Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENTLEDIGA äntle4diga, äv. ent-, stundom 3~200, i Sveal. äv. 0302 (entle´diga Weste, änntlèdiga Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[liksom d. entledige av t. entledigen, till t. ledig, fri (se LEDIG)]
1) [jfr t. einen einer sache l. von einer sache entledigen] (†) befria (ngn från ngt); med personobj. jämte prepositionell bestämning l. med tvenne obj. — särsk.
a) i fråga om befriande ur fängelse, från bevakning o. d. GR 27: 285 (1557). I år blefwo wi fångar wåra wacktkarlar entledigade. KKD 2: 84 (1716). (Översten o. generalmajoren) vordo .. entledigade från sin civila arrest. Adlerbeth Ant. 1: 164 (c. 1792); jfr c.
b) i fråga om förlossning. Palmcron Sundh. sp. 358 (1642). Qvinnans entledigande från fostret. Cederschiöld Qv. slägtlif 2: 31 (1837).
c) allmännare: befria l. fritaga l. lösa l. frigöra (ngn från ngt). (Han) begiärte att hanss dotter måtte blifua ifrån be(mäl)te trolofuan endtledigat och befrijat. VDArk. 1654, s. 92. Endtledigat från alt bekymmer om egen välfärd. SP 1778, s. 1. Fahlcrantz Schiller Fiesko 9 (1821).
d) refl.: befria sig; fria sig, avbörda sig. Szå haffwer .. hustru Karin .. sigh dherföre entledighett, att hon intidh .. Kong:e M:tt är skyllugh. HH XIII. 1: 140 (1564). Entlediga tig tin skyldighet emot tin nästa. Hermelin Du Four E 4 b (1683). Entlediga sig från sina villor. Elgström (o. Ingelgren) 153 (c. 1807). Hantofsen (på gamagräset) bortvissnar, så snart den entledigat sig frömjölet. QLm. I. 2: 55 (1833).
2) (i sht i officiell framställning) avskeda l. skilja (ngn) från ämbete l. tjänst l. befattning, befria (ngn) från givet uppdrag, giva (ngn) avsked; i sht om beviljande av sökt avsked l. om skiljande från tjänsten, då detta sker på administrativ väg; numera bl. med prep. från (stundom ur), förr äv. med tvenne obj. Privil. 20/11 1649, s. A 2 a. Johan Michelson begieradhe .. att han motte blifua borgemästare Embetet entledigat. VRP 1653, s. 819. At Electorerne måtte välja ut ledamöter i theras ställe, som nu blifva utur förbenämde Deputationer entledigade. 2 RARP 4: 142 (1726). Hela statsrådet (hade) begärt sitt entledigande. De Geer Minnen 2: 260 (1892). Kungl. Maj:t (har) .. i nåder entledigat .. (N. N.) från innehavande regementspastorsbeställning. PT 1914, nr 19 A, s. 2.
3) (numera knappast br.) ped. låta (lärjunge) avgå; jfr AFSKEDA II 5. Försl. t. skolordn. 1817, s. 17. Auerbach (1908).

 

Spalt E 670 band 7, 1922

Webbansvarig