Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DENNE HÄR, demonstr. pron.
m. sg. denne här dän1ehä4r, äfv. -hæ4r, f. o. r. (sällan m.) sg. denna här dän1ahä4r, äfv. -hæ4r, n. sg. detta här dät1ahä4r, äfv. -hæ4r, pl. dessa här däs1ahä4r, äfv. -hæ4r, numera sällan m. pl. desse här däs1ehä4r, äfv. -hæ4r. Anm. I substantivisk anv. hafva gen.-former icke anträffats.
Ordformer
(Ordet sammanskrifves stundom. Med afs. på första ssgsleden jfr DENNE. -här (her) RA 1: 4 (1522) osv.; -herana (m. sg.) Norrl. saml. 320 (1561); -hära Moberg Gram. 216 (1815; betecknadt ss. oriktigt), Larsson Larssons 20 (1902); -härne (r. l. m. sg.) Almqvist Det går an 20 (1839); -häringa (r. l. m. sg.) Carlén Ensl. 1: 14 (1846); jfr DEN HÄR)
Etymologi
[fsv. thenne här (-häre RK 1: 2104), som är bildadt af thänne (se DENNE) o. här, adv. (se HÄR, adv.) o. som förhåller sig till thänne (se DENNE) som DEN DÄR till DEN; jfr med afs. på bildningssättet d. denne hær, eng. (vulg.) this here boy, äfvensom t. dieser mann hier, eng. this book here, fr. ce vin-ci, celui-ci, samt DEN HÄR].
Anm. 1:o Denne här är, ss. dess förekomst redan i fsv. visar, en äldre bildning än DEN DÄR o. DEN HÄR; det synes också under den ä. nysv. tiden hafva varit vanligare än dessa o. mera än dessa användt i skrift. I senare tid har dess anv. däremot starkt inskränkts. För skriftspr. är det numera, utom vid direkt återgifvande af hvardagstalet, alldeles främmande; i talspr. har det till största delen utträngts af DEN HÄR o. har, då det ännu förekommer, en starkt hvard. prägel. — I Finl. är detta pron. numera alldeles obr.
2:o Sbst. som bestämmes af denne här har numera alltid bestämd slutartikel. I ä. tid var bruket i detta afseende vacklande.
1) med syftning på ngt i rummet (l. för tanken) omedelbart närvarande o. i anv. som närmast sammanhänga med denna; jfr DENNE I.
a) [jfr fsv. Nw läkir thänne här a varom höghtidhis dagh. lama män. halta (osv.) (KL 378) o. motsv. anv. i d., t., eng. o. fr.] i fråga om ett utpekande af ngt i mera eg. mening: ”den som du ser här” o. d.; jfr DENNE I 1.
α) i adjektivisk anv. ss. attribut. Om j thenne här Gatun gå. Brasck Förl. son. C 2 b (1645). Medh högh fägring them öfwergår, / Thenna här Telning blijda. Dalius Gratul. A 4 a (1661). Jag skulle vara lifvad för att öfverflytta spådomen på dennahära pojken. Larsson Larssons 20 (1902). Jag kyste denne här hygglige gossen. H. Andersson i Världslitt. i urval 1: 543 (1902).
β) med underförstådt sbst. Jagh haar här wäl et slagh, thet jagh försällier för thet Prijset, men thet är icke så gott, som thetta här. Språck- o. ordb. 121 (1703). Min Ingri där hemma, bränner fuller omycke (dvs. synnerligen) skiönt bränvin hon, men det måste likväl skiäncka in (dvs. stå tillbaka) för detta här, kan tro. Gyllenborg Sprätth. 69 (1737; framställdt ss. yttradt af en landtjunker).
γ) i substantivisk anv. Hon .. satte kedhen på halsen och sadhe hadhe jagh gifvit them fatt(iga penningarna) så hadhe jagh inthet fått thetta här. Bureus Suml. 70 (c. 1600). (Han) vthtog en bar knif vtur Tröyearmen, seyandess(:) den som lägger .. migh i kijstan (dvs. häktet), han skall hyssa denne her (dvs. få den här i sig). Växiö rådstur. prot. 1632, s. 452. Kan du gifva mig tillbakars 6 skilling på denna härne (näml. en tolfskilling)? Almqvist Det går an 20 (1839). Denna häringa är vår spis! Carlén Ensl. 1: 14 (1846). — särsk. (numera bl. ngn gg föraktl.) om person. Thå kommer han som bådhe honom och tigh budhit haffuer, och sägher till tigh, Geff thenne här rwm. Luk. 14: 9 (NT 1526). Thenne her warder oss tröstandes j wåro mödho. 1 Mos. 5: 29 (Bib. 1541). Thenne her bidar oss fulla thil thes wij komma thilbacka. Brahe Kr. 40 (c. 1585).
b) i mera oeg. o. öfverförd anv., för att beteckna ngt ss. stående i ngn (närmare) relation till l. förbindelse med den talande (o. hans omgifning); jfr DENNE I 2.
α) i adjektivisk anv. — särsk.
α’) (†) härvarande; i modern sv. motsvaradt af ett efter sbst. ställdt ”här”; jfr DEN HÄR 1 b α α’. (Hertigen af Holstein) lärer .. hafva mycket beswärligit i dhenna här långa och fula vägarna. Carl XII Bref 50 (1701).
β’) (numera knappast br.) i fråga om skrift o. d.: föreliggande, närvarande. Thenne her schriffwilse. G. I:s reg. 18: 488 (1547). Iagh .. hafwer vthi thenne här Verszkonsten (dvs. poetiken) .. welat åstadkomma (följande). Arvidi B 1 a (1651). Desze här tanckar. Kolmodinus Genes. A 2 b (1659).
γ’) (†) i bref o. d., om innehafvaren l. frambäraren; jfr DENNE I 2 a β. Thenne här breffuisere .. Her Christiern Andreæ. Handl. rör. fin. kyrk. 1: 178 (1579). Dhenne här brefwijsaren Hr Sweno Nelaninus. Växiö domk. akt. 1685, nr 194.
δ’) i fråga om det jordiska lifvet o. dess förh. (i motsats till en högre värld o. ett annat lif): denna (se d. o. I 2 a δ). Jagh är en fattig fånge, / I thenna här werlden. Ps. 1695, 249: 2 (e. orig. fr. 1500-t:s senare hälft).
ε’) vid tidsbeteckningar: innevarande, denna (se d. o. I 2 a ζ). På tetta här årett. Handl. rör. fin. kyrk. 3: 26 (1568). Ach gudh, hui äre wij nu så mångelund / Aff tig förgätin i thenne här stund? Holof. 26 (c. 1580). Så blijff nu Jesu wår Gäst, / I dhenna här guhle-Fäst (dvs. julfest). Dalius Finem resp. B 3 a (1684). Dhenna här hårdha wintheren. Carl XI (1690) i Hist. handl. XVIII. 2: 82. Här har nu i dhenna här tiden förefallit åhtskilliga hinder. Carl XII (1705) i HSH 18: 387. — särsk. (†) i uttr. denna här dag, se DAG I 3 a λ (sp. 25 f.).
β) i substantivisk anv. — särsk. (numera knappast br.) i neutr. sg., motsv. α β’: föreliggande bref l. skrifvelse o. d.; jfr DENNE I 2 c α. Kunne I .. sende wår gode målsman Palne dette her. Vg. fornm. tidskr. II. 6—7: 123 (i handl. fr. 1587). (Adeln underskref) effterföliande beslutt Ett på pergamentt .. och detta här inbundett. RARP 1: 27 (1627). Vthaf dhetta här kunna dhe ärhevyrdige Herrar i Capitlet see .., hurulunda saken sigh hafver afflupit. Växiö domk. akt. 1661, nr 370.
2) [jfr fsv. thenna här bescrifning war først giordh j betleem, ä. d. saa glad løffuer iunfru Ishallt i desse her freemedde lande] (numera knappast br. utom i b β) med syftning på ngt i det föreg. satssammanhanget omtaladt: den nu l. nyss l. ofvan osv. nämnde l. omtalade, förevarande, ifrågavarande; jfr DENNE II.
a) i adjektivisk anv. Till denne her handels bettre bekrefftelse .. sender jag nu strax min .. broder Börje Jönsson nid till eder. Vg. fornm. tidskr. II. 6—7: 121 (i handl. fr. 1587). Thesse här hertigar woro för mächtige undersåther. Gustaf II Adolf 75 (c. 1620). Denna här låffven beseglades strax genom händernas streckning. A. Wollimhaus Vitt. 35 (1670). Denna här Stad går .. vidt öfver al’ andra. Nicander Virg. Ecl. 8 (1752).
b) i substantivisk anv. Hwilkin icke haffuer thenne här (dvs. de förut nämnda egenskaperna). 2 Petr. 1: 9 (NT 1526). — särsk.
α) [jfr fsv. thenne här .. befälte .. all rikesins ärinde lisia enom mäktogom herra (MB 2: 309)] om person. Flere (äro) vtgongne (ur klostren) .. i edert stickt med huilke inthet swa noghe med reknat vardher som med thenne her. G. I:s reg. 4: 54 (1527; om en nunna som lämnat klostret o. gift sig). H. kong:e Ma:t (väntar) .., att thesse her varde sigh och her effther bättrendes. RA 2: 123 (1565). Nu hafwer han aflat barn medh dhenna här. Växiö domk. akt. 1678, nr 311. Linné Beskr. ö. stenr. 14 (c. 1747).
β) [jfr fsv. thetta här wart snarliga kungiort konungxsins tiänarom (MB 2: 225)] (fullt br. med de inskränkningar som göras i anm. 1:o sp. 910) i neutr. sg., med syftning på (innehållet i) en föreg. sats l. satsförbindelse. Dette her alt .. heter nu, sosom jag förhoppas, laagh. Vg. fornm. tidskr. II. 6—7: 121 (i handl. fr. 1587). En Dag, på hwilken alt detta här skulle skee. Kolmodinus Genes. A 6 b (1659).
3) (numera knappast br.) med relation till ngt i satssammanhanget följande; jfr DENNE IV.
a) med syftning på en efterföljande relativ bisats; jfr DENNE IV 1. — särsk. i substantivisk anv., om person. Nu är denna .. min tienstödmiuka Frågan, om dessa här som på een sådan dÿr och högh dagh Förargelse åstadhkomma, skola niuta och behålla Församblingenes Friheter som andra. Växiö domk. akt. 1652, nr 115.
b) [jfr fsv. then tridie saak er tesse häre (RK 1: 2104)] med syftning på en efterföljande själfständig sats (l. satsförbindelse): följande, efterföljande, nedanstående; jfr DENNE IV 2 b.
α) i adjektivisk anv. (En gycklare lät afbilda sig tillsamman med en flaska och) Med denna här Annonce(:) Bellman Gellert 110 (1793).
β) i substantivisk anv., i neutr. sg. Trackta the skadlige Diuren tin Dufwor at skatta, / Skaltu af Läkiarebökerne thetta här fatta: / Häng vthi Dufwornes Nästen then Örten Wijnruthe. Arvidi 155 (1651).
c) med syftning på en efterföljande att-sats; jfr DENNE IV 3. — särsk. i substantivisk anv., i neutr. sg. H(ans) Maij(estä)t har fast ogierna hördt detta här, at General-Major Fuchs ey velat emottaga Riks-Rådsembetet. 2 RARP 5: 331 (1727).

 

Spalt D 909 band 6, 1910

Webbansvarig