Publicerad 1916   Lämna synpunkter
DISPASCH dispaʃ4, stundom dispa4ʃ (dispa´sch Weste), r. (m. Weste, Dalin (1850)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(ofta, i sht förr, skrifvet dispache)
Etymologi
[jfr holl. dispache (äfv. dispaccio, despacho), t. dispache (uppvisadt 1732 enl. Kluge Seemannsspr.), äfv. dispaccio, dispacho, eng. dispatch (möjl. vbalsbst. till eng. dispatch, v.), fr. dispache, af it. dispaccio l. span. despacho, vbalsbst. till dispacciare resp. despachar, affärda, expediera, o. sålunda med väsentligen samma bet. som fr. dépêcher (se DEPECHERA), som dock möjl. är ett etymologiskt annat ord. Jfr Murray (under dispatch, v.) o. Meyer-Lübke Roman. etym. wb. (1912; under impedicare). Anm. Ordet är i sv. tidigast anträffadt i ssgn -RÄKNING]
jur. o. handel. (af för dylika ärendens behandling förordnad tjänsteman verkställd) utredning af förluster o. kostnader vid (gemensamt) haveri samt dessas fördelning på fartygsägare, lastägare o. assuradörer; haveriutredning, haverifördelning; handling som innehåller redogörelse för omständigheterna vid haveriet o. däraf följande förluster o. kostnader samt förslag till dessas fördelning; haveriräkning. Begära, kungöra, uppgöra, upprätta, utfärda, utgifva, verkställa dispasch. Anföra besvär öfver, klandra, öfverklaga dispasch. Yrka rättelse i dispaschen l. dispaschens undanröjande l. upphäfvande. Dispaschen har vunnit laga kraft. Röding 1: 462 (1794). Till Hafveri-Räknings eller Dispachens upgörande hörer: Laglig Sjö-Förklaring, .. Inköps- och Omkostnads-Räkningar (ö. lasten osv.). Ringström Sjölagslex. 1: 35 (1816). Dispache, i assurance-väsendet förekommande beräkning och fördelning af ett haverie; äfven ett bestämmande om sjöskadan skall räknas till haveri gross eller till particuliär-haverie. Flügel Köpm.-corresp. 203 (1843, 1849). Dispache upprättas på det ställe, der fartyg och last skiljas åt, eller der dispache för den ort vanligen uppgöres. SFS 1864, nr 22, s. 53. Lösen för afskrift af dispache. Därs. 1883, nr 5, s. 4. Föremål, som i dispache upptagits såsom förloradt. Därs. 1891, nr 35, s. 71. Det enligt dispachen för lasten bestämda haveribidraget. 1 NJA 1896, s. 230. — jfr GENERAL-, PARTIKULÄR-DISPASCH.
Ssgr: DISPASCH-KOSTNAD03~20. 1 NJA 1905, s. 434.
-MÅL~2. tvistemål om dispasch. SFS 1901, nr 103, s. 7. 1 NJA 1905, s. 434.
-RÄKNING~20. haveriräkning. Publ. handl. 5: 2995 (1750).
-TAXA~20. taxa på dispaschörsarfvode. PT 1909, nr 76 A, s. 2.

 

Spalt D 1592 band 6, 1916

Webbansvarig