Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ETABLISSEMANG et1ablis1emaŋ4 l. e1t- (– – – -mánng Dalin (1850)); l. ETABLISSEMENT -män4t (-mänt Dalin (1871; jämte -ang)); n. ((†) r. Calonius BrefPorthan 227 (1796), Lemaire Gilblas 146 (1799)); best. -et; pl. = (Forssell Stud. 2: 303 (1880, 1888) osv.) l. -er (Eberhardt AllmH 2: 8 (1768) osv.).
Etymologi
[av fr. établissement, av établir (se ETABLERA)]
1) motsv. ETABLERA 2; särsk. konkret: anläggning, inrättning, företag. — särsk.
a) (†) om handelskoloni; faktori. Eberhardt AllmH 2: 8 (1768). Sourabaya, det minsta af Holländarnes Etablissementer på Java. LittT 1795, s. 510.
b) om till rörelse l. lokal omfattning mera betydande företag l. anläggning (byggnadskomplex osv.) av kommersiell l. industriell art; affärsföretag; fabrik; värk; stundom, huvudsakligen i ssgn SKRÄDDERI-ETABLISSEMANG, om mindre företag av mera handtvärksmässig art. Sturzen-Becker 2: 79 (1861). EkonS 2: 290 (1897). — jfr SKRÄDDERI-, STENHUGGERI-ETABLISSEMANG m. fl.
c) om större nöjes- l. restaurangföretag. Sturzen-Becker Blyerts 272 (1842). Hellander Teat. 145 (1898). — jfr NÖJES-ETABLISSEMANG m. fl.
d) mil. om militär anläggning; särsk. om kasern med tillhörande område. Nytt etablissement för flottan anlägges vid Göteborg. Gynther Förf. 3: 159 (efter handl. fr. 1817). Utom tjensten bäras ej dessa persedlar (sabel, bajonett osv.) utanför eget etablissement. TjReglArm. 1889, s. 55. — jfr HUSAR-, FLOTT-, KASERN-ETABLISSEMANG m. fl.
2) (†) motsv. ETABLERA 4: utrustning l. ekipering (för ett visst ändamål); bosättning. Cammar Junkaren Möllersvärd, som gift sig .. har till sin etablissement och meublering af Konungen (G. IV A.) erhållit 7000 Riksd. Calonius BrefPorthan 227 (1796). Vid återkomsten till Stockholm, såsom redan gift karl, hade jag mycket att göra för mitt etablissement derstädes. Wingård Minn. 6: 83 (1847). — särsk. övergående i bet.: giftermål. (Ni är) ett ständigt hinder för en ung, vacker systers etablissement. Gustaf III 3: 323 (1788). Agrell Maroco 1: 217 (1796).
3) (†) motsv. ETABLERA 5. (Kejsarens) upsåt at bidraga til .. (Sverges) etablissement och förmåner. 2RARP 5: 638 (1727). — särsk.: fast sysselsättning, anställning, plats. Kunde Herrarne utfinna något förslag, at skaffa honom något slags etablissement i Stockholm? Någon Condition, til exempel. Porthan BrefCalonius 16 (1793). Agrell Maroco 1: 209 (1796).
Ssg: (2) ETABLISSEMANGS-SUMMA. (-ents-) (†) summa för vilken ngn skall anskaffa den nödiga utrustningen (för en viss anställning); ekiperingssumma. (Ackordet för Nylands regemente) skulle tjena .. (amiral Trolle) til en etablissementssumma (efter utnämnandet till generalamiral). G. J. Ehrensvärd Dagb. 2: 214 (1780).

 

Spalt E 746 band 7, 1922

Webbansvarig