Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENGAGERA 1gaʃe4ra, i Sveal. äv. -e3ra2 (anng-gaschèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (mindre br.); jfr ENGAGEMANG.
Ordformer
(angasera 1623 c. 1650. engassera 1706. angasiera 16311686. engachira 1645. engechera 1720)
Etymologi
[jfr t. engagieren; av fr. engager, eg.: pantsätta, av en, i, o. gage, pant, lön (se GAGE)]
1) [jfr fr. engager sa parole, sätta sitt (heders-) ord i pant] (†) till garanti l. säkerhet sätta (sin ära l. trohet l. dyl.) i pant. OxBr. 5: 218 (1623). Jag engagerar .. til säkerhet för denna min gifna lofwen, både min trohet och alt hwad som kan förbinda en honnete man. Loenbom M. Stenbock 4: 60 (i handl. fr. 1713).
2) (numera mindre br.; se dock c) inblanda l. inveckla l. indraga (i ett förehavande l. företag o. d.); refl. äv.: inlåta sig (på l. i ngt). OxBr. 11: 451 (1631). Jag förmärker att Hr Protecteuren (Cromwell) engagerar sig medh j spelet. HSH 5: 180 (1657). Det slags fälttåg, uti hvilket han var engagerad. Gosselman Col. 2: 331 (1828); jfr b. (Konsten) är icke till för att draga oss undan verklighetens konflikter, tvärtom, den vill fastare engagera oss i dessa. Larsson Stud. o. med. 69 (1895, 1899). — särsk.
a) (†) refl.: inlåta sig i l. inleda kärleksförbindelse. Tegnér Sv. bild. 109 (cit. fr. c. 1650). Vid alt i verlden, engagera dig ej med könet. Elof Tegnér (1801) hos Wrangel TegnKärlekss. 170.
b) (numera föga br.) inveckla l. indraga l. inblanda i strid l. krig. Porta (dvs. turkiska regeringen) wore emot Christenheten engagerat. Rålamb Constantin. resa 78 (1658, 1679). Men dher vij kunde engageras medh någre fiender, .. så vore ded större fahra. RARP 9: 27 (1664). Engelsmännen .. växlade skott med själfva stadens inre befästningar och engagerade bastionerna Punta och Angel. Klercker Cuba 158 (1898). — (†) refl.: inlåta sig i strid l. drabbning. OxBr. 9: 633 (1645). Drabanterna .. engacherade sig tillika med det andra infanterie mot fienden. KKD 3: 11 (c. 1705).
c) (fullt br.) i fråga om affärsföretag l. pänningplacering: intressera. Köpmän, engagerade i sockeraffärerna. GHT 1895, nr 236, s. 3. I Örnsköldsvik, där banken är engagerad till ett belopp af kronor 140,009: 63 .., lider banken stora förluster. PT 1910, nr 76 A, s. 1. — särsk. med avs. på kapital: insätta, placera, binda. Stora kapital ha .. (norrmännen) engagerat i turistväsendet, hvilka de måste söka få räntebärande. PT 1898, nr 175, s. 3. Det engelska kapital, som är engageradt i Amerika. Därs. 1904, nr 164 A, s. 3.
3) binda l. förplikta (ngn till ngt). — särsk.
a) (†) med följ. inf.: övertala, intala, förmå (ngn att göra ngt). Deras förmätenhet, som engagerat Ministeren och Parlamentet .. at våga et företagande, hvilket de förestält såsom ganska lätt. SP 1779, s. 493. Moster engagerade honom att berätta det han visste. U. v. Heland (1842) hos Dahlgren 2 Ransäter 156.
b) (numera föga br.) refl.: åtaga sig en förpliktelse, förplikta sig, förbinda sig. HH XXI. 1: 55 (1710). Här vid engagera sig de Höge Nordiske Allierade på det förbindligesta, at om Hans M:t Konungen i Sverje, skulle detta .. Sequestrum misstyda, .. anse honom såsom en Fiende. Nordberg C. XII 2: 338 (1740). Hvart skulle .. Sveriges fria Beskattningsrätt taga vägen, om .. Riksens Ständer ensamme sig till hela denna stora skuldsummans godtgörande engagera skulle? AdP 1789, s. 685.
c) förmå (ngn) att antaga inbjudning, inbjuda. Jag bjöd honom, men han var redan engagerad (dvs. upptagen). Låt icke engagera sig på annat håll, utan ät middag med oss. Zedritz 3: 120 (1855).
4) taga i sin tjänst, anställa; i p. pf. förbundet med bliva l. vara: erhålla l. innehava befattning (vid institution o. d., i ngns tjänst); numera i sht i fråga om anställning vid teater o. d. (Ynglingen) är engagerad i et Collegio. Dalin Arg. 1: 31 (1733, 1754). Regl. f. K. theat. 1834, § 14. Det var nu fyra år jag hade varit engagerad såsom skådespelare vid den kungliga scenen. Hellander Teat. 139 (1898). Jag var aldrig engagerad i ”Dagbladet”, men tidtals en nog så ifrig medarbetare. Ahrenberg Män. 3: 259 (1908). — (†) refl.: antaga tjänst, (söka o.) erhålla anställning l. befattning. Denne Knut Vrne .. will nu engagera sigh j E. K. M:ts tienst vnder öfwersten Frölich. HTSkån. 1: 194 (i handl. fr. 1658). Engagera dig ej i så många verk. P. A. Wallmark (1857) hos Wallmark Wallmark 214.
5) byggn. i uttr. engagerad kolonn o. d., kolonn som med sin bakre del är sammanbyggd med en bakomliggande mur, halvkolonn. TT 1890, s. 53. På södra väggen (av nuvarande Riddarholmskyrkan) motsvarades pelarna af likartadt engagerade rundpelarsegment. S. Curman hos Romdahl o. Roosval 91 (1913).
6) fäkt. med egen klinga föra motståndarens klinga över åt ena sidan och således hindra dess fria förande. Balck Idr. 5: 67 (1888). Ankarcrona Värjför. 13 (1890).
Ssg (till 4): ENGAGERINGS-BYRÅ. (föga br.) Om möjligt är, anskaffas plats genom Institutets egen Engageringsbyrå. SvT 1878, nr 1, s. 4.

 

Spalt E 608 band 7, 1922

Webbansvarig