Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERRÄTTA äf3ter~rät2a, v. -ade; se för övr. RÄTTA. vbalsbst. -ELSE (se d. o. 2).
Etymologi
[till EFTER- 11 b; jfr ä. t. nachrichten]
Anm. I ä. tid var gränsen mellan det sammansatta verbet o. det till grund liggande enkla med fristående adv. (där l. det skolen I eder efter rätta o. d.) svävande, varför i de äldre språkproven hopskrivningen av verb o. adv. icke alltid är ett säkert vittnesbörd om sammansättning.
1) [jfr motsv. anv. i ä. t.] (†) rätta l. ställa (ngt) efter (ngt). Wisse och sanne kundskafftter, Ther j edhre saker seden teste (dvs. desto) better efftherrette kunne. G. I:s reg. 17: 332 (1545).
2) (†; jfr dock b) refl.: rätta sig efter (ngt), lägga (ngt) till grund l. rättesnöre för sitt handlingssätt, hålla sig till (ngt); följa, iakttaga, hörsamma (en befallning l. föreskrift l. ngns vilja o. d.). G. I:s reg. 4: 81 (1527). Att i .. gifwe oss ett .. Swar, der wij kunne och måge oss fulkommeligen efterrätte. Därs. 14: 307 (1542). (Jag) will .. mich E. K. M:ttz nådhighste willie vnderdånigen och hörsambligen efterrette. J. Persson (c. 1563) i HSH 3: 84. Hwad the affsäya för dom j sakenne, ther skole alle sigh effterretta. L. Petri Chr. pina S 6 a (1572). Sigh ingen effterrätte, / Hwad Höge göra må. Rosenhane Klag. A 4 a (1658). O må vi .. aldrig förgäta, hvad vi, som Christne, hafve att oss efterrätta, fullborda och förbida! Wallin 1 Pred. 1: 162 (c. 1830). — särsk.
a) med bestämning förmedlad av prep. vid. (Människan) skulle haffwa en wisz Canonem, grund och rettesnöre, Ther widh hon sigh vthi allehanda infallande irrigheter kunde tryggelighen effterretta. L. Paulinus Gothus Thes. cat. A 2 a (1631).
b) (fullt br.) i uttr. det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta (förr äv. med olika variationer i detta uttr.), slutformel i förordningar, kungörelser o. d. utfärdade av regeringen. Ther j gode menn fulkompligen eder effterrätte wele. G. I:s reg. 16: 425 (1544). Ther I edher aldelis effterrätthe haffve. Därs. 23: 3 (1552). Det hwar och en wette sigh aldeles och fullkoml(igen) effterrätte. Schmedeman Just. 83 (1584). Dhet alle som wederbör .. sig hafwa hörsamligen at efterrätta. Därs. 425 (1664). SFS 1907, nr 1, s. 1.

 

Spalt E 205 band 7, 1918

Webbansvarig