Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERRÄKNA äf3ter~rä2kna, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o. I).
Etymologi
[av EFTER o. RÄKNA; jfr d. efterregne, isl. eptirreikna, ävensom holl. narekenen, t. nachrechnen o. nachzählen]
1) [till EFTER- 7; jfr motsv. anv. i d., isl., holl. o. t.] (i skriftspr., numera föga br. utom i pass. samt ss. vbalsbst.) verkställa en räkning l. beräkning av (ngt), räkna efter l. över (ngt), kalkylera; allmännare: göra ett överslag över (ngt), räkna ut, fundera ut (ngt), beräkna; jfr RÄKNA EFTER. Jag hafver låtit effterräkna, att Konungen nu i förleden sommar hafver öfver 4 tonnor guld upbracht i Sundet. RP 8: 339 (1640). Capitain .. efterräknade de värkeliga förmåner han genom detta ägtenskap skulle ärhålla. Ekelund Fielding 29 (1765). (Aristagoras) efterräknade, att om .. (Naxierna) genom hans tillhjelp skulle återkomma till deras stad, så skulle han få magten öfver Naxos. Carlstedt Her. 2: 186 (1833). I statskontoret efterräknades, huru mycket de åtagna bevillningarne skulle komma att utgöra. Carlson Hist. 4: 96 (1875).
2) [till EFTER- 8 c; jfr motsv. anv. i d., holl. o. t.] (föga br.) verkställa en förnyad räkning l. beräkning av (ngt), räkna om, kontrollräkna. En Läkare kan på god tro antaga vissa astronomiska beräkningar, då en Astronom kanske måste efterräkna dem. Tuderus Kiesewetter 131 (1806).

 

Spalt E 202 band 7, 1918

Webbansvarig