Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EXPONERA äk1spωne4ra, äv. -po- l. -på-, i Sveal. äv. -e3ra2 (-e´ra Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr EXPONENT, EXPOSITION.
Etymologi
[liksom t. exponieren av lat. exponere, av ex (se EX-) o. ponere, sätta, ställa (se PONERA, POSITION); jfr äv. eng. expone (från lat.), expose (från fr.), fr. exposer]
1) lämna utan skydd l. betäckning; utsätta l. blottställa (ngt för ngt); ofta med personobj., i sht refl.; refl. stundom: riskera, råka ut för; i p. pf. ofta med adjektivisk bet.: utan skydd l. betäckning mot ngt, öppen för ngt, utsatt l. blottställd för ngt.
a) med bestämning (vanl. adverbial med prep. för, förr äv. till, äv. inf. utan prep., förr ngn gg indirekt obj.) uttryckande det varför ngt (l. ngn) utsättes (utsätter sig, är utsatt). At ei exponera sig någon hazard med många fiender tillika. Nordberg C12 1: 222 (i handl. fr. 1702). (K. XII) hade .. legat exponerad för ett den natten öfver måttan träffligt skjutande utur kanoner och handgevär. HSH 1: 183 (c. 1720). (Sidländta betesmarker, där fåren) äro exponerade för hvarjehanda siukdomar. HTSkån. 2: 377 (i handl. fr. 1759). Arméen skulle (gm detta tåg) .. exponera sig, at på en obeqvämare ort blifva omringad. Loenbom Stenbock 4: 55 (1765). SP 1778, s. 64. Exponera sig för åtlöje. Sundén (1885). I bärgstupor, som varit .. fördelaktigt exponerade för bränningarna. Fennia XXVI. 1: 51 (1907). — jfr SOL-EXPONERAD.
b) utan bestämning uttryckande det varför ngt (ngn) utsättes (är utsatt).
α) i fråga om fara, risk o. d.: utsätta för fara osv., blottställa; ofta refl.; i p. pf. med adjektivisk bet.: oskyddad, utsatt för fara l. risk. (Det) wore bättre, at .. (kanonerna) brukades på annan ort än i Skåne, der de så exponerades, at de .. torde råka en fiende til Trophéer i händer. Loenbom Stenbock 2: 115 (efter handl. fr. 1710). Exponerad ort, öppen och i fara stående. Biurman Brefst. 134 (1729). De .. vijste sig helt missnögda der öfver, at .. (K. XII) så exponerade sin Höga Person. Nordberg C12 1: 276 (1740). Hahnsson (1888; refl.). — särsk. (†) ”kläda skott”, ställa sig l. träda i bräschen. Den gamle ärlige .. gubben Gyllencreutz, som redan i K. Carl XI:s tid så glorieust exponerade sig, var ej heller nu tyster. HSH 7: 223 (c. 1750). jfr: Exponera sig för någon; lägga sig ut för en. Biurman Brefst. 134 (1729).
β) i fråga om anseende, heder, rykte o. d.: blottställa, kompromettera, prostituera, skämma ut; ofta refl. l. i p. pf. med adjektivisk bet. Loenbom Stenbock 2: 35 (i handl. fr. 1710). Man har icke lof, at efter godtycko, exponera .. (en avliden författares) reputation (gm att obetänksamt trycka efterlämnade skrifter). Posten 1769, s. 716. (Han fruktade att) fruntimren skulle exponera sig med gråtande och sådant. A. Hamilton (1846) i Solnedg. 2: 372. Om du bara vill låta bli att exponera mig i sällskap, så må du gerna nojsas när vi äro ensamma. De Geer Lillie 51 (1880). Hahnsson (1888; refl.).
γ) (i fackspr.) med avs. på ngt rent materiellt; i p. pf. med adjektivisk bet.: blottad, utan skyddande betäckning l. hölje, utan skydd; särsk. bot.: med öppet läge. Många vexter torde .., hvarhelst de förekomma på mera exponerade lokaler, befinnas mera eller mindre hårbeklädda. Agardh LinnéArt. 58 (1885). Pollenet blir (då blomman nått en viss utveckling) exponeradt mot blommans inre. BotN 1904, s. 30.
2) [eg. en special anv. av 1 c γ; jfr motsv. anv. i t.] i sht fotogr. utsätta (en fotografiplåt o. d.) för ljusets invärkan. TT 1872, s. 220. Filmbanden (måste) vara särdeles ljuskänsliga .., så att de äfven vid kortaste exponering ge utexponerade bilder. 2 UB 10: 378 (1907). — jfr UNDER-, UT-, ÖVER-EXPONERA, ävensom TIDS-, ÖGONBLICKS-EXPONERING.
3) utställa (ngt) till allmänt åskådande l. bedömande, till försäljning osv. JernkA 1820, s. 221. (Laxarna) ligga .. exponerade i en blänkande rad .. till påseende för .. spekulanter. Ödman VexlBild. 12 (1887, 1893). Det nya porträttet (skall) inom kort .. afsändas till Venedig för att exponeras. PT 1909, nr 48 A, s. 3. Män, kvinnor och barn exponerade sig i de lättaste nattdräkter. Janson CostaN 1: 6 (1910; i skildring av en het sommarnatt i Newyork).
4) (numera bl. log.) utveckla (ett begrepp o. d.), framställa, förklara, utlägga. Swedberg Schibb. 270 (1716). Philosophien .. kan endast explicera (de empiriska) eller exponera (de rena) begreppen och ger derföre blott discursiv kunskap. Boström 2: 105 (1838). WoJ (1891).
Ssgr (se äv. under EXPOSITION): (2) EXPONERINGS-MÄTARE, r. l. m. expositionsmätare. FotogrT 1891, s. 112.
(3) -STATIV. stativ för exponering av föremål i butiksfönster osv. RegPatent 1891.
(2) -TID. expositionstid. Exponeringstiden .. beror på belysningen. Roosval Schmidt 57 (1896).
Avledn.: EXPONIBEL, adj. [liksom t. exponibel, eng. exponible, av mlat. exponibilis] som kan exponeras.
1) till 3. (Tavlan) befanns så begrafd af damm .. att jag .. betviflade att kunna sätta den i exponibelt skick. Pauli Konstn. 192 (1913).
2) log. till 4, om omdöme o. d. Tuderus Kiesewetter 54 (1806). De doldt sammansatta satserna, hvilka äfven kallas exponibla, emedan deras upplösning erfordrar en särskild exposition af det i dem innehållna. Borelius Log. 35 (1863).

 

Spalt E 857 band 7, 1922

Webbansvarig