Publicerad 1911   Lämna synpunkter
DETACHEMANG det1aʃemaŋ4 l. de1– l. detaʃ1-, äfv. -aʃmaŋ4, l. DETACHEMENT -män4t (detasch’mánng Dalin. Anm. Skrifsättet -ment användes ofta, i sht förr, äfv. af dem som åsyfta uttalet -maŋ4), n.; best. -et; pl. = l. -er.
Ordformer
(ofta, i sht förr, skrifvet detasch-. detage- C. M. Posse (1708) i Karol. krig. dagb. 1: 322. — detachemente Arbin Ing. 46 m. fl. st. (1761); pl. -en Därs. 26)
Etymologi
[jfr t. detachement, eng. detachment, af fr. détachement, vbalsbst. till détacher (se DETACHERA). Beträffande formen -mente jfr under DEPARTEMENT]
eg. vbalsbst., motsv. DETACHERA 2.
1) [jfr motsv. anv. i eng. o. fr.] (†) abstr.: detachering (se d. o. a). Enär något detachement sker. Stadg. ang. landtmil. 4: 744 (1695). Så länge .. FortificationsFält-Staten icke vore skingrad, genom detachementer. Arbin Ing. 46 (1761).
2) [jfr motsv. anv. i eng.] (†) tillfälle då ngn är detacherad (ss. befälhafvare för en afdelning); kommendering ss. befälhafvare för en detacherad afdelning. The Compagnie-Officerare, som hafva mindre Indelning än efter theras Caracterer, måge under fredstiden uppå detachementer ock Commenderingar niuta sådant Felttractamente, som efter theras Caracter .. them tilbör. 2 RARP 4: 451 (1727).
3) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] mil. större l. mindre truppstyrka som för ngn viss (mera själfständig) uppgift afskilts från en här l. härafdelning (o. ställts under själfständigt befäl); förr äfv. om eskader l. fartyg som på dylikt sätt afskilts från en flotta l. flottafdelning; numera äfv. om mer l. mindre själfständig afdelning af krigsmakten i allm.; jfr DETACHERING b. Armen marcherade fram till Walevitze, hwarest General Major Schlippenback stodh medh sitt detagement. C. M. Posse (1708) i Karol. krig. dagb. 1: 322. Medan en Armee står i sit Läger, utsändas ofta Detachementer til at fatta någorstäds Posto, til Convoyer, eller Fouragering. Richardson Krigsvet. 1: 203 (1738). Då flere Divisioner tilsammans äro från Flottan detacherade, förer altid den äldste Divisions-Chefen befälet, derest icke någon särskilt Befälhafvare för hela detachementet är utnämd. Tj.-regl. f. fl. 1790, s. 7. Ett Detachement af Amiral Cochranes Escader har bemäktigat sig Ön Desirade nära Guadeloupe. DA 1808, nr 126, s. 2. Med Regementschef förstås (i reglementet) äfven korps- eller bataljonschef, samt .. befälhafvare för ett större detachement. Tj.-regl. 1858, 1: V. Under rysk-turkiska kriget tjänstgjorde Kuropatkin som stabschef vid Skobeleffs detaschement. G. Hedengren i Ill. mil.-revy 1898, s. 40. Detachemang, som skall utveckla själfständig verksamhet, sammansättes vanligen af alla vapenslag. 2 NF 6: 244 (1906). Boden-Karlsborgs artilleriregementes detachement i Boden. Tidn. f. lev. 1908, nr 24, s. 2. — jfr ARTILLERI-, FLANK-, FURAGERINGS-, INFANTERI-, KAVALLERI-, REKOGNOSCERINGS-, SIDO-, SPANINGS-DETACHEMANG m. fl. — (†) i utvidgad o. oeg. anv.: afdelning (som afskiljes från en samling personer i allm.); hop. Tipa visade mig ett stort båt-skjul, och bad mig intaga det för vårt behof, i den tanka, att vi nu, som förra gången, skulle lämna något Detachement i land. Landell Bligh 198 (1795). Sedan Soldaterne församlat sig i deras baracker, skickade de, efter en kort rådplägning, ett detachement till Slottet med ordres att .. döda Deyen. SP 1809, nr 30, s. 1. Mot half 10 om aftonen strök ett detachement pack eller folkmassa åt Drottninggatan. L. v. Hausswolff (1810) i För hundra år sen 1: 224.
Ssgr (till 3): DETACHEMANGS- l. DETACHEMENTS- 1003~ l. 0103~, äfv. 103~ -BEFÄLHAFVARE~00200, äfv. ~02100. Tj.-regl. 1889, s. 106. Tidn. f. lev. 1910, nr 35, s. 2.
-HÄKTE~20. Insättning uti regements- (detaschements-, garnisons-) häkte verkställes af tillsyningsmannen öfver häktet eller den hans tjenst förrättar. Tj.-regl. 1889, s. 123.
-KRIG~2. (numera föga br.) (den del af ett) krig som föres medelst smärre, detacherade truppafdelningar; stundom betraktadt ss. en särskild del af det s. k. lilla kriget. Lefrén Förel. 2: 290 (1817). Kriget om biändamål, det så kallade postkriget, eller, som jag vill kalla det, detachementskriget. Hjärne Decker Lilla kriget 4 (1835, 1855).
-OPERATION~0002. (numera föga br.) krigsrörelse som utföres af en därtill utsedd detacherad afdelning. Lefrén Förel. 3: 153 (1817).
-SJUKHUS~02 l. ~20. Å ort, där icke ständigt tjenstgörande lägre truppförband sammandrages till tjenstgöring, skall .. ett tillfälligt regements- (bataljons-, detaschements- o. s. v.) sjukhus inrättas. Tj.-regl. 1889, s. 106.
-ÖFNING~20. öfning som företages med tillfälligt hopförda afdelningar som detacherats från olika truppförband. SFS 1891, Bih. nr 6, s. 7. PT 1910, nr 214 A, s. 2.

 

Spalt D 1086 band 6, 1911

Webbansvarig