETS-AGENT, m. jfr -MÄKLARE. PT 1916, nr 74 A, s. 4.
-AUKTION. auktion där fastighet försäljes, auktion å fastighet; motsatt: lösöreauktion. NerAlleh. 1871, nr 17, s. 1.
-BELÅNING. utlämnande l. upptagande av lån mot inteckning i fastighet(er). Tiden 1848, nr 11, s. 3.
-BOK. jur. bok vari (enl. kungl. kungörelse 14/9 1875) alla intecknings- o. lagfartsärenden vid rådstuvurätt skola antecknas. SFS 1875, nr 70, s. 1. I trontalet (vid 1867 års riksdag) .. (hade utlovats) införande af fastighetsböcker. De Geer Minn. 2: 53 (1892).
-DEL. jur. del av en fastighet; jfr -LOTT. Olivecrona LagbGift. 135 (1851). Styckas fastighet, som i hypoteksföreningen är belånad, och vilja egarne till de särskilda fastighetsdelarna hvar för sig behålla sin andel i det samfälda lånet, må detta vara tillåtet. SFS 1891, Bih. nr 61, s. 3.
-INNEHAVARE~10200. jfr -ÄGARE. Rabbe PVetA 1770, s. 81.
-INTECKNING~020. Utlåning mot fastighetsinteckningar. Sthm 3: 99 (1897).
-KREDIT. kredit mot säkerhet i fast egendom. EkonS 1: 292 (1893).
-LOTT. jur. = -DEL. (Lindberg o.) Johansson Karlskoga 198 (1897).
-LÅN. lån mot säkerhet i fast egendom. AdP 1800, s. 1358.
-LÄNGD. förteckning över fastigheterna inom ett visst område o. de personer som bebo fastigheterna. Jemte .. församlingsbok skall (i varje församling) alltid finnas en af vederbörande domkapitel till format och uppställning faststäld fastighetslängd, anordnad efter bostad. SFS 1894, nr 62, s. 4.
-MÄKLARE. person som har till yrke att förmedla köp o. d. av fastigheter; jfr -AGENT. AB 1900, nr 205, s. 3.
-ONUS. jur. skyldighet som åligger fastighetsägare. Hammarskjöld Kommunallag. 186 (1896). Gaturenhållningen är .. ett s. k. fastighetsonus. Hagman Kommunallag. 1: 230 (1911).
-REGISTER. I det nya fastighetsregister, som enligt 1917 års lagstiftning upplägges för hvarje stad, .. införas tomterna i den afdelning, som benämnes tomtbok. 2NF 29: 327 (1919).
-SKATT. skatt på fastighet, grundskatt. Lundquist 2SmndrKammarv. 1 (1811).
-TAXERING. upptaxering av fastighet(er)s värde. SFS 1892, nr 44, s. 46.
-VÄRDERING. Förrätta fastighetsvärderingar för hypotekslån och brandförsäkringar. ÖgCorr. 1854, nr 1, s. 2.
-ÄGANDE, p. adj. som äger fastighet. AB 1845, nr 103, s. 1.
-ÄGAR(E)-FÖRENING. WoJ (1891). Fastighetsegarföreningar ha bildats inom ett 40-tal af Sveriges städer .. för att bevaka fastighetsegares angelägenheter. 2NF (1907).

 

Spalt F 360 band 8, 1924

Webbansvarig