Publicerad 1909   Lämna synpunkter
DELTAGANDE de3l~ta2gande (de`ltagande Weste), n.; best. -et.
Etymologi
[jfr t. teilnahme, teilnehmen, teilnehmung]
vbalsbst. till DELTAGA; jfr DELTAGELSE, DELTÄKT. — särsk.
1) till DELTAGA 3 b. Hyres-Mäns deltagande i Lycktors underhållande i Stockholm. Publ. handl. 4: 2880 (1749). Skulle något Stånd söka undandraga sig det af (bevillnings-)Utskottet föreslagna deltagande uti Bevillnings-beloppet. Riksdagsordn. 1810, § 31.
2) (numera föga br.) till DELTAGA 4. Interessenterne förunnes delaktighet i inseendet af medlens disposition, i proportion af deras deltagande. Publ. handl. 4: 2845 (1749). Då något Barn anmäles til deltagande i Cassan, bör tillika uptes bevis ur Kyrko-Boken, om Barnets rätta namn (m. m.). K. artill.-reg. allm. barncassa 30 (1757).
3) [jfr t. während der offenbarsten theilnahme an den verbrechen dieser tage] till DELTAGA 5. Ju grofvare brottet är, ju svårare anses deltagandet. Nehrman Jur. cr. 52 (1756). Gemene mans urgamla deltagande uti vissa Riksvårdande ärender. Lagerbring 1 Hist. 2: 116 (1773). Det personliga deltagandet deri (dvs. i umgängeslifvet). Leopold i 1 SAH 1: 182 (1786, 1801). Lehnberg Pred. 1: 9 (c. 1800). Ingendera magten skulle sluta fred utan den andras deltagande. Fryxell Ber. 7: 166 (1838). Att nu stå utanför allt deltagande i vården om riket. De Geer Minnen 2: 112 (1892). Deltagandet (i skolbaden) är frivilligt. Stockholm 1: 327 (1897). jfr: (†) Annan Adel (än s. k. bergsadel) förböd han (dvs. Gustaf II Adolf) strängt att intränga sig i deltagande af Bruks-handtering. Hallenberg Hist. 5: 189 (1796). — särsk. öfvergående i bet.: frekvens. Föredraget inställdes på grund af ringa deltagande. Gudstjensten i sockenkyrkan aftog, förlorade i anseende och deltagande. Strinnholm Hist. 3: 283 (1848).
4) till DELTAGA 6; ofta konkretare.
a) [jfr t. es gelang ihm nicht irgend eine theilnahme zu erregen (Goethe)] (numera föga br.) intresse. Allas åtrå är, at kunna visa sit underdåniga deltagande. Berch Hush. Dedik. (1747). De la Motte .. ville, i stället för enhet i handling, ha enhet i deltagande (intérêt). Rydqvist i SAH 12: 401 (1827). I skolan mötes barnet för det mesta af föremål, som icke genom sig sjelfva kunna väcka dess deltagande. Tegnér 4: 363 (1828). Företaget (dvs. missionssällskapet) .. förtjenar att uppmuntras, och anmäles derföre till presterskapets deltagande. Därs. 262 (1836). Dessa dikter väckte stort deltagande. Arfwidsson Oisian 1: 18 (1842). Höra, läsa något med deltagande. Dalin (1850). Tukten förbjöd dem (dvs. de underordnade prästerna) att med ett ögonkast yppa sitt deltagande för samtalet. Rydberg Ath. 74 (1876; i föreg. uppl.: intresse). Reformationens läror funno .. (i England) ett varmt deltagande. Pallin 1 N. tid. hist. 41 (1878). (†) Hans konst at förmå så många til deltagande i hans bestånd. Rudenschöld Crit. 7 (1755; fr. cet art qu’il eut d’intéresser tant de gens à sa conservation).
b) [jfr t. eine theilnehmende, theilnahme bedürftige seele (Goethe)] medkänsla, sympati; medlidande. Han ingifver mig mycket deltagande. Känna hysa deltagande för ngn. Visa, betyga ngn sitt deltagande i hans förlust, sorg, glädje, framgång, olycka. Den olycka som drabbat familjen har väckt allmänt deltagande. Gustaf III 2: 143 (1788). Svenska Akademien äger .. den ärefulla rättighet, att vid alla för Konung och Riket lyckliga händelser frambära till thronen dess undersåtliga deltagande. Leopold 6: 39 (1790). Full af hjerteligt deltagande i hans familles jämmer. Ossian 2: 111 (1794). Genom det starka deltagandet för den olycklige, som man har för ögonen, qväfves deltagandet för samhällsskadan, som man ofta ej klart inser. Leopold 3: 259 (1799, 1816). Denna Christendoms-Broder .., hvars plågor väcka vårt öma deltagande. Handb. 1811, s. 113. Jag tackar dig för tvenne vänskapsfulla bref och för ditt deltagande i mitt öde. Tegnér Bref t. Wingård 15 (1831). Dylikt pjunk (kan) naturligtvis ej .. väcka något deltagande i ditt manliga och fasta sinne. Därs. 46 (1835). Utan hennes deltagande i min nöd hade jag varit förlorad. Dalin (1850). I anledning af denna skrift skyndade preste- och borgarestånden att visa sitt deltagande för de mest nödstälda, soldaterna vid garnisonregementena. Odhner G. III 1: 35 (1885). Ömt deltagande stod att läsa i hennes ansikte. Wulff Dante 167 (1897). — särsk. (†) med prep. med. Detta varma deltagande med all förtjenst som lider, all dygd som förföljes. Stenhammar 279 (1798). Törneros Bref 1: 313 (1828).
5) [till uttr. taga del (se DEL IV 3)] (†) partitagande. En sådan stäld approbation tyckes tjena at undvika för Academien et direct dehltagande uti detta värck och fölgackteligen at inblandas uti et bellum grammaticale. Höpken 1: 407 (1773).
Ssg: (3) DELTAGANDE-RÄTT3000~2. (tillfällig ssg) Deltaganderätten i denna municipal-styrelse är .. den personliga qvalifikationen till deltagande i representationen. Geijer I. 4: 183 (1822).

 

Spalt D 685 band 6, 1909

Webbansvarig