Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DEPUTAT dep1ɯta4t l. de1-, l. -u-, n., äfv. (i senare tid bl. i Finl., men där det vanliga) r. l. m. (n. Oxenst. brefv. 5: 259 (1623), Consist. eccl. Abo. prot. 533 (1661) osv.; r. l. m. Oxenst. brefv. 9: 421 (1629), Växiö domk. akt. 1722, nr 463, Handl. rör. fin. kyrk. 6: 334 (1738; två ggr), Planck Saml. af bevilln.-förf. 2: 107 (1803; med afs. på förh. i Karelen), Bergh Finl. und. Alexander III 125 (1894) m. fl.); best. -et, ss. r. l. m. -en; pl. =, äfv. (ss. r. l. m. alltid) -er.
Etymologi
[jfr t. deputat, n., (särsk. in natura utgående) lön, af lat. deputatum, det ngn tilldelade l. åt ngn afskilda, n. sg. p. pf. af deputare (se DEPUTERA). Ordets reala l. mask. genus beror sannol. på inflytande från TERTIAL o. TIONDE]
1) (numera knappast br.; jfr dock nedan) underhåll l. underhållsmedel som tilldelas l. tilldelats ngn, särsk. (i naturaförmåner l. penningar bestående) lön l. arfvode som anslagits l. utanordnats af regering l. myndighet; stundom: lönebidrag (vid sidan af den ordinarie lönen); äfv. om speciellt anslag (för särskildt ändamål) samt om gratifikation o. d. Annerstedt UUHist. Bih. 1: 158 (i handl. fr. 1620). (Om änka försummar barn o. gods, skola inspektorerna öfver målsmanskap) sättia så Modren som barnen Målsmän och förordna hwar sitt Deputat åhrligen efter ståndh och förmågo. RARP 4: 247 (1626). (Landtmarskalken bad vid riksdagens slut, att ridderskapet o. adeln) effter lofflig och gammal Sedhwane Secreteraren Johan Larsson sitt deputat wele tillstella. Därs. 1: 169 (1632). Hwar och en som Konungen och Chronan .. tiänar, skall blifwa försörgdh medh skäligt vnderholdh efter ordningen, och sig medh sitt deputat benöija låtha. Därs. 2: 126 (1634). Som Kongl. Maj:t årligen et wisst Deputat Öfwersten består och tilordnat hafwer, til slik Correspondences underhållande. Stadg. ang. landtmil. 2: 312 (1689). På tredie månaden (hade de sv. krigsfångarna) ingen copek .. åthniutit af deras penningeunderhåld och resterade dem jemväll deras deputat i miöl för tvenne månader. C. Piper (1712) i Hist. handl. XXI. 1: 231. Att iag reest kring landet och .. uppburet af allmogen allehanda Persedlar uthom rätta tijonden och min deputat, skall intet vara bevijsligit. Växiö domk. akt. 1722, nr 463. Deputat. Afskild del, som är någon tilhörig. Sahlstedt (1769). G. Dalin (1871; under deputera). I Hede pastorat af Hernösands stift finnes ett deputat (den s. k. Hedehjälpen), bestående i ett årligt ringa bidrag, som af kyrkorna i Jämtland lemnas till kyrkoherden i Hede. Nämnda bidrag har utgått ända sedan 1600-talet, men skall upphöra, då nuvarande kyrkoherden i Hede afgår. NF (1879). — jfr PENNING-, SPANNMÅLS-, STERBHUS-DEPUTAT. — särsk.
(i Finl., förr) benämning på den (del af) kronans skatteinkomst i Karelen o. Viborgs län som var anslagen till prästerskapets aflöning o. bestridandet af vissa kyrkliga afgifter (ersättande tertial, prostetunna, vin- o. byggningssäd); (tilläggs)lön åt kyrkoherde inom nämnda område; ss. särskild skattetitel afskaffad gm förordn. 16 juli 1886 (som trädde i kraft 1 jan. 1889). Pipping Afhandl. om deputat 16 (cit. fr. 1639). Handl. rör. fin. kyrk. 5: 34 (1690). Anhålles .. på Pastoris vägnar uti .. Käselax försambling i Carelen, det täckes Eder Kongl. Maij:tt benåda honom .. med en så stoor deputat, som uti de andre Carelske församblingar beviljat är, .. nemligen 40 D:r S:mt i Contant och 12 Tunnor Skarpsäd. Därs. 6: 334 (1738). Planck Saml. af bevilln.-förf. 2: 107 (1803; med afs. på förh. inom Öfre Karelens härad). Knorring G. Finl. 1: 160 (1833). Tidigast förekom deputat i Karelen. Det motsvarade då tiondeskatt och utgick efter pröfning af de betalandes förmåga, då mantal ännu icke genom ref- och skattläggning blifvit åsatt. NF (1879). En annan förändring, som den ryska styrelsen vidtog (i Viborgs län), var afskaffandet af all tionde och införandet i hela länet af den s. k. ”deputaten”. Bergh Finl. und. Alexander III 125 (1894).
2) (†) abstraktare: anvisning (på underhållsmedel för ngn). Efter H. K. M:tt inthett deputat haffver giordt opå commissariernes bordh (dvs. på underhåll för kommissarierna). Oxenst. brefv. 5: 259 (1623).
Ssg: DEPUTAT-SPANNMÅL103~20. [jfr t. deputatkorn] särsk. (i Finl., förr) till 1 slutet. Utaf Afrads spanmålen har Kronan, med full eftergift af Krono-Tionden, icke uttagit in natura mera än det som svarar emot Kyrkornes Vin- och Byggnings-Säd, samt Presterskapets Tertial, eller såsom den i Länet (dvs. Viborgs län) af ålder kallats Deputatspanmålen. Bonsdorff Kam. 468 (1833). Därs. 470.

 

Spalt D 973 band 6, 1910

Webbansvarig