Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DENATURERA de1natɯre4ra l. den1-, l. -u-, l. 01—, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. denaturieren, eng. denature, fr. dénaturer, eg.: beröfva (ngt) dess natur, af dé- (lat. dis-, itu, åtskils) o. nature (se NATUR)]
a) [jfr motsv. anv. i t.] (i sht kem.) ändra den karakteristiska beskaffenheten l. naturen af (ett ämne). Numera förstår man med albuminat i regeln de förändrade, ”denaturerade”, ägghviteämnen, som erhållas, då nativa eller koagulerade ägghvitekroppar behandlas med starka baser eller syror. NF 19: 147 (1895).
b) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] (i sht tekn.) i speciellare anv.: i praktiskt syfte gm tillsättande af vissa ämnen förändra (den ursprungliga o. riktiga) beskaffenheten hos (en vara l. ett ämne) för att omöjliggöra dess egentliga användning; i sht med afs. på sprit l. brännvin: gm tillsättande af vissa ämnen, i allm. träsprit o. pyridinbaser (i visst inbördes förh.), göra oduglig till förtäring utan att upphäfva användbarheten för vissa andra ändamål; i icke fackmässig framställning företrädesvis i p. pf. ss. adj. ”Denaturerad” eller till industribehof afsedd bom-(oliv-)olja samt palm- och kokosnötoljor voro (i Tyskland sedan 1851) tullfria. Forssell Stud. 2: 318 (1880, 1888). Cleve Kem. handlex. (1883). Den, som för återbekommande af tillverkningsskatt vill denaturera bränvin, skall sådant .. skriftligen anmäla med uppgift å .. det ändamål, hvartill det denaturerade bränvinet skall användas. SFS 1887, nr 91, s. 2. Denaturerad sprit. Katal. ö. ind.-utst. i Sthm 1897, s. 151. I Tyskland (användas) efterprodukterna från sockerbruken i rätt stor omfattning .. till kreatursfoder. För detta ändamål blifva de, för att undgå sockerskatten, denaturerade med något fodermjöl. SD(L) 1902, nr 88, s. 4.
Ssgr (till b, i sht i fråga om sprit l. brännvin): DENATURERINGS-AFGIFT10030~ l. 01030~20 l. ~02. FFS 1892, nr 20, s. 6.
-BEVIS~02. intyg om verkställd denaturering. FFS 1893, nr 6, s. 8. SFS 1894, nr 96, s. 2.
-BOK~2. bok hvari litertalet af det (vid ett visst tillfälle) denaturerade brännvinet antecknas. FFS 1893, nr 6, s. 7.
-KOSTNAD~20. FFS 1893, nr 6, s. 5.
-MEDEL~20. jfr -ÄMNE. SFS 1887, nr 91, s. 4. Det s. k. allmänna denatureringsmedlet (en blandning af 10 delar träsprit och 3 delar pyridinbaser ..). NF 19: 1197 (1896).
-RÄTT~2. jfr -RÄTTIGHET. 2 NF 4: 440 (1905).
-RÄTTIGHET~200 l. ~102. jfr -RÄTT. SFS 1887, nr 91, s. 7. FFS 1893, nr 6, s. 6.
-ÄMNE~20. ämne hvarmed man denaturerar ngt; jfr -MEDEL. Vid upphandlingen (af denaturerad sprit) uppgifves denatureringsämnet. SFS 1894, Bih. nr 58, s. 49.

 

Spalt D 867 band 6, 1910

Webbansvarig