Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EXPERIMENTAL äk1sperimänta4l l. 01—, l. -men-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[avl. av EXPERIMENT; jfr t. o. eng. experimental, fr. expérimental]
(numera i sht ss. ssgsform till EXPERIMENT) = EXPERIMENTELL. At thenna konsten (Ars Oeconomica) är allenast experimental, thet är, bätre af praxi än böker kan fattas. Rydelius Förn. 60 (1719, 1737). Den experimentala Naturkunskapen. Ehrenheim Phys. 1: 88 (1822). Verd. 1883, s. 79.
Ssgr: EXPERIMENTAL-FARM. (numera föga br.) försöksfarm. SvLitTidn. 1819, Bih. sp. 80. Tegnér (WB) 5: 310 (1825; bildl.).
-FILOSOFI. (numera knappast br.) på empiriska rön o. försök grundad filosofi (eg. naturlära o. psykologi). De gamle, och de nyare ända til Locke, kännde ingen Experimentalphilosophi. B. Höijer i LittT 1795, s. 238. Grubbe FilosOrdl. (c. 1845).
-FYSIK. motsatt: matematisk fysik. Experimental-Physiquen är det högsta Målet, och den yppersta af Vetenskaperne. Triewald Förel. 2: d 3 b (1736). A. E. .. (överlärare) i Experimentalfysik. SvStatskal. 1896, nr 779 (i SvStatskal. 1897: i Fysik).
-FÄLT. fält där nyheter i fråga om åkerbruk o. trädgårdsskötsel l. dyl. prövas, försöksfält; särsk. i uttr. Landtbruksakademiens experimentalfält, benämning på ett område i närheten av Stockholm som sedan 1814 varit upplåtet åt Landtbruksakademien för att anställa försök i landthushållning o. trädgårdsskötsel. DA 1824, nr 12, s. 5. Arrhenius Jordbr. 1: 177 (1862). ofta bildl. Valerius 2: 177 (1826). Realskolan tycks ha utgjort ett slags experimentalfält för hvarjehanda försök på undervisningens område. Verd. 1887, s. 245.
-KEMI. ASScF VIII. 2: Minnest. 14 (1867).
-MEKANIK. Tallqvist SvFinOrdf. (1898).
-PSYKOLOGI. den del av psykologien som stöder sig på den experimentella metodens användning. Jag (har) sökt uttänka vissa grunder för ett slags experimental-psykologi, ungefär som experimental fysiken i sin sfer. B. v. Beskow (1858) i FoU 26: 20. Vannérus WundtPsyk. 3 (1896).
-PSYKOLOGISK.
-ROMAN. [efter fr. roman expérimental. Förf. ansågo sig följa samma metod som den experimentella vetenskapen iakttager på sitt område] litt.-hist. benämning på den naturalistiska romanen i Frankrike (sådan den representerades av Flaubert o. Zola m. fl.). NF (1881).

 

Spalt E 849 band 7, 1922

Webbansvarig