Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DEPUTERA dep1ɯte4ra l. de1-, äfv. -u-, i Sveal. äfv. -e3ra2 (depute´ra Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE; jfr DEPUTATION.
Ordformer
(di- Oxenst. brefv. 9: 19 (1620))
Etymologi
[jfr t. deputieren, eng. depute, fr. députer, af lat. deputare, bestämma (till ngt, för ngn); jfr DEPUTERAD]
1) anslå (ngt till ngt l. ngn), utse l. bestämma (ngt l. ngn till ngt), förordna (ngn till ngt).
a) [jfr motsv. anv. i ä. eng. o. ä. fr. samt senlat. legata piis actibus deputata] (†) med sakobj.: anslå l. anvisa l. utse l. bestämma (ngt till ett visst ändamål l. till att vara ngt); jfr TILLDEPUTERA. (Holmen) ware .. till stood gångzens beet landh deputeradt. SUFH 5: 122 (1616). Oxenst. brefv. 10: 108 (1628). Bulåsa, twå heela frelsse gårdar .. äre Deputerade igenom byte, till wälb(orne) Arwedh båt för sätegårdh. Rääf Ydre 3: 182 (i handl. fr. 1639). Oxenst. brefv. 11: 285 (1643). Om icke till Cronan skulle wisse Eekeskogar deputeras? RARP V. 2: 265 (1655). — särsk.
α) [jfr ä. fr. lieu que nous avons deputé et ordonné, mlat. tempore debutato (Denifle & Chatelain Auctarium chartularii univ. paris. 1: 362 (1370))] anvisa (plats l. ställe) l. utsätta (tid för ngt). RA 2: 536 (1576). Man kunde .. der till en viss dagh deputera. RP 3: 220 (1633). Någre af Krigzbefellet hade sig i den undre dem deputerade sahlen församblat. RARP 10: 103 (1668).
β) [jfr motsv. anv. i ä. t. samt ä. fr. la derniere portion (des biens) estoit deputée pour la reparation des temples] anslå l. utanordna (penningar l. naturaförmåner åt ngn ss. lön l. arfvode l. ersättning för arbete l. ss. medel till gäldande af skuld l. bestridande af utgift); jfr DEPUTAT. RA 2: 538 (1576). The peningar E(ders) N(åde) och H(ärlighe)tt migh gunsteligen til uphälle haffve deputerat. J. Messenius (1633) i Hist. bibl. 1: 75. (Jag) deputerar .. till alle de geldz, som efter mig finnas, betalning, alla rentorne aff Biskopsdömed Wenden. A. Oxenstierna 1: 640 (1650). Begäres .. at till alle embeten een wiss löhn må deputeras, som hwar må ehrligen kunna lefwa utaf. RARP 8: 229 (1660). Hans K: M:t lät sig den byggningen så högt wara angelägen att H:s Maj:t dertill deputeradhe dhe Tullpenningar som widh Blåckhuussudden åhrligen falla. HSH 31: 9 (1663). Dhe 2 tun:r spanmåhl, som dieknarna äro deputerade för sången. Bidr. t. Åbo hist. I. 5: 15 (1677). Biogr. lex. 6: 27 (cit. fr. 1682).
b) med personobj. o. subj. som vanl. betecknar öfverordnad myndighet, regering, riksdag o. d.
α) (†) utse l. förordna (ngn att vara ngt), bestämma (att ngn skall vara ngt); i akt. med prep. till. H(ans) F(urstlige) Nåde .. hafuer deputerat till academiæ inspectores twenne .. herrer aff rijkesens rådh samt .. Doctor Nills, Hofcantzeleren. Annerstedt UUHist. Bih. 1: 61 (i handl. fr. 1604). På alle Rikzdager pläger deputeres och keesses (dvs. väljas) en Landtt Marskalk för Ridderskapet och Adelen. RARP 1: 84 (1629). — jfr: Hans Nilson på Vaxholms eenda sonn, som han haffuer deputerat till en prest (dvs. bestämt för det andliga ståndet). Oxenst. brefv. 3: 62 (1623).
β) [jfr mlat. illi qui fuerunt deputati ad vendendum libros (Denifle & Chatelain Auctarium chartularii univ. paris. 1: 343 (1369))] (numera knappast br.) utse l. förordna (ngn att göra ngt); ej alltid tydligt skildt från 2; jfr DELEGERA 1. Och skole the som ther til (dvs. till att öfverse o. förbättra Sverges lag) deputerede blifwe, komme medh thet förste til Stockholm tilstädes. Sv:s R:s ständers besl. 22 mars 1604, s. B 3 b. Sant är thet, att Rakoczy .. medh Keysaren genom begge sijdors deputerade Commissarier i Tyrna haffver stådt i tractat (dvs. legat i underhandling). Oxenst. brefv. 8: 504 (1645). Och wele wij att wåre Lagmän .. så och någre flere beskedelige Män där till deputerade i hwarie lagsagu ransaka effter Allmenningarne. RARP 4: 130 (1647). Dhe som voro deputerade att igenomse deras bref, som begiära introduceras, kommo upp. Därs. 11: 14 (1672). År 1714 .. deputerade Parlamentet i Ängland någre tjenlige Män, at undersöka ämnet om Longitudens upfinnande. F. Mallet i VetAH 1765, s. 2. Om Nåd-års Predikanten i Hvittaryd fingo befalning på Sockne stämma deputera någre oväldige Sockne-Boar, som vid Tinget biträdde Consistorii Fullmägtigen. Växiö domk. akt. 1779, nr 89. Jag N. N. utnämd och Deputerad, at öfverse Banco-Verket och dess tilstånd .. förpligtar mig härmedelst, at … Borg. prot. 1792, s. 65 (i edsformulär). En trashank deputerades att visa mig till högqvarteret. Ljunggren Minnesant. 79 (c. 1815).
γ) (†) utse l. välja l. tillsätta (utskott o. d.). Her Landtmarskalken (proponerade) at .. itt uthskott af Ridderskapet och Adelen motte deputeras, som klockan 4 effter middagen skulle komma upp til Rådet och dher förnimma hwad af them communiceres kunde. RARP 8: 7 (1660). Att een commissorial rätt deputeres, som ransakar någre åhr tillbakars, huru justitien dher (dvs. i Värmland) ähr administrerat vorden. Därs. 9: 357 (1664). Därs. 13: 1 (1680).
2) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] (numera föga br.) utse l. förordna (ngn) till l. skicka l. sända (ngn) ss. befullmäktigadt ombud l. representant l. ställföreträdare; vanl. om kår, korporation, församling o. d.; ej alltid tydligt skildt från 1 b β; jfr DELEGERA 1. Att dee (dvs. medlemmarna af prästeståndet) aff sitt medell (dvs. ur sin midt l. krets) villia deputera dem, som rechningarna kunne öffversij. RP 8: 16 (1640). Om staden finner nödigt at deputera någon uti desz angelägenheter. Nordberg K. XII 2: 573 (i handl. fr. 1716). Någre mente, at (vid elektorsvalet) hvar bänck kunde nämna igenom sedlar .. den de vilja deputera. 2 RARP 4: 15 (1726). Deputera. Utse til Ledamot i någon öfverläggning. Sahlstedt (1769). Man (vet) intet, hvilka varit från Sverige deputerade til detta andeliga sammanträde (dvs. kyrkomötet i Lyon 1274). Lagerbring 1 Hist. 2: 729 (1773). Alla (student-)Nationer .. deputerade sine Curatores att hos Linné aflägga tacksägelse. Linné Ant. 65 (c. 1775).
3) [jfr motsv. anv. i ä. eng. o. i fr.] (knappast br.) abs.: utse deputerade; skicka en deputation (l. deputationer). Deputerades samma dagh aff Retten att besee det intrångh Anders Erichson segs giöra .. medh sin byggningh. Bidr. t. Åbo hist. I. 6: 91 (1633). Herr Landt-Marskalken harangerar, / Herr Erke-Bispen likaså; / De andra Stånden, begge två, / På samma sätt. Man deputerar: / Strax nya tal, med svar derpå. Leopold 2: 445 (1792, 1815).
4) [efter eng. deputy master o. d.] (inom frimurarorden m. fl. hemliga ordenssällskap) attributivt i p. pf.: utsedd att (vid förefallande behof) biträda l. träda i stället för ordinarie (ämbetsman l. officiant inom orden), vice-; i uttr. deputerad mästare (ofta skrifvet D. M.), viceordförande, deputerad provinsialmästare (D. P. M. l. D. Pr. M.), deputerad stormästare (D. S. M.) o. d. (Stora Landslogens af frimurarorden) Deputerade Lands Stormästare Brodren Carl Friedrich von Eckleff. Meddel. fr. sv. stora landslogens arkiv 1: 56 (cit. fr. 1762). Carl Pfeiff D. S. M. Namnteckning å Stewardlogens konstitutionspatent 29 mars 1775. Förh. o. upps. 17: 281 (i handl. fr. 1786). Sorbon (utvaldes) .. att vara den nya logens (dvs. den 1752 stiftade frimurarlogen S:t Jean Auxiliaire’s) deputerade mästare. Meddel. fr. sv. stora landslogens arkiv 1: 18 (1892). Handb. f. frimur. 1: 346 (1895). Den 17 Maj 1847 afled Ordförande Mästaren (i Göta Par Brikoll), Kamrer Dahlberg, och efterträddes af vice Ordföranden eller som titeln efter 1845 lydde Deputerade Mästaren, Professor Schönbeck. Klingberg Göta Par Bricole 39 (1901). I spetsen för hvarje (frimurar-)loge står ordförande mästaren (= O. M.). Därefter kommer deputerade mästaren (D. M.) eller mästarne (en eller tvenne) och så de två bevakande bröderna (B. B.). K. G. Leinberg i Förh. o. upps. 19: 205 (1905). Deputerad Provincial-Mästare. Matrikel ö. frimur.-ordens IX provins 1907, s. 118. Förste Deputerad Mästare. Därs. 257. Vid sin sida som stormästare för allt bricolleri har d:r S. den deputerade stormästaren major W. Å. SD 1910, nr 129, s. 10. Anm. I de anförda uttrycken förlorar substantivet ej sällan (då de stå i bestämd form, vanligen) sin ursprungliga betoning, så att förb. kommer att accentueras ss. en ssg (på samma sätt som de under DEPUTERAD upptagna ssgrna), t. ex. deputerade mästaren10300~200.

 

Spalt D 977 band 6, 1910

Webbansvarig