Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOKUMENTERA 1kɯmänte4ra l. dωk1– l. dok1-, l. -ku-, l. -men-, i Sveal. äfv. -e3ra2 (documente´ra Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr DOKUMENTATION.
Etymologi
[till DOKUMENT; jfr t. documentieren, fr. documenter, eng. document, v.]
1) [jfr motsv. anv. i eng. o. fr.] (mindre br.) förse med till saken hörande handling(ar) (dokument, intyg), bilägga handling(ar) till bevis; nästan bl. i p. pf.: försedd med vederbörliga handlingar. 2 RARP 4: 363 (1727). Parterne (infunno sig inför domstolen) .. antingen Personligen eller genom documenterade Fullmäcktige. Växiö domk. akt. 1784, nr 255. Behörigen documenterade Sökande hafva at sig på utsatt ort och tid infinna (för undergående af examen). Därs. 1789, nr 222. Dessa Fartyg (kunna), först efter att .. hafva blifvit till hälso-tillståndet documenterade, .. inlåtas i hamnarne. SPF 1828, s. 240. Dalin (1850). En dag .. kom pastor loci .. till stämman .. vederbörligen dokumenterad. Och det viktiga dokumentet var ingenting mindre än k. m:ts nådiga resol(ution) .. om skolors upprättande vid kyrkorna. Hagström Herdam. 1: 485 (1897).
2) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] gm dokument (l. ngt därmed jämförligt) styrka l. bevisa; med dokumentet osv. ss. subj.: styrka, intyga. Tu stiäl vnderstundom bort vtur Acterne the Documenter som kunna bevisa tin Clients orättferdiga sak, på thet vederparten sedan intet bevisa kan, eller sin välgrundade rätt documentera. Scherping Cober 2: 306 (1737; yttradt till en advokat); jfr 3. Mycket af hvad som förekommer i denna berättelse har jag .. sett dokumenteradt. Almqvist Drottn. j. 496 (1834). Det gedigna .. föredraget (om Hans Järta) .. gaf en .. sorgfälligt dokumenterad bild af en stark .. personlighet. SD(L) 1901, nr 575, s. 4. — särsk. (föga br.) refl.: gm dokument l. dyl. styrka sin behörighet, vederhäftighet, sanningsenlighet o. d. (Riks-) Ståndens ledamöter dokumenterade sig .. genom fullmakternas uppvisande. Adlerbeth Ant. 1: 63 (c. 1792). (Vasaättens medlemmar) dokumenterade sig (under medeltiden) med sitt vapenmärke. NF 17: 337 (1892).
3) [jfr motsv. anv. i t. o. eng.] i allmännare anv.: gm för alla uppenbara bevis, gärningar, skrifter o. d. klart o. tydligt visa l. ådagalägga (ngt); ofta: nöjaktigt styrka. Dokumentera sin skicklighet l. behörighet till en befattning. Växiö domk. akt. 1782, nr 537. Et studium, .. uti hvilket .. Axel Oxenstjerna documenterat sina grundeliga insigter med skrifter och publique disputationer. C. G. Nordin (1785) i Sthms gymn. progr. 1880, s. XLIII. Hr B. (har) nogsamt documenterat sin gemena character. Porthan Bref t. Calonius 568 (1799). Någon nybegynnare, som .. genom sin fåfänga dokumenterat sin obetydlighet. Tegnér 6: 198 (1833). De naturlagar, som genom .. (fenomenen) dokumentera sin tillvaro. Sv:s h. flicksk. 99 (1888). — refl. Dokumentera sig (så)som, visa sig vara. Att förklara för galenskap en sak, som vid det ringaste eftersinnande dokumenterar sig som visheten sjelf. Polyfem II. 45: 2 (1810). (Oskar I) hade dokumenterat sig som en diplomat af rang. E. Hildebrand i Sv:s hist. IX. 2: 69 (1908). Medsökanden (hade) icke dokumenterat sig i grekiskan. C. Synnerberg i Sv. litt.-sällsk. i Finland 1885—1910, 2: 22 (1910).

 

Spalt D 1896 band 7, 1920

Webbansvarig