Publicerad 1912   Lämna synpunkter
DIECESAN di1esesa4n, äfv. 01—, m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. diöcesan, eng. diocesan, fr. diocésain, mlat. diœcesanus, diocesanus, substantivering af ett likalydande adj. (jfr eng. diocesan, fr. diocésain äfv. ss. adj.), afl. till diœcesis, diocesis (se DIECES)]
(knappast br. utom i ssgr) i sht kyrkohist. anslutande sig till DIECES 2 (jfr dock ssgrna).
a) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. mlat.] högste styresmannen inom en dieces, biskop. G. Dalin (1871).
b) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] till en dieces hörande prästman. (Jag hade ämnat infinna mig vid prästmötet i Växiö) till att bewijsa min hörsamheett och Lydno tillijka medh andre Diœcesanerne. Växiö domk. akt. 1661, nr 250.
c) [jfr motsv. anv. i eng., fr. o. mlat.] medlem af ett prästgäll l. en socken. G. Dalin (1871).
Sammansättningar (fullt br.). Anm. Nedan anf. ssgr ansluta sig med afs. på bet. till DIECES (särsk. till d. o. 2), o. första leden, som kan betraktas ss. ett slags ssgsform af DIECES, är eg. ett adj. motsv. mlat. diœcesanus.
DIECESAN-FÖRFATTNING1003~, äfv. 0103~020. jfr DIECES-STYRELSE.
a) stiftsstyrelse. 2 NF 6: 355 (1906).
b) i fråga om den österländska kyrkan: efter dieceser (se d. o. 1) ordnad kyrkostyrelse. S. F. Hammarstrand hos Wallis Verldsh. 3: 75 (1877).
-INDELNING~020. Cornelius Handb. i kyrkoh. 15 (1872, 1890).
-KONCILIUM~0200. = -SYNOD. NF 8: 1148 (1884).
-MAKT~2. Biskoparnes dioecesanmakt. C. G. Malmström i Frey 1850, s. 200.
-SYNOD~02. jfr -KONCILIUM, -MÖTE.
a) synod af prästerskapet inom en dieces. De såkallade diecesansynoderna, ”prestamöten”. Reuterdahl Sv. kyrk. hist. III. 2: 169 (1863). Neander Herzog 1: 392 (1880). Lundin Kyrkoh. 1: 120 (1898).
b) i fråga om den österländska kyrkan: synod af metropoliter o. biskopar inom en dieces (se d. o. 1). (Patriarken) ålåg att sammankalla och leda den så kallade diœcesansynoden. S. F. Hammarstrand hos Wallis Verldsh. 3: 75 (1877).
-ÖFVERLÄGGNING~0020. Reuterdahl Sv. kyrk. hist. II. 2: 632 (1850).

 

Spalt D 1232 band 6, 1912

Webbansvarig