Publicerad 1912   Lämna synpunkter
DIBBLA dib3la2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[liksom t. dibbeln af eng. dibble, v., till sbst. dibble (meng. debylle, dibbille), ett redskap att göra hål med i jorden, i sin enklaste form en spetsad pinne; se för öfr. Murray]
landt.
a) [jfr motsv. anv. i t. o. eng.] plantera l. sätta (plantor, frön osv.) gruppvis i på visst afstånd från hvarandra med planteringspinne l. dyl. gjorda hål; numera (med afs. på vissa rotfrukter o. säd) äfv.: så gruppvis medelst särskild apparat l. maskin (se nedan under ssgrna) i förut gjorda fåror, gruppså. Läsn. f. folket 1855, s. 339 (ordets bet. förklaras i en not). Dibbling af skogsfrön. C. Juhlin-Dannfelt i LAT 1863, s. 217. (Majs) dibblas eller radsås med 4—6 dm. mellan raderna. Juhlin-Dannfelt 259 (1886). Gruppsådd eller dibbling utföres för hand eller numera oftast med radsåningsmaskiner försedda med dibblingsapparat. Landtbr. bok 2: 41 (1899). — särsk. öfvergående i b, innefattande äfv. gödsling. Att sålunda (dvs. i med markör gjorda hål) utsätta fröet och i hålet för detta utlägga passande gödning, kallas att dibbla utsädet. Arrhenius Jordbr. 2: 16 (1860, 1862). jfr: Genom dibbling vinnes, att fröna komma på lämpligt djup och afstånd från hvarandra samt att passande gödning kan nedläggas för hvarje frö. NF (1880).
b) [bet. möjl. utvecklad i sv.] (†) gödsla i sätthål som gjorts vid det under a beskrifna förfaringssättet. Den till dibbling .. använda gödseln. Arrhenius Jordbr. 1: 187 (1862). I fall man ej omedelbarligen gödslar eller dibblar i sätthålen allt efter som sådden fortgår. Dens. Sockerb. 16 (1870).
Ssgr (till a): A: DIBBEL-APPARAT30~102. vid såningsmaskin fäst särskildt konstruerad apparat för gruppsåning, så beskaffad att fröna utkastas stötvis med regelbundna mellanrum; jfr DIBBLINGS-APPARAT. J. F. Hallenborg i Den prakt. landtbr. 1: 183 (1905).
-MASKIN~02. såningsmaskin med dibbelapparat; jfr DIBBLINGS-MASKIN. C. G. Zetterlund i LAT 1867, s. 278. En tvåhjulig dibbelmaskin för två hästar med säte för kusken. Tidskr. f. landtm. 1883, s. 133. 2 NF (1906).
-SÅDD~2. sådd verkställd gm dibbling; jfr -SÅNING. Dibbelsådd af betfrö. Tidskr. f. landtm. 1897, s. 653.
-SÅNING~20. jfr -SÅDD. Dibbelsåning utföres ofta för hand. NF 15: 1201 (1891).
B: DIBBLINGS-APPARAT30~102. = DIBBEL-APPARAT. Vid radsåningsmaskinen fäst dibblingsapparat, som ömsevis öppnar och tillsluter såtrattarnes nedre mynning. Juhlin-Dannfelt 116 (1886). Landtbr. bok 2: 41 (1899).

 

Spalt D 1226 band 6, 1912

Webbansvarig