Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EVALVERA e1valve4ra l. ev1-, i Sveal. äv. -e3ra2, stundom EVALUERA e1valɯ- l. ev1-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr EVALVATION (under avledn.).
Ordformer
(evalvera Sahlstedt (1769) osv. evaluera Alm. (Gbg) 1778, s. 36, Thyrén StrafflRef. 1: 35 (1910))
Etymologi
[jfr t. evalvieren, ävensom eng. evaluate; av fr. évaluer, av é-, ut (se EX-), o. en avledn. av ffr. value, värde (jfr VALUTA)]
1) i sht handel. värdera, uppskatta; i sht uppskatta l. beräkna (ngts värde) i pänningar; särsk. i fråga om uppskattning av en mynt-, mått- l. viktsort gent emot en annan, i sht om officiellt fastställande av värdet av ett utländskt mynt l. ett inhemskt mynt som förändrats till sitt värde. Sahlstedt (1769). När 1 Riksdaler evalueras til 96 öre Silfvermynt. (Gjörwell o.) Bergklint Sam. Bih. 30 (1775). De i finskt mynt bestämda portobeloppen evalveras i svenskt mynt efter en kurs af 70 öre för 1 finsk mark. FFS 1868, nr 25, s. 16. Stundom har vedergällningen .. begränsats efter det objektiva värdet af den åstadkomna skadan, hvilken för detta ändamål ofta af lagen på förhand evaluerats i penningar. Thyrén StrafflRef. 1: 35 (1910).
2) (föga br.) i värde gälla lika med (ngt), motsvara, uppväga. Låta .. (hans) tjenstgöring i norska inrikesdepartementet evalvera (hans bristande kännedom i svensk l. norsk lagfarenhet). AB 1890, nr 35, s. 3.
Avledn. (till 1): EVALVATION, r. SvLitTidn. 1820, sp. 487. Likasom nyare tiders mynt var .. (marken) underkastad evalvationer, hvadan dess värde var olika på olika tider och i olika landskap. Holmberg Nordb. 137 (1852). Ekbohrn (1904). konkretare. Räkne-värde eller Evalvation är det påsatta Värdet i någondera slags Valutan, hvarefter et preglat Mynt bör gälla enligt Öfverhetens Förordning. (Gjörwell o.) Bergklint Sam. Bih. 29 (1775). Rinman 2: 1106 (1789).
Ssgr: evalvations-fundament. (†) grund för evalvering vid myntrealisation. AdP 1800, s. 603.
-värde. i lag fastställt värde å ett inom landet kurserande utländskt mynt l. å ett inhemskt mynt som redan förut de fakto förändrats i värde. 2NF (1907).

 

Spalt E 778 band 7, 1922

Webbansvarig