Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DESIGNATION desiŋ1natʃω4n l. des1iŋna- l. de1siŋna-, äfv. -in1ja- resp. -inja-, l. -aʃ-, r. (l. f.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. designation, fr. désignation, lat. designatio (-ōnis), vbalsbst. till designare (se DESIGNERA)]
vbalsbst. till DESIGNERA; ofta mer l. mindre konkret. — särsk.
1) [jfr motsv. anv. i t. o. fr.] (†, utom ss. handel., se slutet) motsv. DESIGNERA 1: förteckning, specifikation. Designation och förtecknelsse opå de gravamina och besväringer, som K. M. uthi Sverigie .. hafuer emott K. M. uthi Danmarck. A. Oxenstierna 2: 89 (1612). Oxenst. brefv. 1: 231 (1624). (Bröd) hvilke .. en stoor deel medh en Hollendere .. är afcontraherad, effter som I af medhfölliande designation hafve till at see. Därs. 10: 305 (1630). — särsk. (fullt br.) handel. Designation, speciell förteckning öfver ett varuparti, med uppgift af sort, vigt, colly-antal och märken. Sådana upprättas för att i synnerhet inlemnas till tullverk, och finnas på flera ställen tryckta blanketter till desamma. Åstrand 1: 178 (1855). Designation .. betyder ibland detsamma som Deklaration .. i tullen. Nisbeth Handelslex. (1867). Designation, varuförteckning. Ficklex. ö. främ. ord (1903).
2) [jfr liknande anv. i t.] (†, utom ss. jur., se slutet) motsv. DESIGNERA 3 a: anvisning. Hvadh sendebodssens och des medföllies förtäringh vedkommer, derpå hafve vi vårt Rikz- och Cammerådh vår underschrefne designation tillsendt. Oxenst. brefv. 1: 175 (1621). — särsk. (föga br.) jur. (af domstol bestämd) ordning i hvilken fordringsägare vid en konkurs skola få betalning. Sv.-fin. lagterm. (1883). Hahnsson (1888).
3) [jfr eng. a mere novice in landscape designation] (†, utom ss. landtmät. o. jur., se slutet) motsv. DESIGNERA 4: teckning l. ritning l. utkast till ngt; jfr DESSEIN. Designation. Ein Besteck oder Bauanschlag eines Schiffs. Röding 3: SD 25 (1798). — särsk. (fullt br.) landtmät. o. jur. tomtkarta, plankarta. Sthms stadsord. 2: 147 (1699). De så kallade Beckerska Egendomarne .. innehållande tillsammans enligt Designationer .. nära 14 Geometriska Tunneland. DA 1808, nr 82, s. 3. Att StadsIngeniören måtte åläggas efter hand upprätta PlanKartor eller Designationer öfver de särskilda qvarteren. Ad. prot. 1859—60, 1: 272. Tidn. f. lev. 1905, nr 30, s. 2.
Ssgr: (3 slutet) DESIGNATIONS-BEVIS0103~02 l. 1003~. intyg l. bevis bestående i af vederbörande förrättad mätning o. upprättad plankarta öfver tomt l. egendom. Ad. prot. 1859—60, 11: 314.
(2 slutet) -DOM~2. [jfr t. designationsurteil] (föga br.) Designationsdom, dom, som bestämmer den ordning, i hvilken en konkursmassas fordringsägare skola betalas. G. Dalin (1871).

 

Spalt D 1007 band 6, 1910

Webbansvarig