Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOMESTIK dωm1esti4k, äfv. dom1-, äfv. -äst-, sbst.1, i bet. 1 m.||ig. (m. Lindfors (1815); m. o. f. Dalin (1850), Lundell), i bet. 2 r.?; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr ofta skrifvet domestique)
Etymologi
[jfr dan. o. t. domestik, eng. domestic, tjänare, förr äfv.: hushålls- l. familjemedlem, af fr. domestique, af lat. domesticus, hörande till huset, af domus (se DOM, sbst.2)]
1) († utom i b) person som hör till (ngns) hus l. familj. Loenbom C. XI 2: 35 (1678). Inga främmande Religioners Gudstjenst (äro) här tillåtne .., utan allenast hos de främmande Ministrars och det allenast för deras egna Domestiquer. Stadg. ang. landtmil. 3: 559 (1694). En gammal villfarelse är såsom en domestique eller bekant, then man vthan ransakning låter passera (tullporten). Rydelius Förn. 270 (1721, 1737). — särsk. om hushållsmedlem i underordnad ställning.
a) om prästerligt biträde (som innebor hos sin närmaste förman); adjunkt. Växiö domk. akt. 1699, nr 470. At Magister Wetterling .. måtte .. få befalning, at förfoga sig hit til Skatelöf, at såsom Domestique, biträda mig uti ämbetzförrättningarna. Därs. 1751, nr 171. Man vet .. at (kaplanerna) .. för den tiden voro Pastorum Domestiqver och såsom Deras Adjuncter ansedde och lönte. Därs. 1781, nr 161.
b) (ännu br., ngt pretiöst) om person tillhörande den egentliga betjäningen; i pl. koll.: husfolk, tjänstefolk; förr o. ännu i ssgr utmärkande ngn ss. tillhörande den finare tjänstepersonalen (betjänter, lakejer osv.). (Min man låter) esomoftast .. Carbasen dansa på det Canaillet (dvs. byket) som vi ha til Domestiquer och tienstefolk. Dalin Arg. 1: 282 (1733, 1754). M:ll Sophie, ett slags Domestik i Grefvinnans hus. Leopold 1: 490 (1793, 1814). I det längsta låter (man) bli att behandla mig som domestik ändå. Almqvist Am. H. 1: 18 (1840). Han .. frågade henne på franska, som han ofta begagnade för att ej blifva förstådd af domestiker. De Geer Minnen 1: 93 (1892).
2) [jfr motsv. anv. i fr.] (†) koll.: tjänstepersonal, betjäning. Stor domestik, i rikt livré, / Kring deras bord, i deras salar. Leopold 2: 306 (1793, 1815).
Ssgr (till 1 b): DOMESTIK-PERSONAL. V. F. Palmblad i Poet. kal. 1818, 2: 48.
-PRAT. Dalin Fr. o. sv. lex. (1842; under antichambre).
-RUM. Stenhuset N:o 50 .., bestående af 22 .. våningsrum, förutan Domestiquerum. PT 1791, nr 22, s. 3. Ner. alleh. 1886, nr 122, s. 4.

 

Spalt D 1935 band 7, 1920

Webbansvarig