Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERKRAV äf3ter~kra2v, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[till EFTER- 8; jfr d. efterkrav, postförskott]
1) (i sht handel. o. inom kommunikationsväsendet) om den form för betalnings uppbärande att gods som befordrats på annat sätt än medelst posten utlämnas till mottagaren först sedan denne betalat de omkostnader spedition, resp. spedition o. transport, av godset dragit l. dessa omkostnader jämte godsets köpvärde l. enbart det sistnämnda; ofta konkret om det belopp l. den summa mottagaren har att erlägga för godsets utbekommande; numera stundom äv. om postförskott. Belägga gods med efterkrav. Efterkraf, nybildadt ord i köpmansspråket, som dock endast förekommer vid speditionsaffärer och betyder ersättning eller godtgörelse för utlagda speditionskostnader. Smedman Kont. 7 (1874). Statens järnv. 4: 164 (i handl. fr. 1880). Några tusen dussin (dricksglas) .. säljas mot efterkraf eller postförskott för hälften af vanliga pris. Ner. alleh. 1886, nr 58, s. 4. Herrar Lastemottagare med ångaren Motala .. behagade skyndsammast låta tullbehandla och afhemta sina varor. Obs.! Frakter och efterkraf torde dessförinnan erläggas hos Olson & Wright. SD 1892, nr 359, s. 3. Af trafikant draget efterkraf. PT 1902, nr 125 A, s. 2. — jfr JÄRNVÄGS-EFTERKRAF.
2) (tillf.) om krav på ersättning för tillfogad skada l. oförrätt; efterräkning. Hildebrand Isl. 180 (1883). Höskuld sände till Tord gelle gåfvor och bad honom afstå från efterkraf, eftersom Vigdis (Tord gelles syster) icke hade haft giltig anledning till skilsmessa (från sin man). Därs. 181.
Ssgr (till 1): EFTERKRAVS-AFFÄR. vanl. konkret: affär som (huvudsakligen) grundar sin omsättning på försäljning mot efterkrav (o. postförskott). PT 1912, nr 141, s. 3.
-ANVISNING~020. Vid annulering af efterkraf bör efterkrafsanvisningen ovilkorligen återställas till afsändningsstationen. FFS 1897, nr 4, s. 66.
-BELOPP.
-FÖRSÄNDELSE.
-GODS.
-JOURNAL. järnv. journal över efterkravsförsändelser. PT 1902, nr 125 A, s. 2.
-KÖP. köp mot efterkrav (l. postförskott). PT 1916, nr 100 A, s. 2.
-MEDEL, pl. Utbetalning af efterkrafsmedel sker på tider, som fastställas af Jernvägsstyrelsen. FFS 1897, nr 4, s. 66.
-PROVISION. i sht järnv. provision som fraktförare tillgodogör sig å efterkravsbelopp. Efterkrafsprovisionen erlägges af godsemottagaren. Landén o. Wiberg Järnvägshandb. 68 (1901). Streyffert Järnvägshandb. 37 (1914).
-SEDEL. järnv. avi (o. kvitto) varigm person som avsändt gods mot efterkrav erhåller underrättelse från avsändningsstationen därom att efterkravsbeloppet av mottagaren blivit inbetalt. FFS 1886, nr 2, s. 8. Landén o. Wiberg Järnvägshandb. 90 (1906). I och för kvittering av efterkravsbeloppet använda de flesta järnvägar sig av s. k. efterkravssedlar. Streyffert Sv. godstrafik 23 (1913).
-SUMMA.
-UTSTÄLLARE~0200. person som avsänder gods l. vara mot efterkrav. FFS 1886, nr 2, s. 8.

 

Spalt E 161 band 7, 1918

Webbansvarig