Publicerad 1911   Lämna synpunkter
DETACHERA det1aʃe4ra l. de1-, i Sveal. äfv. -e3ra2 (detaschèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.).
Ordformer
(ofta, i sht förr, skrifvet detaschera)
Etymologi
[jfr t. detachieren, eng. detach, af fr. détacher, ffr. destachier, liksom it. distaccare (jfr STACKATO), sp. o. port. destacar bildadt af des-, dis- (lat. dis-, itu, åtskils) o. en romansk stam tacc- med bet.: fästa, häfta (jfr ATTACHERA, ATTACKERA)]
1) [jfr motsv. anv. i fr. o. eng.] (numera föga br.) i allm.: afskilja, afsöndra; lösgöra. Den 17 februari 1763 erhöllo de båda af Saltza i Pommern upprättade (frimurar-)logerna Drei Greifen och La Charité bekräftelse af friherre Scheffer, erkändes såsom ”detascherade loger” från Svenska arméens loge. Meddel. fr. Sv. stora landslogens arkiv 1: 63 (efter handl. fr. 1763). Sahlstedt (1769). (Suppurationen) hade .. detacherat alt hvad som betäckte botnen af såret. Vet.-handl. f. läk. I. 1: 62 (1793). Tonerne, hvaraf Löpningen består, böra på en gång bindas, och i strupen detacheras eller afstötas. Sånglära 17 (1814); jfr DETACHERAD 3. Andersson Frem. ord (1845, 1857). Ekbohrn Främ. ord (1868, 1878; äfv. i den posthuma uppl. 1904). — refl.: afskilja sig l. lösgöra sig (från en massa). Så småningom detaschera sig .. ryttm. E:s Dolly och grefve C:s Jeremias syster (såsom de främsta af hästarna). SD 1907, nr 141, s. 5. — särsk. [jfr fr. des figures qui se détachent dans un tableau o. motsv. anv. i t.] i öfverförd anv., om figur(er) å en tafla o. d.: (skarpt o. klart) afteckna sig, tydligt framträda (mot bakgrunden). En grupp af flera skilda figurer, detacherande sig på det klara och ljusa. Lundgren Res. 102 (1843).
2) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] i sht mil. o. sjömil. för viss (mera själfständig) uppgift afskilja l. uttaga (en större l. mindre truppstyrka l. en större l. mindre eskader l. ett enskildt fartyg) från en här l. härafdelning l. flotta l. flottafdelning; afskilja l. uttaga o. i visst syfte l. till viss plats osv. afsända (en truppstyrka osv.); äfv. med personl. obj. betecknande befälhafvaren för truppstyrkan l. eskadern l. fartyget; i ngt utvidgad anv. äfv. i fråga om med trupper i viss mån likställd kår, ss. polisstyrka o. d. En hop af fienden blef straxt detacherad (för att rekognoscera). N. Bielke (1676) hos Loenbom K. XI 1: 86. Vellingk kunde deremot föga räkna sig 8000 man starck, när han Subtraherade dem som voro detacherade til passen. Nordberg K. XII 1: 91 (1740). Närlagde svenska avisa lärer underrätta Eders Excellence om printz Georges detacherande till hanoverska arméens förstärckning. Höpken 2: 473 (1758). Sedan Fienden .. tvungit de emot Gränsen detacherade mindre Posteringar att draga sig tillbaka. DA 1808, nr 57, s. 1. Fleming .. lyckades .. genom list att öfverraska en af Norrby detacherad eskader, under befäl af Junker Thomas. Gyllengranat Sv:s sjökr. 1: 99 (1840). Korps, bataljon och .. annan trupp-afdelning, som under särskilt befälhafvare är detacherad. Tj.-regl. 1858, 1: V. Eskaderns samtliga fartyg (hafva) utanför Sandhamn blifvit detascherade för att hvart för sig öfva skärgårdsnavigering och skjutningar. Wrangel Sv. fl. bok 314 (1898). Kl. 11 e. m. detacherade (öfverstelöjtnant Krebs) .. öfver Pramhus något mera än 1,000 man för att anfalla Gahn i ryggen vid Skotterud. Ill. mil.-revy 1905, s. 275. De (poliskonstaplar), som funnos inne på stationen, detacherades till Norrlandsgatan. PT 1910, nr 204 A, s. 2. Anm. Sannol. afses denna bet. äfv. hos Swedberg Schibb. 264 (1716), där detachera öfversättes med ”afsenda”. Jfr 3.
3) [jfr motsv. anv. i t. (se ex. från 1793 nedan) o. eng. she was immediately detached to look out for a convenient place] (föga br.) i allmännare anv.: uttaga l. utse o. afsända (ngn l. ngt), sända, afsända. Menniska! om du annars är en menniska, och intet sjelfva djefvulen har detacherat dig ur helfvetet. Eurén Orth. 1: 56 (1793; t. orig.: wenn .. dich der Satan nicht aus der Hölle detaschirt hat). Sedan renhjorden vid Tellerstationen vuxit tillräckligt, detacherades en hjord på ett hundratal djur till missionsstationen vid Cape Prince of Wales. K. B. Wiklund i Ymer 1906, s. 183. Grefve O. .. hade detacherat professor H. att redan i Schanghai möta vår landsman. PT 1908, nr 299 A, s. 3.

 

Spalt D 1087 band 6, 1911

Webbansvarig