Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DEMONSTRERA dem1onstre4ra l. de1-, i Sveal. äfv. -e3ra2 (demånnstrèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, DEMONSTRATION (se d. o.); DEMONSTRANT (se d. o.), DEMONSTRATOR (se d. o.).
Etymologi
[jfr holl. demonstreeren, t. demonstrieren, af lat. demonstrare, af de-, med förstärkande bet., o. monstrare, visa, peka på (ngt); jfr MONSTER, MONTER o. MÖNSTER; jfr äfv. eng. demonstrate o. fr. démontrer]
1) visa, låta se, framvisa, förevisa. Demonstrera, visa, för ögonen ställa. Biurman Brefst. 218 (1729, 1767). — särsk.
a) (†) i handling visa. Huru såssom dhe .. deres iffver och troheet emot .. fäderneslandhet i värcket såledhes demonstreret, att dhe förmedhelst ådtschillige fångne qwetschurer (dvs. erhållna sår) ähre kombne om deres hellssa. Oxenst. brefv. 8: 356 (1641).
b) [jfr motsv. anv. i t., eng., fr. o. nylat.] förevisa (ngt) under bifogande af de för (den rätta) uppfattningen nödiga förklaringarna; i sht med afs. på naturvetenskapliga, medicinska l. till landthushållningen o. d. hörande undervisningsobjekt, tekniska apparater l. uppfinningar o. d. Demonstrera en maskin, ett instrument. Mig åligger at demonstrera Naturalier. Linné Bref I. 1: 60 (1752). Thunberg Resa 1: 49 (1788). En .. trägårdsmästare .. som till ungdomens .. nytta för den demonstrerade de växter som hade någon ekonomisk eller medicinal nytta. Schwerin Upf. 126 (1805). Rosenthal säger, att han alltid kunde på friska och consistenta ryggmärger demonstrera fyra ryggmärgssträngar. Florman Anat. 2: 309 (1830). De preparat, som demonstrerades. Anderson i 3 SAH 7: 276 (1892). En mängd scioptikonbilder .. förevisades och demonstrerades. Tekn. tidskr. 1893, Allm. nr 8, s. 1. Demonstrera en sjukdom, förevisa en patient, som lider af den ifrågavarande sjukdomen. 2 NF (1906); jfr 2. Hr A. kommer att .. demonstrera sättet för undersökningen af folkmusiken. LD 1908, nr 113, s. 3; jfr 2.
2) [jfr motsv. anv. i eng. o. lat.] (numera mindre br.; jfr dock b slutet) gm (anförande af) exempel, (förevisande af) illustrationer o. d. klargöra l. belysa (ngt); utveckla, utreda, (omständligt) redogöra för (ngt). Annerstedt UUHist. 1: Bih. 52 (i handl. fr. 1604). At til pricka Demonstrera, thyda och vthwijsa (solens naturliga kraft). Sylvius De Mornay Rel. vissh. 63 (1671, 1674). Arithmetica Eller Räkne-Konst, Grundeligen demonstrerad Af Anders Celsius. (1727; boktitel). Thetta at demonstrera och se låta, ther til vil man bruka thet 6. (räkne-)Exemplet. Agrelius Kort underv. 431 (1738). Jag demonstrerade huru et Fruntimmers hufvud efter brukeliga -modet borde vara klädt. SP 1780, s. 14. Mången handtverkare är .. fullkomligt i stånd att demonstrera, huru hans maskiner och verktyg .. m. m. borde vara beskaffade. Tekn. tidn. 1871, s. 193. Quiding Fru Fanny 71 (1904). — särsk.
a) [jfr motsv. konstr. i lat. samt hos VISA, v.] (numera knappast br.) med indirekt obj. (jfr 3 a slutet). Oansedt vij haffua demonstrerat dem deres fauter. Oxenst. brefv. 3: 342 (1634). Nhär vij dem (dvs. allmogen) hade demonstrerat, för hvadh orsaker skuldh lille tullen .. var uptengt och beslutin. Därs. 434 (1638).
b) utan obj.: resonnera, diskutera; med klandrande bibet.: docera, orera. Bröderna gräla om brickor och kast, / Vid ölbägarn jemt demonstrera. Bellman 3: 112 (1790). Hvi talar du så häftigt, bästa frände, / Och demonstrerar så omständeligt? Hagberg Shaksp. 4: 259 (1848; eng. this peroration with such circumstance). — (fullt br.) oeg., närmande sig bet.: gestikulera. De begge högt uppsatta männen voro inbegripna i ett vigtigt samtal; den lilla Baronen demonstrerade med händerna. Wetterbergh Fyra sign. 182 (1843).
c) (föga br.) i p. pr. med mer l. mindre adjektivisk bet.: klargörande, förtydligande, belysande. Framställningen är klar och redig .., och illustrationerna äro tydliga och demonstrerande. Tekn. tidskr. 1899, Allm. s. 328. De hänvisande åtbörderna (kunna äfven) användas för att förtydliga ett i sinnlig form uttryckt tankeinnehåll, t. ex. vid matematisk och naturvetenskaplig undervisning — demonstrerande åtbörder. Svahn Lärob. i muntl. föredr. 197 (1903).
3) (numera mindre br.) (upp)visa, ådagalägga (ngt l. att ngt förhåller sig så l. så).
a) [jfr motsv. anv. i eng.] på ett öfvertygande sätt l. till full evidens (upp)visa l. ådagalägga. RARP 1: 41 (1627). Med Exempel demonstrera (ngt). Stridsberg Åkerbr. 110 (1727). SP 1780, s. 1162. Någon klyftig politicus, som vet att demonstrera huru skadligt tiggeriet är för Staten. Polyfem III. 39: 1 (1811). Hagberg Echegaray Gal. 9 (1902). — särsk. (†) med indirekt obj. (jfr 2 a). Origenes (har) bewijst och demonstrerat Celso Epicuro, medh sin geometriske Aln, at Arcken (dvs. Noaks ark) hafwer warit mächta rumbligh och stoor. Sylvius De Mornay Rel. vissh. 476 (1671, 1674).
b) [jfr motsv. anv. i t., eng., fr. o. nylat.] gm (strängt) logisk slutledning bevisa l. prestera bevis för (ngt). Sylvius De Mornay Rel. vissh. 64 (1671, 1674). Grundeligen demonstrerade sanningar. Celsius Arithm. Föret. 2 (1727). En .. demonstrerad regel. Palmquist Tillämpn. 201 (1750). At demonstrera en satts är .. ej annat, än återgå til en redan gjord och erkänd construction och ifrån den nedgå genom och tillika verkställa alla mellanliggande constructioner til den som uttryckes i subjectet af sattsen, som skall demonstreras. Höijer 2: 68 (1799). Vettenskapen söker systém, demonstrerad visshet. Atterbom i Phosph. 1810, s. 102. Du kan aldrig demonstrera, att jag är här. Men du tror det: och det är så. Almqvist Tre fruar 2: 183 (1842). Ribbing Anthrop. 37 (1879). Dessa .. deduktioner .. räcka svårligen till att bevisa hvad de velat demonstrera. SD(L) 1908, nr 276, s. 6. — utan obj.; äfv.: argumentera. B. Höijer i Litt.-tidn. 1795, s. 376. Cartesius, Gassendi, Leibnitz, Locke .., hvilken mängd af stora metaphysiska hufvuden, som likväl demonstrerat emot hvarandra! Leopold 3: 7 (1802, 1816). (En viss matematiklärare) tålte aldrig frågor eller invändningar under det han stod och demonstrerade. H. Lilljebjörn Hågk. 1: 54 (1865).
Anm. till 3 b. I denna bet. har ordet alltmera undanträngts af BEVISA (se d. o. I 2 a).
4) [jfr motsv. anv. i eng. Bet. har möjl. uppkommit under inflytande af motsv. bet. hos sbst. (se under DEMONSTRATION 4)] intr.: utföra l. verkställa en demonstration (se d. o. 4). — särsk.
a) i fråga om krigisk (sken)manöver; jfr DEMONSTRATION 4 a. 1. divisionen jämte två brigader af reservkavalleriet demonstrerade mot Hof. Nordensvan Mainfält. 32 (1894).
b) gm sitt uppträdande l. beteende (mer l. mindre) offentligt l. ostentativt gifva uttryck åt sin mening, sin önskan l. sitt kraf i ett visst fall l. i en viss fråga; jfr DEMONSTRATION 4 c. — särsk.
α) om enskild person; jfr DEMONSTRATION 4 c α. Demonstrera genom sitt uteblifvande (från bjudningen). Sturzen-Becker 1: 143 (1861).
β) om korporation, samhällsklass l. annan (äfv. mer l. mindre tillfällig) sammanslutning med ngt gemensamt intresse l. syftemål; jfr DEMONSTRATION 4 c β. Man demonstrerade emot det rättsvidriga i hans afrättning. Held o. Corvin Verldsh. IV. 2: 366 (1853). Den 1 maj i år skola .. de klassmedvetna, organiserade arbetarne i hela den civiliserade verlden demonstrera för åtta timmars normalarbetsdag. Soc.-dem. 1890, Dagl. uppl. nr 1, s. 1. Att demonstrera i den ”socialpolitiska frihetens” intresse. SD 1890, nr 118, s. 4. Afsigten var tydligen att demonstrera mot de arbetare, som återtagit arbetet. PT 1909, nr 191, s. 2. — i p. pr. med bet. af sbst. = DEMONSTRANT 2. Från samlingsplatsen tåga de demonstrerande med fanor och musik ut till Ladugårdsgärdet. SD 1890, nr 117, s. 3.
Särskilda förbindelser:
DEMONSTRERA BORT1010 4. (mindre br.) särsk. till 3: bortbevisa, gm bevisning upphäfva (tillvaron af) l. eliminera l. komma ifrån (ngt). Man demonstrerar icke bort vetenskapen och det oerhörda moderna kulturarbetet. Quennerstedt Agnost. 16 (1888).
DEMONSTRERA FRAM1010 4. (mindre br.) till 3. Uppsatsen gick ut på att demonstrera fram en ny teori för värdestegringen.

 

Spalt D 721 band 6, 1910

Webbansvarig